NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
Číslo:xxx/2023
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z xxx 2023
o schválení posunutia termínu na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 (tlač...)
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
predsunutie termínu na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 2026 v súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to do 31. augusta 2023.
Bratislava máj 2023
Odôvodnenie
Návrh na prijatie uznesenia Národnej rady SR o schválení predsunutia termínu na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 2026 sa predkladá v súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. vláda predkladá národnej rade návrh rozpočtu verejnej správy do 15. októbra bežného roka, ak Národná rada SR nerozhodne inak.
Vzhľadom na to, že vláda SR v súčasnosti v súlade s čl. 5 ods. (7) ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti nesmie predložiť Národnej rade SR návrh rozpočtu verejnej správy s rozpočtovaným schodkom, pričom takáto povinnosť by zanikla iba v dôsledku vyslovenia dôvery vláde Národnou radou SR, ktorá doteraz vláde vyslovená nebola, je dôvodné, aby uvedený návrh rozpočtu bol predložený v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím jeho účinnosti a v takom termíne, ktorý umožní primeraný časový priestor na relevantnú diskusiu s vládou SR ako predkladateľom k jeho zámerom a k jeho obsahu.
Z uvedených dôvodov sa v súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje predsunúť termín na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, a to do 31. augusta 2023.