Tabuľka: 32
Strana: 1
Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2022
(v tis. eur)
Ek.kl. Ukazovateľ Schválený                                rozpočet     Upravený                                rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
I. PRÍJMY spolu 90 12 747 648 233 5 085,4
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 90 12 747 648 233 5 085,4
v tom:
410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0
420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0
430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0
440 z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku 0 0 0 0,0
450 z ostatných finančných operácií 90 12 747 648 233 5 085,4
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
II. VÝDAVKY spolu 34 2 257 5 655 250,6
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 34 2 257 5 655 250,6
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci,  účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 0 2 214 5 612 253,5
820 Splácanie istín 34 43 43 100,0
v tom:
821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 0 0,0
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0
823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci  do zahraničia 0 0 0 0,0
824 splácanie finančného prenájmu 34 43 43 100,0
I.-II. Prebytok (+), schodok (-) 56 10 490 642 578 6 125,6