Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
76. schôdza výboru CRD-1214/2023
149.
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
z 19. mája 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Filipa KUFFU a Štefana KUFFU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k odmietnutiu hanlivých výrokov vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu a výzve Európskej komisie na jeho odvolanie (tlač 1722)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Filipa KUFFU a Štefana KUFFU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k odmietnutiu hanlivých výrokov vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu a výzve Európskej komisie na jeho odvolanie (tlač 1722);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Filipa KUFFU a Štefana KUFFU na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k odmietnutiu hanlivých výrokov vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu schváliť s vynechaním slov:
-v názve návrhu „a výzve Európskej komisie na jeho odvolanie“,
-v bode B „a vyzvať na odvolanie Vladimíra Šuchu z pozície Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.“;
C.poveruje člena výboru Petra Osuského,
aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podal správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Marián Kéry Vladimíra Marcinková
Peter Osuskýpredsedníčka výboru
Overovateľ
Príloha k uzneseniu č. 149
UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(návrh)
z ......... 2023,
k odmietnutiu hanlivých výrokov Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu.
Národná rada Slovenskej republiky
A.odsudzuje
hanlivé výroky Vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu voči slovenskému národu, ktorý podľa jeho vyjadrení: ,,v našej DNA chromozómy, ktoré sú pokazené a mali by sme ich napraviť“
B.žiada
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vyzvať Európsku komisiu na ospravedlnenie sa za dané hanlivé výroky.