NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: /2023
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2023
k výročnej správe o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022 (tlač 1727)
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022.