VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI  
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE  
ZA ROK 2022  
Bratislava apríl 2023  
Obsah  
1.1.  
1.2.  
1.3.  
1.4.  
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.6.  
2.7.  
2.8.  
2.9.  
2.10.  
3.1.  
3.2.  
3.3.  
3.4.  
4.1.  
4.2.  
4.3.  
0
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
6.1.  
6.2.  
7.1.  
7.2.  
7.3.  
7.4.  
7.5.  
8.1.  
8.2.  
8.3.  
9.1.  
9.2.  
9.3.  
Záver  
1
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
Sociálna poisťovňa v roku 2022 vykonávala podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom  
poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) dôchodkové  
poistenie, nemocenské poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie  
v nezamestnanosti a podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  
o starobnom dôchodkovom sporení“) činnosti spojené s výkonom starobného dôchodkového  
sporenia. Pri výkone sociálneho poistenia plnila Sociálna poisťovňa funkciu prístupového bodu  
a styčného  
orgánu,  
ktorý  
zabezpečuje  
komunikáciu  
medzi  
príslušnými  
inštitúciami, príjemcami dávok a medzi inštitúciami členských štátov Európskej únie.  
1. Orgány Sociálnej poisťovne a hlavný kontrolór  
Orgány Sociálnej poisťovne sú podľa § 121 zákona o sociálnom poistení generálny riaditeľ  
Sociálnej poisťovne (ďalej len „generálny riaditeľ“), Dozorná rada Sociálnej poisťovne (ďalej  
len „dozorná rada“) a riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne (ďalej len „riaditeľ pobočky“). Podľa  
§ 245a zákona o sociálnom poistení kontrolu hospodárnosti a efektívnosti nakladania  
s majetkom Sociálnej poisťovne vykonáva hlavný kontrolór.  
Dozorná rada  
Dozorná rada ako dozorný orgán a kontrolný orgán Sociálnej poisťovne  
1.1.  
vykonávala v roku 2022 svoje právomoci ustanovené v § 123 ods. 2 zákona  
o sociálnom poistení. V súlade s § 123 ods. 3 zákona o sociálnom poistení  
predsedom dozornej rady bol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  
republiky. Ďalších 10 členov dozornej rady tvorili traja zástupcovia navrhnutí  
reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, traja zástupcovia navrhnutí  
reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov, jeden zástupca Ministerstva práce,  
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, dvaja zástupcovia Ministerstva financií  
Slovenskej republiky navrhnutí vládou Slovenskej republiky a jeden zástupca navrhnutý  
záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok. V roku  
2022 bolo zloženie dozornej rady nasledovné:  
predseda  
Milan KRAJNIAK, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  
členovia  
za vládu Slovenskej republiky  
Boris AŽALTOVIČ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  
Ján MIKULÍK, Ministerstvo financií Slovenskej republiky,  
Marcel KLIMEK, Ministerstvo financií Slovenskej republiky,  
za reprezentatívne združenia zamestnávateľov  
Daniel ŠIRHAL, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,  
Ľudovít PAUS, Združenie podnikateľov Slovenska,  
Miriam FILOVÁ, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky,  
za reprezentatívne združenia odborových zväzov  
Michal Kukolík, od 11. mája 2022, Odborový zväz KOVO  
2
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
Magdaléna Mellenová, do 10. februára 2022, Odborový zväz potravinárov Slovenskej  
republiky  
Jana Berincová, od 11. februára 2022, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej  
republiky  
Mária Svoreňová, do 10. februára 2022, Konfederácia odborových zväzov Slovenskej  
republiky  
Martin MIKLUŠ, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku,  
za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok  
Michal Kotian, od 15. februára 2022, Jednota dôchodcov na Slovensku  
Ján Lipiansky, PhD., do 10. februára 2022, Jednota dôchodcov na Slovensku  
Podpredsedami dozornej rady boli Ing. Magdaléna Mellenová za reprezentatívne združenia  
odborových zväzov, do 10. februára 2022, Mgr. Martin Mikluš za reprezentatívne združenia  
odborových zväzov, od 23. augusta 2022 a JUDr. Ľudovít Paus za reprezentatívne združenia  
zamestnávateľov. Predseda dozornej rady v súlade so zákonom o sociálnom poistení  
a rokovacím poriadkom dozornej rady v roku 2022 zvolal 6 zasadnutí, na ktorých bolo prijatých  
celkovo 99 uznesení a 2 zasadnutia per rollam, na ktorom boli prijaté 3 uznesenia.  
Generálny riaditeľ  
Pôsobnosť a právomoci generálneho riaditeľa ustanovuje § 122 zákona  
o sociálnom poistení a štatút Sociálnej poisťovne. Generálneho riaditeľa  
1.2.  
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky a jej zodpovedá za porušenie  
povinností uložených zákonom o sociálnom poistení. Funkciu generálneho  
riaditeľa do 31. marca 2022 vykonával Juraj Káčer a s účinnosťou od 1. apríla 2022 na základe  
vymenovania vládou Slovenskej republiky Michal Ilko. Generálny riaditeľ je štatutárnym  
orgánom Sociálnej poisťovne, ktorý zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich Sociálnej  
poisťovni zo zákona o sociálnom poistení, z osobitných predpisov a zo strategických zámerov  
činnosti Sociálnej poisťovne.  
Riaditelia pobočiek  
Riaditeľ pobočky za svoju činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi.  
Pôsobnosť a právomoci riaditeľa pobočky ustanovuje § 127 zákona o sociálnom  
poistení, štatút Sociálnej poisťovne a kompetenčný poriadok Sociálnej  
poisťovne. Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek v roku 2022  
je uvedené v prílohe č. 1.  
1.3.  
Hlavný kontrolór  
Hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne vykonáva kontrolu hospodárnosti  
a efektívnosti nakladania s vlastným majetkom Sociálnej poisťovne (vnútorná  
1.4.  
kontrola) podľa § 245a zákona o sociálnom poistení a podľa zákona č. 357/2015  
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“). Podľa § 245b zákona  
o sociálnom poistení hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne volí a odvoláva dozorná rada.  
Funkciu hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne vykonáva od decembra 2020 Martin Brilla.  
Plnenie úloh hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v kontrolnej oblasti zabezpečujú  
aj zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK“).  
3
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
 
 
Kontrolnú činnosť vykonáva hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne a ÚHK v súlade s plánom  
kontrolnej činnosti, schváleným dozornou radou alebo na základe uznesenia dozornej rady.  
V roku 2022 vykonal hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne a ÚHK v súlade s plánom kontrolnej  
činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne celkom šestnásť kontrol vo vybraných  
organizačných zložkách Sociálnej poisťovne. Kontroly sa realizovali podľa § 9 zákona  
o finančnej kontrole ako finančné kontroly na mieste (ďalej len „kontroly“). Osobitné kontroly  
podľa § 245c písm. c) zákona o sociálnom poistení (na základe osobitného uznesenia dozornej  
rady) neboli v roku 2022 realizované.  
Dvanásť kontrol bolo vykonaných s cieľom overenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  
a účelnosti vybraných finančných operácií týkajúcich sa správneho fondu Sociálnej poisťovne  
a hospodárenia s vlastným majetkom Sociálnej poisťovne. Štyri kontroly boli vykonané  
s cieľom overenia účinnosti opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov  
a odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolami, ktoré vykonali hlavný kontrolór Sociálnej  
poisťovne a Útvar hlavného kontrolóra (ďalej len „ÚHK“) v roku 2021.  
Hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne a ÚHK na základe záverov jednotlivých kontrol  
poskytovali súčinnosť dotknutým vecne príslušným organizačným útvarom Sociálnej  
poisťovne pri zmene systémových pracovných postupov s cieľom zabezpečenia súladu  
vykonávaných pracovných činností so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými  
predpismi Sociálnej poisťovne.  
2. Riadiaca a organizačná činnosť  
Stratégia  
Sociálna poisťovňa v roku 2022 plnila Strategické zámery činnosti Sociálnej  
poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 (ďalej len „stratégia“), ktoré boli  
2.1.  
schválené vládou Slovenskej republiky dňa 17. marca 2021 a Národnou radou  
Slovenskej republiky dňa 17. júna 2021 ako dokument, v ktorom sú definované  
základné aj dlhodobé ciele Sociálnej poisťovne na obdobie šiestich rokov. Rozvojové aktivity  
Sociálnej poisťovne sú realizované v kontexte štyroch základných strategických zámerov,  
ktorými sú Dostupné elektronické a profesionálne kontaktné služby, Informatizované procesy  
v modernej štruktúre, Efektívny manažment zdrojov na základe manažérskych údajov, Vhodné  
podmienky na zvyšovanie spokojnosti a výkonnosti zamestnancov.  
V rámci strategického zámeru Dostupné elektronické a profesionálne kontaktné služby  
Sociálna poisťovňa v roku 2022 realizovala projekty Elektronická zložka klienta (ďalej len  
„EZK“), Elektronická výmena údajov o sociálnom zabezpečení (ďalej len „EESSI“), Jednotná  
digitálna brána („ďalej len JDB“), OverSi, Elektronická komunikácia (ďalej len „eGovernment“),  
Elektronické potvrdenie o práceneschopnosti (ďalej len „ePN“), projekt Klientske centrum  
a regionálne informačno-poradenské centrum, Nové webové sídlo Sociálnej poisťovne,  
Elektronický účet poistenca (ďalej len „EÚP“) a projekt Informačno-poradenská činnosť (ďalej  
len „IPČ“). Sociálna poisťovňa v uplynulom roku kládla zvýšený dôraz na propagáciu využívania  
elektronických služieb.  
Strategický zámer Informatizované procesy v modernej štruktúre Sociálna poisťovňa v roku  
2022 napĺňala realizovaním projektov Elektronický dávkový spis (ďalej len „EDS“)  
a Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (ďalej len „MODA“).  
V súvislosti so strategickým zámerom Efektívny manažment zdrojov na základe manažérskych  
údajov Sociálna poisťovňa v roku 2022 realizovala projekty Efektívny manažment údajov  
4
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
Sociálnej poisťovne (ďalej len „MUSP“), Informačný systém vonkajšej, vnútornej a finančnej  
kontroly, Implementácia Office 365 a Registratúra Sociálnej poisťovne.  
V rámci strategického zámeru Vhodné podmienky na zvyšovanie spokojnosti a výkonnosti  
zamestnancov sa v priebehu roka 2022 Sociálna poisťovňa zamerala na modernizáciu systému  
personálnej práce, implementovala E-learningový systém a pripravila návrh nového systému  
Program na získanie zamestnancov na dlhodobo ťažko obsaditeľné pracovné pozície,  
rozpracovala návrh Transformácie systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov,  
vyhodnotila Prieskum spokojnosti zamestnancov, Analýzu katalógu pracovných miest  
pobočiek Sociálnej poisťovne a definovanie výkonnostných ukazovateľov a hodnotenia  
zamestnancov.  
Správu o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2022 predložil  
generálny riaditeľ podľa § 122 ods. 4 písm. c) štvrtého bodu zákona o sociálnom poistení na  
rokovanie dozornej rady a následne  
na rokovanie vlády Slovenskej republiky.  
Dňa 1. apríla 2022 bol menovaný nový generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, ktorý v termíne  
stanovenom zákonom predložil návrh Strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne  
na obdobie 2022 – 2027 vláde Slovenskej republiky na schválenie. Návrh bol schválený  
Národnou radou Slovenskej republiky dňa 30. novembra 2022. Z dôvodu dátumu schválenia  
nového strategického dokumentu prebiehali aktivity Sociálnej poisťovne počas roku 2022  
podľa pôvodnej stratégie. Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie 2022 –  
2027 predstavujú kontinuálne pokračovanie, aktualizáciu a rozvinutie stratégie. Boli  
zohľadnené pri realizácii jednotlivých projektov aj pri líniových úlohách Sociálnej poisťovne  
koncom roku 2022.  
Organizácia a riadenie ústredia  
Podľa § 124 zákona o sociálnom poistení je ústredie organizačnou zložkou  
Sociálnej poisťovne. Ústredie riadi generálny riaditeľ. Sídlom ústredia  
je Bratislava. Personálne obsadenie organizačných útvarov ústredia v priamej  
riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa v roku 2022 je uvedené v prílohe č. 2.  
2.2.  
Na účely riadenia organizačných zložiek vydalo ústredie v roku 2022 spolu 83 vnútorných  
predpisov, z toho 31 príkazov generálneho riaditeľa a 52 metodických usmernení.  
Predmetom porád vedenia, ktoré zvolal v roku 2022 generálny riaditeľ, bolo najmä plnenie  
aktuálnych úloh v oblasti sociálneho poistenia, výberu poistného, vymáhania pohľadávok,  
osobitne vývoja pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam, ako  
aj plnenie Strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne, koncepcie rozvoja  
informačného systému, tiež optimalizácia procesov, hospodárenie Sociálnej poisťovne,  
verejné obstarávanie, správa nehnuteľného majetku, kontrolná činnosť, eliminácia  
zneužívania sociálneho systému, ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť.  
Organizácia a riadenie pobočiek  
V roku 2022 mala Sociálna poisťovňa naďalej zriadených 36 pobočiek a v rámci  
ich územnej pôsobnosti 45 vysunutých pracovísk. Podľa § 127 ods. 3 zákona  
2.3.  
o sociálnom poistení riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne  
vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti Sociálnej poisťovne, pobočky  
(ďalej len „pobočka“). Riaditeľ pobočky vydáva vnútorné predpisy, ktorými upravuje otázky  
vyplývajúce z jeho riadiacej pôsobnosti. V roku 2022 bolo v 36 pobočkách vydaných celkom  
196 príkazov riaditeľov pobočiek.  
5
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
 
Ústredie operatívne usmerňovalo činnosť pobočiek na celoslovenských pracovných poradách,  
zvolaných generálnym riaditeľom a jednotlivými organizačnými útvarmi ústredia. V roku 2022  
sa uskutočnilo 24 pracovných porád s vedúcimi zamestnancami pobočiek so zameraním najmä  
na jednotnú aplikáciu zákona o sociálnom poistení, správneho výkonu, zefektívňovanie  
elektronickej komunikácie a činností v oblasti hospodárenia, prevádzky, bezpečnosti, ako  
aj optimalizácie procesov a riadenia ľudských zdrojov.  
Kontrolná činnosť  
Kontrolná činnosť v Sociálnej poisťovni v roku 2022 bola vykonávaná v rámci  
vnútornej kontroly, finančnej kontroly na mieste a vonkajšej kontroly a riadila  
sa plánmi kontrolnej činnosti. V rámci vnútornej kontroly bolo vykonaných 107  
kontrol, z toho 10 v ústredí a 97 v pobočkách. Kontroly boli zamerané hlavne na  
2.4.  
oblasť výberu poistného, vymáhania pohľadávok, uplatniteľnej legislatívy, oblasť nároku na  
nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti a dôchodkové dávky. Podľa zákona o finančnej  
kontrole a audite vykonali zamestnanci Sociálnej poisťovne 95 finančných kontrol na mieste  
zameraných na finančné operácie pobočky. V prípade zistených nedostatkov Sociálna  
poisťovňa priebežne prijímala opatrenia na ich odstránenie.  
V roku 2022 bolo Sociálnou poisťovňou vykonaných u zamestnávateľov 11 459 vonkajších  
kontrol. Kontroly boli vykonávané najmä na základe plánu kontrolnej činnosti u subjektov,  
ktoré si neplnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o sociálnom poistení operatívne u  
subjektov, kde potreba vykonať kontrolu vyplynula z vlastnej činnosti Sociálnej poisťovne  
alebo z podnetov iných právnických a fyzických osôb. Správnosť odvodu poistného, plnenie  
registračných a oznamovacích povinností bola skontrolovaná za 243 270 zamestnancov.  
Z celkového počtu vykonaných kontrol bolo 10 262 kontrol ukončených protokolom,  
čo predstavuje zistenie nedostatkov u 90 % skontrolovaných subjektov. Kontrolnou činnosťou  
bolo zistených celkom 273 300 nedostatkov, ktoré spočívali hlavne v neskorom prihlásení,  
resp. odhlásení zamestnancov do/z registra poistencov, v nesprávnom vykázaní vymeriavacích  
základov a v nedodržaní splatnosti odvodu poistného. Zistené nedostatky boli kontrolovanými  
subjektmi v rámci prijatia opatrení na odstránenie nedostatkov priebežne odstraňované.  
Počas výkonu vonkajších kontrol zamestnávatelia predložili 2 127 mesačných výkazov  
poistného a výkazov poistného pri kontrole v sume 4 739 887,49 eur. Po oznámení kontroly  
uhradili poistné vo výške 4 317 276,94 eur, ktoré sa vzťahovalo ku kontrolovanému obdobiu.  
V roku 2022 výkon kontrol oproti predchádzajúcim obdobiam mierne stúpol, avšak podobne  
ako v roku 2021, výkon kontrol bol v niektorých mesiacoch ovplyvnený mimoriadnou  
pandemickou situáciou (najmä v mesiacoch január a február 2022).  
Výkon dozoru štátu a kontrolné akcie Najvyššieho kontrolného úradu  
Slovenskej republiky  
V súlade s § 246 zákona o sociálnom poistení vykonávalo v roku 2022 dozor  
štátu v Sociálnej poisťovni Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  
Slovenskej republiky.  
2.5.  
V roku 2022 pokračoval a bol uzatvorený dozor štátu, ktorý trval  
od 13. októbra 2021 do 31. januára 2022 v ústredí, v súčinnosti s pobočkou Martin. Zameraný  
bol na podanie klienta vo veci postupu Sociálnej poisťovne a v súvislosti s vybavením žiadosti  
o starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia. Dozornou skupinou  
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bolo zistené pochybenie  
6
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
 
ústredia. V tejto súvislosti boli následne prijaté opatrenia na elimináciu prípadných pochybení  
v budúcnosti; v správe z výkonu dozoru štátu uviedla dozorná skupina aj odporúčania v  
súvislosti s prijatými opatreniami.  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky začalo a uzatvorilo v roku  
2022 nasledujúce dozory štátu v útvaroch Sociálnej poisťovne:  
v termíne od 3. marca 2022 do 31. mája 2022 v pobočke Humenné, s osobitným dôrazom  
na postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spisovaní žiadostí o dôchodky, ich  
dokumentáciu a podklady na rozhodnutie. Z výsledkov výkonu dozoru štátu vyplynulo,  
že pri spracovaní žiadostí o dôchodkové dávky neboli porušené všeobecne záväzné  
právne predpisy a že pobočka postupovala v intenciách zákona o sociálnom poistení,  
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov Sociálnej  
poisťovne;  
v termíne od 11. apríla 2022 do 30. septembra 2022 v pobočke Rimavská Sobota,  
s osobitným dôrazom na postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri spracovaní  
a evidencií žiadostí o dávku garančného poistenia a pri posúdení nároku, výpočte a výplate  
dávky garančného poistenia. Dozorná skupina Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  
Slovenskej republiky skonštatovala, že v dozorovanom období pobočka Rimavská Sobota  
postupovala pri spracovaní a evidencií žiadostí o dávku garančného poistenia  
a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky garančného poistenia v súlade  
so zákonom o sociálnom poistení, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  
a vnútornými predpismi Sociálnej poisťovne; v správe z výkonu dozoru štátu uviedla  
dozorná skupina len odporúčania vo vzťahu k metodickým postupom;  
v termíne od 4. mája 2022 do 30. septembra 2022 v pobočke Rožňava, s osobitným  
dôrazom na postup organizačnej zložky Sociálnej poisťovne pri spracovaní  
a evidencií žiadostí o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate  
dávky v nezamestnanosti. Dozorná skupina nezistila porušenie zákona o sociálnom  
poistní, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov  
Sociálnej poisťovne;  
v termíne od 4. októbra 2022 do 21. decembra 2022 v pobočke Vranov nad Topľou,  
s osobitným dôrazom na postup organizačnej zložky Sociálnej poisťovne pri spracovaní  
a evidencií žiadostí o dávku v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate  
dávky v nezamestnanosti. Dozorná skupina uvádza, že v dozorovanom období pobočka  
Vranov nad Topľou postupovala pri spracovaní a evidencií žiadostí o dávku  
v nezamestnanosti a pri posúdení nároku, výpočte a výplate dávky v nezamestnanosti v  
súlade so zákonom o sociálnom poistení, ostatnými všeobecne záväznými právnymi  
predpismi, metodickými usmerneniami účinnými v čase rozhodovania o dávke  
v nezamestnanosti a ďalšími vnútornými predpismi Sociálnej poisťovne; v správe z výkonu  
dozoru štátu uviedla dozorná skupina len odporúčania v súvislosti s riešením spôsobu  
prenosu údajov z úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) pre Sociálnu poisťovňu o  
ukončení poberania rodičovského príspevku.  
V roku 2022 vykonal kontrolu v Sociálnej poisťovni aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej  
republiky, konkrétne kontrolu bezpečnostných služieb ako jednu z foriem ochrany majetku vo  
verejnej správe, ktorej účelom bolo preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami  
použitými na bezpečnostné služby. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  
7
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
Komunikácia s verejnosťou  
V roku 2022 sa informácie o činnosti Sociálnej poisťovne objavili vo viac ako  
2.6.  
10 300 príspevkoch publikovaných v tlači, v televíznych reportážach, v rozhlase  
či na webových portáloch. Zástupcovia Sociálnej poisťovne pravidelne  
vystupovali v reláciách najsledovanejších televíznych okruhov na Slovensku, napr.  
Dámsky klub RTVS, Teleráno televízie Markíza, Ranné noviny TV JOJ, Raňajky v TV TA3 aj Ranné  
správy na Jednotke RTVS. Servisné a poradenské témy a materiály Sociálna poisťovňa  
pravidelne pripravovala do printových médií a na webové portály, vrátane špecializovaných  
čitateľských príloh (Denník N, SME, Pravda, Hospodárske noviny, Nový čas, Plus 1 deň,  
týždenník Trend, či portály topky.sk, podnikajte.sk, webnoviny.sk, finance.sk, ale aj portál pre  
mladých startitup.sk atď.). Trojnásobný medziročný nárast bol zaznamenaný v spolupráci  
s regionálnymi médiami (rádiá, TV, print, online). Redaktori sa na Sociálnu poisťovňu ako  
relevantný zdroj informácií obracali častejšie ako v minulosti.  
K významnému komunikačnému nástroju, ktorý Sociálna poisťovňa využíva v styku s klientmi,  
patrí jej webové sídlo. V závere roka 2022 Sociálna poisťovňa v rámci pokračujúcej  
elektronizácie svojich služieb spustila novú webovú stránku, ktorú realizovala prostredníctvom  
interných zdrojov. Pri jej tvorbe bolo prenesených približne pol milióna súborov, vytvorených  
903 podstránok, 995 položiek v štruktúre menu a vyvinutých bolo približne 50 nových  
komponentov. Webová stránka teraz zohľadňuje nielen aktuálne štandardy štátnych  
a verejnoprávnych inštitúcií, ale predovšetkým prináša jednoduchšiu, intuitívnejšiu a  
prehľadnejšiu verziu webového sídla poskytovateľa sociálneho poistenia, na ktorom poistenci  
nájdu to, čo potrebujú vďaka preklikom podľa svojich životných situácií alebo svojho  
postavenia v systéme sociálneho poistenia.  
Na webovej stránke bolo zverejnených v priebehu roka 188 tlačových správ k problematike  
sociálneho poistenia a správ o činnosti pobočiek. Portál bol priebežne celý rok aktualizovaný  
informáciami o zmenách v sociálnom poistení a doplňovaný o nové formuláre pre klientov tak,  
aby im uľahčili kontaktovanie Sociálnej poisťovne a vybavovanie ich záležitostí.  
Silná orientácia na elektronizáciu a digitalizáciu služieb sa pretavila v roku 2022 aj do zavedenia  
nového EÚP. Cieľom služby je priblížiť sa klientovi, rozšíriť mu prístup k informáciám  
o sociálnom poistení a uľahčiť mu riešenie jeho životných situácií. EÚP ponúka prehľad dôb  
poistenia a ich evidenciu v systémoch Sociálnej poisťovne, informácie pre nárok na dávky a tiež  
podklady pre výpočet výšky dávky sociálneho poistenia, kontrolu a spätnú kontrolu údajov.  
Zamestnanec si dokáže overiť, či zaňho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie,  
prehľad životných období, počas ktorých poistenec neplatí poistné na sociálne poistenie  
a ďalšie.. EÚP je nové elektronické prostredie, do ktorého Sociálna poisťovňa bude postupne  
pridávať nové funkcionality a služby, akou bola v roku 2022 napríklad aj ePN.  
Projekt ePN bol spustený v máji 2022 a bol prvou službou svojho rozsahu, v rámci ktorej  
nemusí povinné kroky urobiť občan, ale celý proces za neho vykonajú úrady. Projekt  
zjednodušil, upravil a elektronizoval proces životnej situácie „Som chorý“. Nahradil papierové  
potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti a s ním súvisiace preposielanie papierových  
tlačív od lekára, cez poistenca, jeho zamestnávateľa až po Sociálnu poisťovňu. Celý proces za  
poistenca vykonávajú inštitúcie, poistenec od lekára ide domov, aby sa liečil. Projekt ePN získal  
prvé miesto v súťaži Cena ITAPA za Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti.  
V prostredí sociálnych sietí pokračovala Sociálna poisťovňa v rozvoji fejsbukového profilu,  
prostredníctvom ktorého poskytovala nielen užitočné informácie a poradenstvo v oblasti  
sociálneho poistenia, ale aj aktívne komunikovala s klientmi: verejne aj cez súkromné správy  
8
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
Facebook Messenger. V roku 2022 Sociálna poisťovňa využila svoj profil, aby publikovala  
215 príspevkov, ktoré si malo možnosť prezrieť viac ako pol milióna užívateľov. Najväčší  
záujem bol o témy pre rodičov – pandemické ošetrovné a tiež nová dávka otcovské z novembra  
2022. Získavali dosah priemerne 47 tisíc užívateľov. Postupným rastom sa zvýšil Počet  
sledovateľov profilu postupne do konca roka 2022 vzrástol a dosiahol viac ako 11 tisíc.  
Príspevky zdieľali na svojich profiloch okrem iných aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  
rodiny Slovenskej republiky, stránky mzdových a účtovných kancelárií či stránky obcí  
Slovenska. V roku 2022 Sociálna poisťovňa v rámci zvyšovania proaktívnej komunikácie  
zriadila profily aj na platforme Instagram a LinkedIN, čím získala pozíciu moderne  
komunikujúcej inštitúcie. Tieto formy komunikácie získali pozitívny ohlas medzi klientmi a sú  
využívané na sledovanie noviniek v Sociálnej poisťovni aj odbornou verejnosťou a novinármi.  
Rovnako slúžia na publikovanie voľných pracovných pozícií (LinkedIn).  
Sociálna poisťovňa v roku 2022 rozšírila okruhy tém, na ktoré chatbot (automatický  
konverzačný robot) odpovedá poistencom. K pilotnej téme o pandemickom ošetrovnom  
pribudli aj témy nemocenská a tehotenská dávka.  
Proaktívnu komunikáciu Sociálna poisťovňa zabezpečuje naďalej aj vo forme Noviniek, ktoré  
sú zasielané na email klienta, ktorý uvedeným spôsobom dostáva adresné a užitočné  
informácie (novinky, zmeny v legislatíve a v poistení či praktické servisné informácie z prvej  
ruky).  
V roku 2022 Sociálna poisťovňa zrealizovala niekoľko nových aktivít, ktoré prispievajú  
k zvýšeniu proaktívnej komunikácie s klientmi a rozširujú spektrum komunikačných kanálov  
s verejnosťou. Jednou z nich sú krátke edukatívne videá, prostredníctvom ktorých v dnešnej  
dobe veľmi žiadanou zjednodušenou formou vysvetľuje poistencom novinky a návody  
k sociálnemu poisteniu. Videá sú dostupné na portáli YouTube a sú tiež premietané  
na obrazovkách v pobočkách a vysunutých pracoviskách Sociálnej poisťovne.  
Proaktívne informovanie a vzdelávanie o aktuálnom dianí v Sociálnom poistení zabezpečila aj  
ďalšia novinka v komunikačnom portfóliu Sociálnej poisťovne: podcasty audio rozhovory  
s odborníkmi zo Sociálnej poisťovne. Prostredníctvom tohto kanála tak bola v niekoľkých  
častiach komunikovaná a vysvetlená rozsiahla téma ePN tým klientom, ktorí namiesto čítania  
uprednostňujú počúvanie podcastov. Sociálna poisťovňa sa tak zaradila medzi moderné  
inštitúcie využívajúce takúto formu digitálnej komunikácie, ktorá je v súčasnosti na výraznom  
vzostupe.  
Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne na otázky klientov odpovedalo  
telefonicky aj prostredníctvom dvoch bezplatných liniek, ďalej elektronicky – využitím  
emailovej komunikácie a tiež formulára pre otázky, ktorý je na webovej stránke Sociálnej  
poisťovne, ale aj pri osobných návštevách klientov. V roku 2022 Informačno-poradenské  
centrum Sociálnej poisťovne vybavilo radami a odporúčaním postupu v telefonickom kontakte  
406 239 požiadaviek, elektronicky 85 131 a v osobnom kontakte 24 391, tzn. spolu vybavilo  
515 761 požiadaviek klientov. V posledných rokoch Sociálna poisťovňa zaznamenáva výrazný  
záujem o informácie a asistenciu pri riešení konkrétnych životných situácií, najmä z  
dôchodkovej agendy.  
V záujme minimalizovania vzniku a nárastu dlžného poistného Sociálna poisťovňa pokračovala  
aj v roku 2022 v proaktívnej činnosti pripomínania aktuálnych nedoplatkov a ďalších  
povinností zamestnávateľom  
a samostatne zárobkovom činným osobám (SZČO).  
Živnostníkom a ostatným SZČO rozposlala Sociálna poisťovňa spolu 201 800 správ (SMS správy  
a emaily) o aktuálnych nedoplatkoch na poistnom. Na základe týchto upozornení SZČO  
dodatočne uhradili meškajúce poistné vo výške 6 592 582,51 eur. Zamestnávateľom, ktorí  
9
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
dostávajú informácie o nezaplatenom poistnom za uplynulý mesiac, poslala Sociálna  
poisťovňa spolu 459 475 SMS správ a emailov. Príjem z takto zaplateného dlžného poistného  
bol 76 354 025,20 eur, pričom uvedený postup bol aj v roku 2022 verejnosťou vnímaný ako  
ústretový krok zo strany Sociálnej poisťovne. Okrem toho Sociálna poisťovňa odoslala v roku  
2022 zamestnávateľom aj ďalších 172 362 správ (SMS správy a emaily) o neodovzdaných  
mesačných výkazoch poistného a príspevkoch za ich zamestnancov. V súvislosti s prijímanými  
legislatívnymi zmenami Sociálna poisťovňa zrealizovala aj ďalších 11 mimoriadnych  
informačných kampaní formou SMS správ/e-mailov.  
Sťažnosti  
V roku 2022 Sociálna poisťovňa prijala celkom 312 sťažností, z nich 267 bolo  
adresovaných ústrediu a 45 pobočkám. Predmetom sťažností bolo aj v roku 2022  
2.7.  
najmä dodržanie zákonnej lehoty v oblasti dôchodkového poistenia, lekárska  
posudková činnosť, postup pri výbere poistného, ako aj postupy súvisiace  
s výplatou dávok nemocenského poistenia.  
Sťažnosti Sociálna poisťovňa vybavila podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení  
neskorších predpisov. O výsledku prešetrenia boli fyzické osoby a právnické osoby  
informované v zákonom stanovenej lehote. V prípade zistených opodstatnených sťažností  
došlo bezodkladne k odstráneniu zisteného nedostatku a prijatiu opatrení.  
Vo vzťahu k rozsahu agendy vybavovanej Sociálnou poisťovňou počet prijatých sťažností podľa  
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov predstavuje menej ako  
0,01 % z celkového počtu konaní súvisiacich s predmetom sťažností.  
Príjem a expedícia podaní  
Sociálnej poisťovni bolo v roku 2022 doručených 1 708 937 listových zásielok. Z  
uvedeného počtu bolo ústrediu doručených 868 643 listových zásielok  
2.8.  
a pobočkám 840 294 listových zásielok. Sociálna poisťovňa v roku 2022  
vyexpedovala 4 403 382 listových zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty, a.  
s. Na úhradu poštovného vynaložila 4 823 805,59 eur. Ústredie zabezpečilo expedíciu 2 210  
026 listových zásielok. Pobočky zabezpečili expedíciu 2 193 356 listových zásielok.  
doručených 490 721 podaní, z toho ústrediu 438 699 podaní a pobočkám 52 022 podaní.  
Celkovo bolo odoslaných 457 537 elektronických podaní, z toho ústredie odoslalo do  
elektronických schránok 173 638 podaní a pobočky 283 899 podaní.  
Ľudské zdroje  
Prioritou Sociálnej poisťovne v oblasti riadenia ľudských zdrojov v roku 2022  
2.9.  
bolo  
udržanie  
podmienok  
pre  
stabilizáciu  
zamestnancov,  
predchádzanie fluktuácii a zabezpečenie požadovaného počtu odborných  
zamestnancov podľa organizačnej a profesijnej štruktúry.  
Vývoj zamestnanosti v roku 2022  
Počet zamestnancov  
v mimo evidenčnom  
stave  
Evidenčný stav  
zamestnancov  
Z toho  
ženy  
Ukazovateľ  
muži  
Plánovaný počet  
zamestnancov  
5 442  
x
x
x
10  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
 
 
Skutočnosť k 31. 12. 2022  
5 432  
4 666  
766  
313  
Z uvedeného celkového evidenčného počtu 5 432 zamestnancov bolo 391 vedúcich  
zamestnancov, tzn. 7,19 %.  
Ukazovateľ  
Pohyb zamestnancov  
Ústredie  
Pobočky  
Spolu  
uzatvorený pracovný pomer 2022  
skončený pracovný pomer 2022  
177  
173  
268  
292  
445  
465  
V porovnaní s rokom 2021, kedy bola priemerná fluktuácia na úrovni 9,12 %, v roku 2022 bola  
fluktuácia na úrovni 8,57%, čo predstavuje medziročný pokles o 0,55 %.  
Oproti stavu k 31. decembru 2021 nenastala výraznejšia zmena vo vzdelanostnej štruktúre,  
v štruktúre podľa pohlavia a vekového priemeru zamestnancov.  
Ukazovateľ  
Vekový priemer zamestnancov v rokoch  
Stav k 31. 12. 2021  
47,76  
Stav k 31. 12. 2022  
48,01  
Podiel mužov a žien  
Vzdelanie - podiel zákl. až SŠ / VŠ  
13,94 % / 86,06 %  
47,5 % / 52,5 %  
14,10 % / 85,90 %  
47,8 % / 52,2 %  
Sociálna poisťovňa v oblasti zamestnanosti sa aj v roku 2022 zamerala osobitne na analýzu  
prijímaných opatrení na zvyšovanie dĺžky trvania zamestnania.  
Priemerná dĺžka  
zamestnania  
Stav k 31. 12.  
2021  
%
Stav k 31. 12.  
2022  
%
v Sociálnej poisťovni  
do 5 rokov  
1 455  
622  
721  
881  
533  
26,80 %  
11,45 %  
13,28 %  
16,22 %  
9,82 %  
1 561  
785  
671  
956  
403  
28,74 %  
14,45 %  
12,35 %  
17,60 %  
7,42 %  
od 5 do 10 rokov  
od 10 do 15 rokov  
od 15 do 20 rokov  
od 20 do 25 rokov  
25 rokov a viac  
Spolu počet  
1 218  
5 430  
22,43 %  
100,00  
1 056  
5 432  
19,44 %  
100,00 %  
zamestnancov  
Odmeňovanie zamestnancov bolo v roku 2022 vykonávané v súlade so mzdovým poriadkom  
Sociálnej poisťovne a so záväzkami vyplývajúcimi z kolektívnej zmluvy. V roku 2022 Sociálna  
poisťovňa, v nadväznosti na závery z kolektívneho vyjednávania percentuálne zvýšila mzdy  
všetkým zamestnancom o 3 %.  
Vzdelávanie  
Rok 2022 znamenal v oblasti vzdelávania uskutočnenie množstva vzdelávacích aktivít, ktoré  
počas pandemickej situácie nebolo možné realizovať. V oblasti odbornej prípravy na získanie  
odbornej spôsobilosti v oblasti dôchodkového poistenia sa po pandemickej situácii, ktorá  
vyžadovala prechod do online formy vzdelávania, sa vzdelávanie opäť vrátilo do pôvodnej  
prezenčnej formy, ktorá je aj viac uprednostňovaná účastníkmi vzdelávania. Do kurzu  
11  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
začínajúceho v septembri 2022 nastúpilo 71 zamestnancov. Zrealizovalo sa 137 vzdelávacích  
aktivít v rozsahu 113 436 osobohodín.  
Vzdelávacích aktivít zameraných na rozvoj interpersonálnych zručností zamestnancov  
v celkovom počte 69 v rozsahu 4 768 osobohodín sa zúčastnilo 758 zamestnancov. Vzhľadom  
na mimoriadnu situáciu a enormnú zaťaženosť zamestnancov vo všetkých oblastiach výkonu  
sociálneho poistenia boli témy vzdelávacích aktivít prioritne zamerané na štandardy  
rozhovoru s klientom, zvládanie stresu, riešene konfliktov a asertívnu komunikáciu (596  
účastníkov/3 938 osobohodín).  
Vzdelávacích aktivít zameraných na získanie, udržiavanie a dopĺňanie vedomostí a znalostí  
odborných zamestnancov Sociálnej poisťovne v nadväznosti na ich uplatňovanie v praxi bolo  
zrealizovaných 477 aktivít, ktorých sa zúčastnilo 1964 zamestnancov Sociálnej poisťovne  
(27 642 osobohodín).  
V rámci špecializačného vzdelávania odboru lekárskej posudkovej činnosti sa predatestačnej  
prípravy a diskusných sústredení zúčastnilo 134 posudkových lekárov (3 688 osobohodín) a 14  
lekárov odboru lekárskej posudkovej činnosti absolvovalo atestačnú skúšku na výkon činnosti  
posudkového lekára.  
Celkové náklady, ktoré Sociálna poisťovňa vynaložila na vzdelávacie aktivity pre svojich  
zamestnancov v roku 2022, boli vo výške 26 737,80 eur, čo predstavuje pri celkovom počte  
477 zrealizovaných vzdelávacích aktivít (1 964 účastníkov), ročnú výšku nákladov na jedného  
zamestnanca 13,61 eur. Dôvodom je skutočnosť, že väčšina vzdelávacích aktivít je realizovaná  
vlastnými lektormi, tzn. s takmer nulovými nákladmi.  
Zamestnanecké výhody  
Sociálna poisťovňa poskytovala v súlade s platnou kolektívnou zmluvou aj v roku 2022  
pri realizácii svojej sociálnej politiky zamestnancom celý rad benefitov, z ktorých viaceré sú  
zamerané aj na finančnú oblasť s cieľom zabezpečiť stabilizáciu zamestnancov.  
Celkovo na príspevky v oblasti benefitov pre zamestnancov bolo použitých 1 407 736,01 eur  
z vytvoreného sociálneho fondu, ktorý Sociálna poisťovňa tvorila zo zákonného prídelu  
vo výške 1,5 % súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom v kalendárnom roku.  
Najvýznamnejšími položkami zo sociálneho fondu bolo aj v roku 2022 čerpanie príspevku na  
stravovanie - celkom za Sociálnu poisťovňu vo výške 973 658,45 eur a paušálny peňažný  
príspevok (337 740,54 eur).  
Ďalšími benefitmi zo sociálneho fondu boli nenávratná sociálna výpomoc pri zložitých  
životných situáciách; príspevok na kultúrne a športové podujatia, poskytovanie bezúročnej  
návratnej pôžičky zamestnancom. Pomerne významným prvkom bolo aj poskytnutie odmeny  
pri dosiahnutí pracovného jubilea v diferencovanej výške podľa počtu odpracovaných rokov  
v Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa poskytla v roku 2022 celkom 827 zamestnancom  
finančné odmeny pri pracovných výročiach, z toho 235 zamestnancom ústredia a 592  
zamestnancom pobočiek.  
V rámci zlepšovania kvality života zamestnancov Sociálna poisťovňa poskytla 1 596  
zamestnancom, ich rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom - dôchodcom, rekreácie  
v svojich doškoľovacích a rekreačných zariadeniach Staré Hory a Pavčina Lehota. V súlade  
s uzatvorenou dohodou o výmenno-rekreačných pobytoch sa pobytu v kúpeľoch Dudince  
zúčastnili štyria zamestnanci a ich štyria rodinní príslušníci.  
V roku 2022 prispela Sociálna poisťovňa 2 068 zamestnancom finančným príspevkom  
na rekreáciu v celkovej výške 417 222,7 eur.  
12  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
Sociálna poisťovňa poskytovala v roku 2022 zamestnancom aj ďalšie benefity, napr. príspevky  
na doplnkové dôchodkové sporenie odstupňované podľa dĺžky trvania pracovného pomeru  
v celkovej výške 2 972 247,8 eur za 4 608 zamestnancov, odmeny pri životných výročiach,  
pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec stanovený Zákonníkom práce, zvýšenú náhradu  
príjmu pri dočasnej práceneschopnosti, zvýšený rozsah dovolenky o jeden týždeň nad  
základnú výmeru.  
Zahraničné vzťahy  
V roku 2022 sa v oblasti zahraničných vzťahov naplno rozbehla medzinárodná  
spolupráca nielen formou online rokovaní, ale aj formou osobných stretnutí,  
ktoré boli v predchádzajúcich rokoch v dôsledku pandémie COVID 19 výrazne  
obmedzené.  
2.10.  
Sociálna poisťovňa sa v priebehu roka 2022 zúčastňovala na činnosti Správnej komisie  
pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len „správna komisia“), Technickej  
komisie pre spracovanie údajov a pracovných skupín zriadených Európskou komisiou. Naďalej  
sa rozširovali činnosti súvisiace s projektom EESSI, pokračovalo testovanie, školenia  
a do produkcie boli spustené takmer všetky procesy. Sociálna poisťovňa sa aj v tomto roku  
zapájala do činnosti Európskej platformy pre boj proti omylom a podvodom v sociálnom  
zabezpečení, Európskej platformy sociálneho zabezpečenia (ESIP), Európskej asociácie lekárov  
v poisťovníctve a sociálnom zabezpečení (EUMASS) a na činnosti Európskej agentúry práce  
(ELA). V spolupráci s Európskymi službami zamestnanosti (EURES) Sociálna poisťovňa  
pripravila prezentáciu o systéme sociálneho poistenia v Slovenskej republike na online  
Európske dni pracovných príležitostí (European Online Job Days). Zástupcovia Sociálnej  
poisťovne sa zúčastnili na zasadnutiach Správnej komisie v Bruseli a v Prahe, na zasadnutí Ad-  
Hoc skupiny pre uplatniteľnú legislatívu v Bruseli, na zasadnutí výboru EUMASS v Bruseli, na  
workshope ELA o zosúladených a spoločných inšpekciách v Madride, na workshope ELA  
o cezhraničnej sezónnej práci v Benátkach a Sofii, ako aj na cezhraničnom trhu práce Poľska  
a Slovenska v Novom Saczi. V prihraničných obciach Rajka a Hainburg Sociálna poisťovňa  
vykonala viaceré kontroly dodržiavania liečebného režimu.  
V roku 2022 sa za účasti zástupcov inštitúcií z Nemecka, Rakúska, Českej republiky a Maďarska  
opäť konali Medzinárodné poradenské dni vo Viedni, v Karlsruhe, v Břeclavi, v Banskej Bystrici,  
Komárne a Nitre. V septembri navštívila Sociálnu poisťovňu, ústredie a pobočku v Trnave  
delegácia z Macedónska, ktorá sa v rámci študijnej cesty zaujímala najmä o oblasť garančného  
poistenia v Slovenskej republike. V decembri sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami Českej  
správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o aktuálnych problémoch v oblasti koordinácie systémov  
sociálneho zabezpečenia.  
Sociálna poisťovňa v roku 2022 prostredníctvom portálu Info English a Info Deutsch, poskytla  
súčinnosť a poradenstvo 946 klientom.  
3. Dôchodkové poistenie  
Podľa § 179 ods. 1 písm. a) prvého bodu zákona o sociálnom poistení dôchodkové poistenie  
vykonáva ústredie. Ústredie rozhoduje predovšetkým o nároku na dôchodok a jeho sume  
z I. piliera, vypláca dôchodky ale aj iné dávky, ktoré sa vyplácajú spolu s dôchodkom.  
13  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
Podľa § 178 ods. 1 písm. c) a d) zákona o sociálnom poistení pobočky prijímajú a spisujú  
žiadosti o dôchodok, vrátane žiadostí o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia.  
Pobočky v dávkovom dôchodkovom konaní vykonávajú úkony na zistenie skutočného stavu  
veci, najmä zabezpečujú listinné dôkazy, výpovede a vyjadrenia účastníkov konania, rozhodujú  
o sociálnom dôchodku, vyhotovujú evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP), riešia  
nezrovnalosti zistené v elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia (eELDP)  
doručených zamestnávateľmi, vykonávajú aj konzultačnú a poradenskú činnosť, vrátane  
informatívneho výpočtu dôchodku.  
Od 1. júla 2022 bolo zavedené spisovanie žiadostí o starobný dôchodok v Národnej aplikácii  
Sociálnej poisťovne (NASP), ak žiadateľ získal dobu poistenia alebo dobu bydliska podľa  
právnych predpisov iného členského štátu Európskej únie, Švajčiarskej konfederácie,  
Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva, Nórskeho kráľovstva a/alebo Spojeného  
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Cez NASP bolo do členských štátov zaslaných  
1 610 žiadostí o starobný dôchodok a z členských štátov bolo prijatých 506 žiadostí o starobný  
dôchodok.  
Rozhodovanie o nároku na dôchodkovú dávku a jej výplatu  
3.1.  
V oblasti rozhodovania o nárokoch občanov na dôchodky a ich výplatu Sociálna  
poisťovňa v roku 2022 zaznamenala a vykonala nasledovné úkony:  
a) počet podaní vo veciach dôchodkového poistenia  
424 876,  
117 662,  
z toho počet všetkých žiadostí o dôchodok (o starobný, predčasný starobný, invalidný,  
vdovský vdovecký a sirotský dôchodok) doručených ústrediu  
(zo zahraničia 4 091)  
b) počet elektronických podaní  
138 405,  
c) počet vydaných rozhodnutí z  
1 827 174,  
automatického spracovania  
počet celkovo vydaných rozhodnutí o dôchodku,  
z toho  
1 568 279  
- valorizácia dôchodkov  
- zvýšenie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku  
1 432 603,  
135 676,  
individuálneho spracovania  
počet celkovo vydaných rozhodnutí o dôchodku,  
z toho  
258 895,  
109 653,  
11 000,  
- priznaných dôchodkov na žiadosť  
(v odbore zahraničných agend 17 514)  
- zamietnutých žiadostí o dôchodok  
(predčasných starobných dôchodkov 1 431)  
- vydaných zmenových rozhodnutí  
138 242,  
d) počet dokumentov zaslaných do elektronických schránok  
(napr. oznámenia o vykonaní zrážok exekútorom, poskytovanie  
informácií bankám, daňovým úradom a súdom)  
137 937,  
4 364.  
e) počet preddavkovo vyplácaných dôchodkov  
14  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
V roku 2022 Sociálna poisťovňa priemerne mesačne vyplácala 1 746 817  
dôchodkov. K 31. decembru 2022 vyplácala 1 756 147 dôchodkov.  
Sociálna poisťovňa v roku 2022 plnila bežné i mimoriadne úlohy a vykonávala aj ďalšie činnosti  
súvisiace s agendou dôchodkového poistenia v rozsahu  
a) výplata dôchodkov  
v hotovosti  
na územie Slovenskej republiky mesačne priemerne 358 931 poberateľom  
dôchodku, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2021 menej o 15 853 poberateľov  
dôchodku,  
na územie iných štátov mesačne priemerne 3 038 poberateľom dôchodku,  
čo predstavuje v porovnaní s rokom 2021 menej o 617 poberateľov dôchodku,  
na osobné účty v bankách  
na územie Slovenskej republiky priemerne 1 025 854 poberateľom dôchodku,  
čo predstavuje v porovnaní s rokom 2021 viac o 20 624 poberateľov dôchodku,  
na územie iných štátov priemerne 26 352 poberateľom dôchodku, čo predstavuje  
v porovnaní s rokom 2021 viac o 2 749 poberateľov dôchodku,  
poberateľom dôchodkov žijúcich v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby  
hromadným poukazom na účet zariadenia priemerne 14 302 poberateľom  
dôchodku, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2021 viac o 979 poberateľov  
dôchodku,  
na osobné účty poberateľov dôchodkov priemerne 1 828 poberateľom dôchodku,  
čo prestavuje v porovnaní s rokom 2021 viac o 44 poberateľov dôchodku,  
b) evidencia spisových materiálov a ich spracovanie  
1. v evidencii dávkovej registratúry je uložených cca 2 100 000 dávkových spisov,  
2. v evidencii nárokových podkladov je uložených cca 8 400 000 ELDP,  
3. v evidencii likvidačných dokladov je zaradených cca 2 350 000 dokladov,  
c) skenovanie nárokových podkladov v rozsahu 284 997 nárokových podkladov potrebných  
na posúdenie nároku na dôchodok,  
d) automatická kontrola údajov uvedených v eELDP s údajmi evidovanými v informačnom  
systéme Jednotný výber poistného (JVP), Sociálnej poisťovni bolo doručených 1 134 670  
eELDP, pričom v 951 336 eELDP sa údaje zhodovali s údajmi evidovanými v informačnom  
systéme JVP (84 %),  
e) konverzia údajov  
- v pobočkách Humenné, Rimavská Sobota, Stará Ľubovňa v roku 2022 bol spracovaný  
evidenčný materiál 595 102 poistencov, z toho z optického archivačného systému  
u 486 879 poistencov narodených v rokoch 1973 až 1978,  
- v ústredí bol evidenčný materiál spracovaný u 73 152 poistencov.  
Sociálna poisťovňa k 31. decembru 2022 vykonávala zrážky 19 067 poberateľom dôchodkov.  
V roku 2022 bolo doručených 3 776 príkazov a 3 911 zmenových príkazov na vymáhanie  
pohľadávok Sociálnej poisťovne (napr. pohľadávky na poistnom a na dávkach sociálneho  
poistenia) zrážkami z dôchodkov.  
Sociálna poisťovňa začala od 1. júla 2022 poukazovať dôchodkové dávky aj na účet rehole.  
K 31. decembru 2022 boli na účet rehole poukazované dôchodkové dávky 54 poberateľom  
dôchodku.  
15  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
Sociálnej poisťovni B2B službou na elektronickú výmenu údajov o dátume úmrtia poberateľa  
dôchodku medzi Českou správou sociálneho zabezpečenia a Sociálnou poisťovňou bolo za rok  
2022 oznámených 258 úmrtí.  
V rámci mimoriadneho pracovného režimu zamestnanci vybavili 18 979 dávkových spisov.  
V režime nadčasových prác zamestnanci odpracovali 23 917,5 hodín a vybavili 95 746  
dávkových spisov.  
Hromadné úpravy dávok dôchodkového poistenia  
3.2  
Sociálna poisťovňa rozhodovala v roku 2022 o hromadných úpravách dávok  
dôchodkového poistenia, a to  
a) nové určenie sumy vyrovnávacieho príplatku k 31. januáru 2022  
Sociálna poisťovňa v roku 2022 novo určila sumu 873 poberateľom starobného dôchodku,  
ktorým sa vyplácal vyrovnávací príplatok alebo bola výplata vyrovnávacieho príplatku  
zastavená;  
b) zvýšenie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za obdobie  
dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku  
Zvýšenie 152 468 starobných dôchodkov  
a predčasných starobných dôchodkov  
od 1. januára 2022 bolo Sociálnou poisťovňou vykonané ex offo na základe údajov  
evidovaných v informačnom systéme Sociálnej poisťovne (IS SP), z toho automaticky bolo  
zvýšených 135 676 dôchodkov a individuálne 16 792 dôchodkov;  
c) prepočet zrážok z dôchodkov  
Z dôvodu zmeny sumy životného minima od 1. júla 2022 bolo Sociálnou poisťovňou  
prepočítaných 48 309 zrážok, z toho automaticky 21 125. Suma zrážky sa nezmenila cca 25 600  
dôchodcom;  
d) dôchodkový vek od 1. januára 2021  
Sociálna poisťovňa individuálne určila v roku 2022  
jednorazový doplatok k priznaniu starobného dôchodku od 1. januára 2022  
do 31. decembra 2022 cca 950 poberateľom dôchodku,  
percentuálne zvýšenie dôchodku, ak priznanie starobného dôchodku bolo najskôr  
od 2. januára 2021, od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 cca 150 poberateľom  
dôchodku;  
e) 13. dôchodok  
Sociálna poisťovňa vyplatila  
v júli 2022 13. dôchodok 1 435 097 poberateľom dôchodku. Celková suma vyplatených  
13. dôchodkov bola 295 835 114,15 eur a priemerná mesačná suma 13. dôchodku bola  
206,14 eur;  
v decembri 2022 13. dôchodok 1 439 981 poberateľom dôchodku. Celková suma  
vyplatených 13. dôchodkov 2022 bola 205 748 022,11 eur a priemerná mesačná suma 13.  
dôchodku bola 142,88 eur;  
f) valorizácia od 1. januára 2023  
V mesiaci december 2022 bolo Sociálnou poisťovňou valorizovaných 1 748 280 dôchodkov.  
Celková mesačná suma zvýšenia bola 80 717 873,70 eur a suma vyplatená na doplatkoch od 1.  
januára 2023 do splatnosti dôchodkov bola 28 930 774,35 eur. Priemerná mesačná suma  
zvýšenia na jeden valorizovaný dôchodok bola 46,17 eur. Rozhodnutia o zvýšení vyhotovené  
16  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
automaticky boli Sociálnou poisťovňou zasielané poberateľom dôchodkov od 29. decembra  
2022 do 19. januára 2023 postupne v celkovom počte 1 432 603, z toho 32 636 do eSchránky.  
Opravné prostriedky v dôchodkovom poistení  
Vo veciach dôchodkového poistenia bolo v roku 2022 doručených  
druhostupňovému orgánu 5 042 odvolaní a na krajské súdy bolo podaných 264  
3.3.  
správnych žalôb. Bolo vydaných 4 943 druhostupňových rozhodnutí.  
Druhostupňový orgán v rámci odvolacieho konania potvrdil 3 646 rozhodnutí,  
1 188 rozhodnutí bolo zmenených, zrušených alebo zrušených a vrátených na nové konanie  
a 109 rozhodnutí bolo procesného charakteru. Na krajských súdoch bolo ukončených 215  
súdnych sporov a na Najvyššom súde bolo ukončených 31 súdnych sporov. Proti rozsudkom  
krajských súdov bolo v roku 2022 účastníkmi konania podaných 29 kasačných sťažností  
a Sociálna poisťovňa podala dve kasačné sťažnosti.  
Najčastejšími dôvodmi podávania odvolaní a správnych žalôb bol nesúhlas s výškou dôchodku,  
s dátumom vzniku invalidity a s uznanou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú  
činnosť.  
Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)  
V rámci agendy starobného dôchodkového sporenia v zmysle zákona  
o starobnom dôchodkovom sporení Sociálna poisťovňa postupuje za sporiteľov  
3.4.  
príspevky na starobné dôchodkové sporenie do jednotlivých dôchodkových  
správcovských spoločností (DSS), sprostredkováva sporiteľom ponuky dôchodkov životných  
poisťovní a DSS a do konca roka 2022 vydávala akceptačné listy potrebné na zmenu DSS. Počet  
sporiteľov k 31. decembru 2022 bol 1 729 071. V súvislosti s ich prestupmi z jednej DSS do inej  
DSS bolo v roku 2022 vydaných na pobočkách 66 245 akceptačných listov, ktoré boli  
podmienkou pre zápis prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra  
zmlúv. Od 1. januára 2023 bola povinnosť Sociálnej poisťovne vydávať akceptačné listy  
zrušená. Počet žiadostí o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia bol minulý rok  
10 720, pričom 9 820 z nich bolo spísaných v Sociálnej poisťovni a 900 v DSS. V súvislosti  
so sprostredkovaním ponúk dôchodkov zaslala Sociálna poisťovňa sporiteľom 9 526  
ponukových listov, na základe ktorých bolo uzatvorených 991 zmlúv o doživotnom dôchodku,  
135 dohôd o vyplácaní dôchodku programovým výberom popri doživotnom dôchodku, 4 821  
dohôd o vyplácaní dôchodku programovým výberom bez doživotného dôchodku, 995 dohôd  
v režime malá nasporená suma a u 18 žiadateľov bola evidovaná nulová nasporená suma.  
Ďalšie údaje z oblasti dôchodkového poistenia v roku 2022 sú uvedené v prílohách č. 3 až 5.  
4. Nemocenské poistenie, úrazové poistenie, poistenie  
v nezamestnanosti a garančné poistenie  
Nemocenské poistenie  
4.1.  
Hlavnú činnosť Sociálnej poisťovne v súvislosti s výkonom agendy  
nemocenských dávok za rok 2022 možno zhrnúť nasledovne:  
a) počet vyplatených nemocenských dávok  
b) suma vyplatených nemocenských dávok  
c) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí  
2 605 172,  
1 022 480 480,27 eur,  
895 601,  
17  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
 
 
d) počet vystavených potvrdení  
e) počet štruktúrovaných elektronických dokumentov vymenených  
v sektore „choroba“ (sickness)  
208 565,  
1 199.  
Aj v roku 2022 Sociálna poisťovňa vyplácala tzv. pandemické dávky (nemocenské pri  
karanténnom opatrení/izolácii a ošetrovné na deti do zákonom stanoveného veku).  
Z celkového počtu vyplatených nemocenských dávok za rok 2022 bolo vyplatených 331 226  
pandemických dávok v sume 55 052 108,20 eur.  
Od 1. júna 2022 zaviedla Sociálna poisťovňa do praxe elektronické potvrdzovanie dočasnej  
pracovnej neschopnosti (ePN), ktoré ovplyvnilo aj procesy v rámci nemocenského poistenia.  
ePN sú zaevidované vo väčšine prípadov automatizovane, čo urýchľuje proces rozhodovania  
o nároku na dávku.  
Od 1. novembra 2022 zaviedla Sociálna poisťovňa do praxe nový typ dávky materské, tzv.  
otcovské. V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa pripravila nový formulár: Žiadosť iného  
poistenca o materské, ktorý je určený pre otcov uplatňujúcich si nárok na tzv. otcovské  
a zároveň aj pre všetkých iných poistencov (okrem matiek) uplatňujúcich si nárok na materské.  
Vďaka novej žiadosti je uplatnenie nároku komfortnejšie pre klientov, keďže je dostupná na  
webovej stránke Sociálnej poisťovne a nie je potrebné navštíviť pobočku za účelom vyžiadania  
originálu číslovaného tlačiva.  
Najvyšší počet štruktúrovaných elektronických dokumentov v sektore „choroba“ (sickness)  
sa týkal výmeny údajov o dobách nemocenského poistenia v rámci S_BUC_24, kde bolo  
vymenených 1 072 SEDov. Okrem elektronickej výmeny údajov o dobách nemocenského  
poistenia boli v roku 2022 vymenené tieto informácie i papierovou formou v prípade  
Švajčiarska, ktoré pristúpilo ku elektronizácii predmetného BUC od 4. júla 2022. Okrem  
výmeny údajov v sektore „choroba“ (sickness) bola v roku 2022 uskutočnená výmena  
informácií v rámci horizontálnych procesov.  
Vo veciach nemocenského poistenia bolo v roku 2022 doručených druhostupňovému orgánu  
836 odvolaní a na krajské súdy bolo podaných 29 správnych žalôb. Bolo vydaných 873  
druhostupňových rozhodnutí. Druhostupňový orgán v rámci odvolacieho konania potvrdil 651  
rozhodnutí, 188 rozhodnutí bolo zmenených, zrušených alebo zrušených a vrátených na nové  
konanie a 34 rozhodnutí bolo procesného charakteru. Na krajských súdoch bolo ukončených  
25 súdnych sporov a na Najvyššom súde bolo ukončených 16 súdnych sporov. Proti rozsudkom  
krajských súdov bolo v roku 2022 účastníkmi konania podaných osem kasačných sťažností  
a Sociálna poisťovňa podala tri kasačné sťažnosti.  
Dôvodom podávania odvolaní v roku 2022 bola najmä nespokojnosť klienta s výškou priznanej  
nemocenskej dávky a nepriznanie nároku na nemocenskú dávku pre nesplnenie podmienky  
včasného a v správnej výške zaplateného poistného na nemocenské poistenie. Dôvodom  
podávania správnych žalôb v roku 2022 bolo väčšinou nepriznanie nároku na materské iného  
poistenca.  
Úrazové poistenie  
4.2.  
Hlavnú činnosť pobočiek v súvislosti s výkonom agendy úrazových dávok za rok  
2022 možno zhrnúť nasledovne:  
a) počet vyplatených úrazových dávok  
b) suma vyplatených úrazových dávok  
40 247,  
20 806 705,94 eur,  
18  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
c) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o úrazových dávkach  
d) počet vystavených potvrdení o úrazových dávkach  
22 328,  
4 596.  
Sociálna poisťovňa zaevidovala v roku 2022 celkom 14 285 poistných udalostí, tzn. pracovných  
úrazov a chorôb z povolania (384 utrpených mimo územia Slovenskej republiky), z toho 11 214  
pracovných úrazov a 2 932 chorôb z povolania. Z celkového počtu zaevidovaných poistných  
udalostí bolo v 139 prípadoch zistené, že nejde o pracovný úraz alebo chorobu z povolania.  
Z dôvodu choroby z povolania Covid-19 bolo v roku 2022 vyplatených spolu 3 641 dávok -  
úrazový príplatok Covid-19 v celkovej sume 761 067,20 eur.  
Činnosť ústredia pri výkone agendy úrazových rent a pozostalostných úrazových rent (ďalej  
len „renty“) v roku 2022 možno zhrnúť nasledovne:  
a) počet vyplatených rent  
b) suma vyplatených rent  
83 087,  
30 729 278,74 eur,  
c) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o úrazových rentách,  
vrátane valorizačných rozhodnutí  
d) počet vystavených potvrdení o rentách  
7 541,  
121.  
Zvýšenie (valorizáciu) rent od 1. januára 2023 o 10,9 % (medziročný rast spotrebiteľských cien  
za prvý polrok 2022 určený Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 8 zákona  
o sociálnom poistení) ústredie v roku 2022 zabezpečilo 6 806 poberateľom. Sociálna poisťovňa  
uzavrela v roku 2022 dohody o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia s poškodenými  
v celkovej sume 106 911,71 eur.  
Vo veciach úrazového poistenia bolo v roku 2022 doručených druhostupňovému orgánu 154  
odvolaní a na krajské súdy bolo podaných 20 správnych žalôb. Bolo vydaných 152  
druhostupňových rozhodnutí. Druhostupňový orgán v rámci odvolacieho konania potvrdil 112  
rozhodnutí a 40 rozhodnutí bolo zmenených, zrušených alebo zrušených a vrátených na nové  
konanie alebo bolo zastavené konanie. Na krajských súdoch bolo ukončených 17 súdnych  
sporov a na Najvyššom súde Slovenskej republiky bolo ukončených päť súdnych sporov. Proti  
rozsudkom krajských súdov bolo v roku 2022 účastníkmi konania podaných 10 kasačných  
sťažností a Sociálna poisťovňa podala jednu kasačnú sťažnosť.  
Dôvodmi podávania odvolaní a správnych žalôb v roku 2022 boli najmä nesúhlas s určeným  
poklesom pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty, nesúhlas s odňatím nároku na  
úrazový príplatok a zastavením výplaty nároku na úrazový príplatok, a nesúhlas s krátením  
bodového hodnotenia vo veciach náhrady za bolesť, resp. náhrady za sťaženie spoločenského  
uplatnenia.  
Poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie  
4.3.  
Nárast činnosti Sociálnej poisťovne pri výkone agendy dávky v nezamestnanosti  
v roku 2022 dokumentuje:  
a) počet vyplatených dávok v nezamestnanosti  
467 813,  
b) suma vyplatených dávok v nezamestnanosti  
239 393 399,86 eur,  
c) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o dávke v nezamestnanosti  
d) počet vystavených potvrdení o dávke v nezamestnanosti  
e) počet vystavených prenosných dokumentov a štruktúrovaných  
elektronických dokumentov  
f) počet prijatých prenosných dokumentov a štruktúrovaných  
elektronických dokumentov  
211 944,  
61 780,  
36 692,  
26 070.  
19  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
V priebehu roka 2022 Sociálna poisťovňa riešila 11 664 prípadov vo veciach dávok  
v nezamestnanosti súvisiacich s koordinačnými nariadeniami Európskej únie. V roku 2022 boli  
Sociálnej poisťovni doručené žiadosti o náhradu dávok v nezamestnanosti v zmysle nariadenia  
(ES) č. 883/2004 a vykonávacieho nariadenia č. 987/2009 z členských štátov Európskej únie  
v 367 prípadoch v sume 711 456,88 eur. Sociálna poisťovňa uplatnila v roku 2022 voči  
členským štátom Európskej únie požiadavky na náhradu v 4 493 prípadoch v sume  
14 256 082,59 eur.  
Činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone agendy dávky garančného poistenia v roku 2022  
dokumentuje  
a) počet vyplatených dávok garančného poistenia  
b) suma vyplatených dávok garančného poistenia  
c) počet platobne neschopných zamestnávateľov  
d) počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o dávke garančného poistenia  
e) počet vystavených potvrdení o dávke garančného poistenia  
713,  
1 856 258,19 eur,  
48,  
913,  
127.  
Vo veciach poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia bolo v roku 2022 doručených  
druhostupňovému orgánu 494 odvolaní a na krajské súdy bolo podaných 36 správnych žalôb.  
Bolo vydaných 517 druhostupňových rozhodnutí. Druhostupňový orgán v rámci odvolacieho  
konania potvrdil 455 rozhodnutí a 62 rozhodnutí bolo zmenených, zrušených alebo zrušených  
a vrátených na nové konanie, resp. bolo odvolacie konanie zastavené. Na krajských súdoch  
bolo ukončených 53 súdnych sporov a na Najvyššom súde bolo ukončených 14 súdnych  
sporov. Proti rozsudkom krajských súdov bolo v roku 2022 účastníkmi konania podaných osem  
kasačných sťažností a Sociálna poisťovňa podala sedem kasačných sťažností.  
Ako najčastejším dôvodom podávania odvolaní a správnych žalôb pretrváva aj v roku 2022  
nepriznanie dávky v nezamestnanosti z dôvodu nezachovania bydliska (centra záujmov)  
na území Slovenska počas výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie.  
5. Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia  
Sociálna poisťovňa v súlade s § 179 ods. 1 písm. k) zákona o sociálnom poistení vykonávala  
lekársku posudkovú činnosť posudkovými lekármi ako zamestnancami ústredia v rámci I. aj II.  
stupňa konania na účely sociálneho poistenia, t. j. nemocenského, dôchodkového a úrazového  
poistenia.  
Lekárska posudková činnosť posudkových lekárov vykonávajúcich  
5.1.  
lekársku posudkovú činnosť pobočiek – I. stupeň  
a)  
Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia  
Lekárska posudková činnosť nemocenského poistenia so zreteľom na účelné vynakladanie  
prostriedkov na nemocenské poistenie zahŕňa kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu  
ošetrujúcim lekárom a kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného  
poistenca. Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu vykonávali posudkoví lekári  
dislokovaní na pobočkách.  
V roku 2022 posudkoví lekári vykonali kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu u 402 335  
dočasne práceneschopných osôb. Z uvedeného počtu bola v 39 402 prípadoch dočasná  
pracovná neschopnosť ošetrujúcim lekárom v rámci uvedenej kontroly ukončená, z toho  
na podnet posudkového lekára pobočky bolo ukončených 12 257 prípadov.  
20  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
 
Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci  
lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec pobočky. V roku 2022  
zamestnanci pobočiek vykonali kontrolu dodržiavania liečebného režimu u 64 059 dočasne  
práceneschopných osôb. Z uvedeného počtu bola v 5 430 prípadoch dočasná pracovná  
neschopnosť ošetrujúcim lekárom po vykonanej kontrole ukončená. Porušenie liečebného  
režimu bolo zistené v 636 prípadoch, pričom celkový hmotný postih na dávke nemocenské  
predstavoval sumu vo výške 99 225,53 eur. Za porušenie povinností poistenca stanovených  
v § 227 zákona o sociálnom poistení uložila Sociálna poisťovňa právoplatným rozhodnutím 193  
pokút s celkovým postihom v sume 3 697,00 eur.  
Sociálna poisťovňa sleduje a každý mesiac štatisticky vyhodnocuje ukazovatele týkajúce  
sa dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz (vrátane pracovného úrazu a choroby  
z povolania) podľa priemerného počtu nemocensky poistených osôb. Na základe týchto  
pravidelných štatistických rozborov porovnáva vývoj dočasnej pracovnej neschopnosti  
v Slovenskej republike za jednotlivé obdobia. Priemerné percento dočasnej pracovnej  
neschopnosti v roku 2022 dosiahlo hodnotu 3,992 %, priemerná doba trvania jedného prípadu  
dočasnej pracovnej neschopnosti bola 36,58 dňa;  
b) Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia  
Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo  
nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú  
činnosť a posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa,  
choroby a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Posudkoví  
lekári Sociálnej poisťovne v roku 2022 prerokovali na účely invalidity v rámci zisťovacej  
lekárskej prehliadky, kontrolnej lekárskej prehliadky a na účely ostatných konaní  
(bezvládnosti, invalidita z mladosti, nezaopatrenosť dieťaťa, návrh na zastavenie výplaty  
dôchodku, návrh na zastavenie konania, konanie o opravnom prostriedku – odvolaní) spolu  
75 400 prípadov. V rámci zisťovacích prehliadok na účely invalidity posudkoví lekári  
prerokovali 23 984 prípadov, z toho bola:  
-
-
-
uznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako  
40 %, ale najviac 70 % v 12 413 prípadoch,  
uznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako  
70 % v 5 330 prípadoch,  
neuznaná invalidita v 6 241 prípadoch.  
Kontrolných lekárskych prehliadok bolo v roku 2022 vykonaných 41 288, pričom bola:  
-
invalidita uznaná naďalej s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  
o viac ako 40 %, ale najviac 70 % v 27 739 prípadoch,  
-
invalidita uznaná naďalej s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť  
o viac ako 70 % v 8 903 prípadoch,  
-
-
-
zmena invalidity na nižšiu % skupinu v 1 368 prípadoch,  
zmena invalidity na vyššiu % skupinu v 2 670 prípadoch,  
neuznaná invalidita v 608 prípadoch  
c) Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia  
Lekárska posudková činnosť úrazového poistenia zahŕňa posudzovanie poklesu pracovnej  
schopnosti, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti poškodeného absolvovať pracovnú  
rehabilitáciu alebo rekvalifikáciu na účely opätovného zaradenia do pracovného procesu,  
kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu a choroby z povolania na účely náhrady  
21  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch  
a posudzovanie účelnosti vynaložených nákladov spojených s liečením.  
Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne prerokovali v roku 2022 celkom 3 653 prípadov, z toho  
na účely:  
-
-
-
úrazovej renty 295 prípadov,  
jednorazového vyrovnania 38 prípadov,  
kontroly bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely  
náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia 2 451 prípadov,  
kontroly posudzovania účelnosti nákladov spojených s liečením 613 prípadov a  
ostatných 256 prípadov (kontrolné lekárske prehliadky, odvolacie konania, návrhy na  
zastavenie konania, návrhy na zastavenie výplaty dávky, rekvalifikácia, pracovná  
rehabilitácia);  
-
-
d) Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia  
Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia poskytovateľom zdravotnej  
starostlivosti za rok 2022 predstavovala sumu 1 571 555,20 eur.  
Lekárska posudková činnosť posudkových lekárov vykonávajúcich  
lekársku posudkovú činnosť ústredia – II. stupeň  
5.2.  
V roku 2022 jedenásť posudkových lekárov Sociálnej poisťovne vykonávajúcich  
lekársku posudkovú činnosť ústredia v rámci odvolacích konaní ukončilo 4 331 prípadov.  
Objektívnosť a správnosť posudzovania zdravotného stavu posudkovými lekármi Sociálna  
poisťovňa sledovala formou recenzie lekárskych správ pri zisťovacích lekárskych prehliadkach  
a kontrolných lekárskych prehliadkach. Za rok 2022 bolo posudkovými lekármi Sociálnej  
poisťovne zrecenzovaných 72 265 lekárskych správ. V roku 2022 bolo posudkovými lekármi  
Sociálnej poisťovne zrecenzovaných ďalších 67 lekárskych správ v rámci špecifickej recenznej  
činnosti spočívajúcej v kontrole lekárskych správ z posudzovania zdravotného stavu  
poistencov v rámci realizácie rozsudkov príslušných súdov.  
6. Právna služba a legislatíva  
Právna služba  
Sociálna poisťovňa zabezpečovala právnu službu v oblasti uplatňovania náhrady  
6.1.  
škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri  
výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zodpovednosti za škodu“), v oblasti  
sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  
k informáciám a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších  
predpisov a v oblasti uplatňovania nárokov v súdnych konaniach.  
V súvislosti s uplatňovaním náhrady škody podľa zákona o zodpovednosti za škodu Sociálna  
poisťovňa v roku 2022 evidovala 27 žiadostí fyzických osôb o náhradu škody za nesprávny  
úradný postup Sociálnej poisťovne, resp. za vydanie nezákonného rozhodnutia. Z uvedeného  
počtu žiadostí boli nároky žiadateľov v 21 prípadoch zamietnuté z dôvodu, že neboli  
preukázané zákonné predpoklady tejto zodpovednosti za škodu (vznik škody, výška škody  
a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a konaním Sociálnej poisťovne), v jednom prípade  
bol nárok žiadateľa uznaný, v štyroch prípadoch sa na nárok žiadateľa neprihliadalo z dôvodu,  
22  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
 
že žiadateľ neodstránil nedostatky žiadosti a v jednom prípade ešte nebola žiadosť o náhradu  
škody predbežne prerokovaná.  
V roku 2022 bolo podľa zákona o slobode informácií podaných 8021 žiadostí o sprístupnenie  
informácií. Z uvedeného počtu žiadostí bolo jedným žiadateľom podaných 7834 žiadostí  
o sprístupnenie informácií, ktoré boli Sociálnou poisťovňou (ústredie a pobočky) v 96  
prípadoch vybavené sprístupnením informácie, v dvoch prípadoch bolo vydané rozhodnutie  
o zastavení konania, v troch prípadoch bolo vydané rozhodnutie o čiastočnom  
odmietnutí sprístupnenia informácie a informácia bola čiastočne sprístupnená a v 7 733  
prípadoch bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie. Dôvodom  
odmietnutia sprístupnenia informácií bolo v 43 prípadoch obmedzenie prístupu k informáciám  
podľa osobitných právnych predpisov, resp. že Sociálna poisťovňa nemala požadované  
informácie k dispozícií a v 7690 prípadoch bol dôvodom šikanózny výkon práva (filibustering),  
ktorý nepožíva právnu ochranu. Ďalších 187 žiadostí Sociálna poisťovňa (ústredie a pobočky)  
vybavila sprístupnením informácií v 130 prípadoch, v jednom prípade žiadosť vybavila  
odkazom na zverejnenú informáciu, v ôsmich prípadoch žiadosť postúpila povinným osobám,  
ktoré mali informáciu k dispozícii, v 10 prípadoch vydala rozhodnutie o čiastočnom odmietnutí  
sprístupnenia informácie a informáciu čiastočne sprístupnila a v 38 prípadoch vydala  
rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie. Dôvodom odmietnutia sprístupnenia  
informácií bolo, že tieto podliehali režimu osobitných právnych úprav, podľa ktorých  
žiadateľom nevzniklo právo na prístup k informáciám, resp. že Sociálna poisťovňa nemala  
požadované informácie k dispozícií. Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupnenia informácií,  
resp. proti rozhodnutiu o čiastočnom odmietnutí sprístupnenia informácií bolo podaných  
deväť odvolaní, z ktorých osem bolo zamietnutých a prvostupňové rozhodnutia boli potvrdené  
a v jednom prípade bolo odvolanie prvostupňového orgánu zrušené a vec vrátená na nové  
konanie.  
V rámci uplatňovania nárokov v súdnom konaní Sociálna poisťovňa v roku 2022 evidovala 103  
súdnych sporov, z toho dva spory obchodno-právnej povahy, 74 sporov občiansko-právnej  
povahy, 14 sporov správnej povahy a 13 sporov pracovno-právnej povahy. V ôsmich súdnych  
sporoch je Sociálna poisťovňa aktívne legitimovaná a v 95 sporoch pasívne legitimovaná. Spory  
sa týkajú najmä náhrady škody podľa zákona o zodpovednosti za škodu, preskúmavania  
zákonnosti rozhodnutí, ochrany osobnosti, nesprístupnenia informácií a spory z pracovno-  
právnych vzťahov.  
Legislatíva  
Sociálna poisťovňa v roku 2022 v rámci vnútorného pripomienkového konania  
6.2.  
Ministerstva práce, sociálnych vecí  
a
rodiny Slovenskej republiky  
a medzirezortného pripomienkového konania vypracúvala stanoviská k návrhom  
právnych predpisov týkajúcich sa činnosti Sociálnej poisťovne. Pri tvorbe  
všeobecne záväzných právnych predpisov intenzívne spolupracovala s Ministerstvom práce,  
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky najmä na pripravovaných novelách zákona  
o sociálnom poistení, zákona o 13. dôchodku, zákona o starobnom dôchodkovom sporení  
(v rámci ktorej iniciovala zrušenie vydávania akceptačných listov), zákona o pomoci v hmotnej  
núdzi, ako aj na návrhoch iných právnych predpisov súvisiacich s mimoriadnou situáciou z  
dôvodu pandémie a vojnou na Ukrajine. Aktívne participovala na návrhu novely zákona o  
sociálnom poistení, do ktorej sú zapracované aj návrhy Sociálnej poisťovne, napr. aktualizácia  
prílohy č. 4 na účely posúdenia invalidity podľa najnovších poznatkov medicíny, úprava  
23  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
dôchodkov u osôb, ktorí získali obdobie v osobitnom aj vo všeobecnom systéme s cieľom  
zosúladiť zákon s judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj riešenie sporných  
otázok, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe inštitúcie. Sociálna poisťovňa ďalej úzko  
spolupracovala s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri príprave „ďalšieho  
podnikateľského kilečka“, ako aj s inými ministerstvami a inštitúciami najmä vo veci vytvorenia  
právneho rámca pre poskytovanie údajov zo svojho informačného systému (IS) za účelom  
zníženia administratívneho zaťaženia poistencov, zamestnávateľov, ako aj Sociálnej poisťovne,  
napr. s Národným centrom zdravotníckych informácií na účely elektronickej dočasnej  
pracovnej neschopnosti, s Úradom vlády Slovenskej republiky na účely štátneho nájomného  
bývania, s Ministerstvom financií Slovenskej republiky na účely hodnotenia vývoja  
hospodárenia Slovenskej republiky a s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky na  
účely analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.  
7. Ekonomika a správa fondov  
Rozpočet a jeho plnenie  
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022 schválila Národná rada  
Slovenskej republiky uznesením č. 1123 z 30. novembra 2021. Schválený  
7.1.  
rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2022 (ďalej len „schválený rozpočet na rok  
2022“) je zostavený v podmienkach zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Predpokladalo sa, že zdroje  
celkom dosiahnu 10 614,1 mil. eur, výdavky 9 903,3 mil. eur a bilančný rozdiel celkom bude  
710,8 mil. eur. Do príjmov Sociálnej poisťovne bol v schválenom rozpočte na rok 2022  
zapracovaný transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  
(ŠR SR) vo výške 400 mil. eur. Výška transferu zo ŠR SR zohľadňuje nevyhnutnú technickú  
rezervu finančných prostriedkov pre zachovanie platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne  
v zmysle § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.  
Sociálnej poisťovni bol v roku 2022 poskytnutý transfer finančných prostriedkov zo štátneho  
rozpočtu SR (ŠR SR) vo výške 103,5 mil. eur. V uvedenej sume sú zahrnuté finančné  
prostriedky vo výške 3,5 mil. eur, ktoré v mesiaci august 2022 Ministerstvo financií Slovenskej  
republiky poukázalo Sociálnej poisťovni do základného fondu poistenia v nezamestnanosti na  
poskytnutie podpory na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy  
zamestnanca v súlade so zákonom č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Dôchodkové dávky sa v roku 2022 zvýšili v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských  
cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho  
roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Výdavky na zvýšenie dôchodkov  
v roku 2022 sa rozpočtovali vo výške 109,5 mil. eur (zvýšenie od 1. januára 2022 o 1,3 %).  
Skutočné výdavky na zvýšenie dôchodkov v roku 2022 boli vo výške 107,1 mil. eur.  
Úrazové dávky sa v roku 2022 zvýšili v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien  
vykázaného štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý  
predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Na základe uvedeného sa výdavky na zvýšenie  
úrazových dávok v roku 2022 rozpočtovali vo výške 0,6 mil. eur (zvýšenie od 1. januára 2022  
o 1,6 %). Skutočné výdavky na zvýšenie úrazových dávok v roku 2022 boli vo výške 0,5 mil. eur.  
24  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
Príjmy Sociálnej poisťovne v roku 2022 (bez prevodu z minulých rokov) dosiahli výšku  
10 052,5 mil. eur, čo bolo 102,23 %-né plnenie schváleného rozpočtu na rok 2022.  
Zdroje Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2022, vrátane prevodu prostriedkov z minulého  
roka (v súlade so schválenou účtovnou závierkou Sociálnej poisťovne za rok 2021),  
predstavovali 10 898,4 mil. eur.  
Výdavky (náklady) Sociálnej poisťovne v roku 2022 dosiahli výšku 9 847,5 mil. eur, čo bolo  
99,44 %-né plnenie schváleného rozpočtu na rok 2022 vo výške 9 903,3 mil. eur.  
Hospodárenie Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2022 (vrátane prevodu z minulých rokov)  
skončilo bilančným rozdielom 1 050,9 mil. eur, čo bolo viac o 340,2 mil. eur oproti  
schválenému rozpočtu na rok 2022.  
Dôchodkovým správcovským spoločnostiam boli k 31. decembru 2022 postúpené príspevky  
na SDS vo výške 1 115,8 mil. eur, čo bolo viac o 82,9 mil. eur v porovnaní so schváleným  
rozpočtom na rok 2022 vo výške 1 032,9 mil. eur.  
Správny fond  
Správny fond Sociálnej poisťovne bol v roku 2022 vytvorený celkom vo výške  
7.2.  
241,3 mil. eur, v tom:  
vo výške 2,4 % z poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové  
poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, z poistného  
do rezervného fondu solidarity a z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom  
na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové poistenie, na poistnom  
na úrazové poistenie, na poistnom na garančné poistenie, na poistnom na poistenie  
v nezamestnanosti, na poistnom na financovanie podpory a na poistnom do  
rezervného fondu solidarity v sume 237, 3 mil. eur,  
vo výške 0,25 % z vybraných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  
a z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie od zamestnávateľa po uplynutí 60 dní  
v sume 2, 7 mil. eur,  
z ostatných príjmov v zmysle zákona o sociálnom poistení v sume 1,3 mil. eur.  
V rozpočte výdavkov (nákladov) správneho fondu v roku 2022 sa predpokladalo použitie  
prostriedkov správneho fondu v sume 210,0 mil. eur. Skutočné čerpanie výdavkov (nákladov)  
Sociálnej poisťovne v roku 2022 bolo vo výške 207,4 mil. eur. Podiel bežných výdavkov  
(nákladov) v sume 200,8 mil. eur na celkových použitých prostriedkoch správneho fondu  
207,4 mil. eur za rok 2022 bol 96,82 %. Na celkovom plnení upraveného rozpisu rozpočtu  
správneho fondu za rok 2022 sa podieľali osobné náklady vo výške 150,5 mil. eur.  
25  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
Použitie finančných prostriedkov správneho fondu v roku 2022 je uvedené v nasledujúcom  
prehľade  
v mil. eur  
Rozpis  
Rozpis  
rozpočtu  
na rok  
2022  
rozpočtu  
na rok 2022  
po úpravách  
%
plnenia  
3/2  
Skutočnosť  
za rok 2022  
Ukazovateľ  
a
1
2
3
4
Bežné výdavky, v tom:  
- mzdy  
- poistné a príspevok do poisťovní  
- tovary a služby  
200,7  
103,4  
39,8  
55,9  
1,6  
203,0  
103,9  
39,4  
57,3  
2,4  
200,7  
103,9  
39,4  
55,0  
2,4  
98,9  
100,0  
100,0  
96,0  
100,0  
95,7  
90,6  
- bežné transfery  
Kapitálové výdavky, v tom:  
- všeobecné investície  
- výdavky na informačno-komunikačné  
technológie  
9,3  
3,0  
7,0  
3,2  
6,7  
2,9  
6,3  
210,0  
3,8  
210,0  
3,8  
207,4  
100,0  
98,8  
Spolu použitie správneho fondu  
Výber poistného  
Pri financovaní sociálneho poistenia je výber poistného a príspevkov na starobné  
dôchodkové sporenie (ďalej len „poistné“) jednou z rozhodujúcich činností  
Sociálnej poisťovne. Ukazovateľ úspešnosti výberu poistného vyjadruje platobnú  
disciplínu právnických osôb a fyzických osôb ako odvádzateľov poistného voči  
7.3.  
Sociálnej poisťovni. Zároveň vyjadruje aj úroveň komunikácie pobočiek s odvádzateľmi  
poistného a kvalitu ich práce s pohľadávkami súvisiacimi s nezaplateným poistným. Ukazovateľ  
úspešnosti výberu poistného Sociálnou poisťovňou bol za obdobie január až december 2022  
na úrovni 101,17 %.  
Rozhodovacia činnosť pobočiek podľa § 178 ods. 1 písm. a) prvého, ôsmeho a deviateho bodu  
zákona o sociálnom poistení vo veciach poistného, penále, pokút a vo veci vzniku, resp. zániku  
sociálneho poistenia je jednou z činností podporujúcich udržanie a posilnenie platobnej  
disciplíny odvádzateľov poistného.  
V roku 2022 pobočky vydali v uvedenej oblasti celkom 215 885 rozhodnutí.  
Počet  
Rozhodnutia boli vydané vo veci  
rozhodnutí  
poistného a penále zamestnávateľovi, SZČO (r. 1991 – 2003)  
262  
poistného osobe dobrovoľne pokračujúcej v účasti na dôchodkovom  
zabezpečení alebo osobe zárobkovo činnej v cudzine, poistného na  
nemocenské poistenie SZČO, ktorej nevznikla povinná účasť a penále (r. 2001  
2003)  
1
poistného dobrovoľne poistenej fyzickej osobe (NP, DP, PvN) (r. 2004 2022)  
2 192  
26  
2022  
|
Sociálna poisťovňa  
 
penále dobrovoľne poistenej fyzickej osobe (NP, DP, PvN) (r. 2004 – 2022)  
poistného zamestnávateľovi (r. 2004 - 2022)  
poistného SZČO (r. 2004 - 2022)  
1 359  
53 638  
40 760  
penále zamestnávateľovi (r. 2004 - 2022)  
penále SZČO (r. 2004 - 2022)  
47 409  
41 807  
poistného a príspevkov na poistenie v nezamestnanosti vrátane penále  
pokuty zamestnávateľovi, SZČO a DPO  
účasti na NP a DZ, resp. od 1.1.2004 vydané vo veci vzniku, prerušenia a  
zániku sociálneho poistenia  
1
9 792  
4 480  
rozhodnutia vydané v zmysle § 217 ods. 1 - (autoremedúra)  
iné rozhodnutia (prerušenie konania, zastavenie konania, obnova konania,  
vrátenie poistného...)  
974  
13 210  
Spolu  
215 885  
V roku 2022 bolo spracovaných vyše 1 730 žiadostí o poskytnutie súčinnosti. Na základe  
uvedených žiadostí boli poskytnuté údaje z