Materiál na rokovanieČíslo: 25611/2023-BA
Národnej rady
Slovenskej republiky
1727
Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2022
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Michal Ilko1. Návrh uznesenia NR SR generálny riaditeľ 2. Predkladaciu správu
Sociálnej poisťovne3. Vlastný materiál
4. Prílohy
Bratislava máj 2023