Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa  funkčnej klasifikácie za rok 2022
(v tis. eur)
Kód a názov 600 - Bežné výdavky 700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu
Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 109 265 100 105 78 597 78,5 1 824 7 010 18 622 265,6 111 089 107 115 97 219 90,8
013 Všeobecné služby 42 835 90 289 69 158 76,6 471 6 739 18 301 271,6 43 306 97 028 87 459 90,1
0132 Rámcové plánovacie a štatistické služby 846 17 432 1 122 6,4 0 1 042 212 20,3 846 18 474 1 334 7,2
0133 Iné všeobecné služby 41 989 72 857 68 036 93,4 471 5 697 18 089 317,5 42 460 78 554 86 125 109,6
014 Základný výskum 59 752 1 892 1 532 81,0 110 68 68 100,0 59 862 1 960 1 600 81,6
0140 Základný výskum 59 752 1 892 1 532 81,0 110 68 68 100,0 59 862 1 960 1 600 81,6
015 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 6 678 7 924 7 907 99,8 1 243 203 253 124,6 7 921 8 127 8 160 100,4
0150 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 6 678 7 924 7 907 99,8 1 243 203 253 124,6 7 921 8 127 8 160 100,4
02 OBRANA 522 68 152 62 231 91,3 0 3 260 2 651 81,3 522 71 412 64 882 90,9
025 Obrana inde neklasifikovaná 522 68 152 62 231 91,3 0 3 260 2 651 81,3 522 71 412 64 882 90,9
0250 Obrana inde neklasifikovaná 522 68 152 62 231 91,3 0 3 260 2 651 81,3 522 71 412 64 882 90,9
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 2 858 5 030 2 741 54,5 0 6 5 83,3 2 858 5 036 2 746 54,5
031 Policajné služby 1 427 1 849 1 152 62,3 0 6 5 83,3 1 427 1 855 1 157 62,4
0310 Policajné služby 1 427 1 849 1 152 62,3 0 6 5 83,3 1 427 1 855 1 157 62,4
036 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 1 431 3 181 1 589 50,0 0 0 0 0,0 1 431 3 181 1 589 50,0
0360 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 1 431 3 181 1 589 50,0 0 0 0 0,0 1 431 3 181 1 589 50,0
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 46 011 74 494 139 480 187,2 1 825 7 187 7 412 103,1 47 836 81 681 146 892 179,8
041 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 3 385 4 175 11 800 282,6 10 4 563 4 048 88,7 3 395 8 738 15 848 181,4
0411 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 3 385 3 474 11 539 332,2 10 10 137 1370,0 3 395 3 484 11 676 335,1
0412 Všeobecná pracovná oblasť 0 701 261 37,2 0 4 553 3 911 85,9 0 5 254 4 172 79,4
042 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľov 17 024 23 310 23 504 100,8 377 709 2 596 366,1 17 401 24 019 26 100 108,7
0421 Poľnohospodárstvo 7 412 8 907 9 176 103,0 161 214 568 265,4 7 573 9 121 9 744 106,8
0422 Lesníctvo 9 612 14 403 14 328 99,5 216 495 2 028 409,7 9 828 14 898 16 356 109,8
043 Palivá a energia 2 812 3 766 44 702 1187,0 38 38 126 331,6 2 850 3 804 44 828 1178,4
0435 Elektrická energia 2 812 3 766 44 702 1187,0 38 38 126 331,6 2 850 3 804 44 828 1178,4
047 Iné odvetvia 689 763 604 79,2 0 0 0 0,0 689 763 604 79,2
0473 Cestovný ruch 689 763 604 79,2 0 0 0 0,0 689 763 604 79,2
048 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 12 353 24 096 42 376 175,9 1 400 1 821 629 34,5 13 753 25 917 43 005 165,9
0481 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej obl 3 418 3 299 3 338 101,2 1 400 1 419 414 29,2 4 818 4 718 3 752 79,5
0482 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, 8 900 20 754 39 015 188,0 0 402 215 53,5 8 900 21 156 39 230 185,4
0487 Výskum a vývoj v iných odvetviach 35 43 23 53,5 0 0 0 0,0 35 43 23 53,5
049 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 9 748 18 384 16 494 89,7 0 56 13 23,2 9 748 18 440 16 507 89,5
0490 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 9 748 18 384 16 494 89,7 0 56 13 23,2 9 748 18 440 16 507 89,5
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 40 565 69 261 94 203 136,0 232 5 546 11 699 210,9 40 797 74 807 105 902 141,6
053 Znižovanie znečisťovania 6 018 13 529 15 968 118,0 0 2 207 6 301 285,5 6 018 15 736 22 269 141,5
0530 Znižovanie znečisťovania 6 018 13 529 15 968 118,0 0 2 207 6 301 285,5 6 018 15 736 22 269 141,5
054 Ochrana prírody a krajiny 18 610 31 775 39 397 124,0 105 2 975 3 415 114,8 18 715 34 750 42 812 123,2
0540 Ochrana prírody a krajiny 18 610 31 775 39 397 124,0 105 2 975 3 415 114,8 18 715 34 750 42 812 123,2
055 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 1 492 2 783 2 706 97,2 1 42 40 95,2 1 493 2 825 2 746 97,2
0550 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 1 492 2 783 2 706 97,2 1 42 40 95,2 1 493 2 825 2 746 97,2
056 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 14 445 21 174 36 132 170,6 126 322 1 943 603,4 14 571 21 496 38 075 177,1
0560 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 14 445 21 174 36 132 170,6 126 322 1 943 603,4 14 571 21 496 38 075 177,1
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 4 909 4 909 4 484 91,3 4 164 4 164 804 19,3 9 073 9 073 5 288 58,3
061 Rozvoj bývania 4 909 4 909 4 255 86,7 4 164 4 164 804 19,3 9 073 9 073 5 059 55,8
0610 Rozvoj bývania 4 909 4 909 4 255 86,7 4 164 4 164 804 19,3 9 073 9 073 5 059 55,8
063 Zásobovanie vodou 0 0 229 0,0 0 0 0 0,0 0 0 229 0,0
0630 Zásobovanie vodou 0 0 229 0,0 0 0 0 0,0 0 0 229 0,0
07 ZDRAVOTNÍCTVO 1 485 229 1 902 219 1 813 976 95,4 28 746 154 575 98 276 63,6 1 513 975 2 056 794 1 912 252 93,0
071 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia 24 739 33 834 34 879 103,1 0 792 792 100,0 24 739 34 626 35 671 103,0
0711 Lieky 24 739 33 834 34 879 103,1 0 793 792 99,9 24 739 34 627 35 671 103,0
072 Ambulantná zdravotná starostlivosť 36 170 0 0 0,0 0 0 0 0,0 36 170 0 0 0,0
0721 Všeobecná zdravotná starostlivosť 122 0 0 0,0 0 0 0 0,0 122 0 0 0,0
0722 Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno-lek 7 208 0 0 0,0 0 0 0 0,0 7 208 0 0 0,0
0723 Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť 3 605 0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 605 0 0 0,0
0724 Iná ambulantná zdravotná starostlivosť 25 235 0 0 0,0 0 0 0 0,0 25 235 0 0 0,0
073 Ústavná zdravotná starostlivosť 1 265 781 1 641 539 1 578 421 96,2 23 583 136 600 88 920 65,1 1 289 364 1 778 139 1 667 341 93,8
0731 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemo 1 088 986 1 462 322 1 406 092 96,2 13 874 121 942 82 752 67,9 1 102 860 1 584 264 1 488 844 94,0
0732 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných 175 333 177 708 170 917 96,2 9 709 14 658 6 168 42,1 185 042 192 366 177 085 92,1
0734 Iná ústavná zdravotná starostlivosť 1 462 1 509 1 412 93,6 0 0 0 0,0 1 462 1 509 1 412 93,6
075 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 150 150 100,0 0 4 4 100,0 0 154 154 100,0
0750 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 150 150 100,0 0 4 4 100,0 0 154 154 100,0
076 Zdravotníctvo inde neklasifikované 158 539 226 696 200 526 88,5 5 165 17 179 8 560 49,8 163 704 243 875 209 086 85,7
0760 Zdravotníctvo inde neklasifikované 158 539 226 696 200 526 88,5 5 165 17 179 8 560 49,8 163 704 243 875 209 086 85,7
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 111 098 135 220 138 454 102,4 32 996 49 122 40 228 81,9 144 094 184 342 178 682 96,9
081 Rekreačné a športové služby 6 419 11 984 10 636 88,8 0 1 038 512 49,3 6 419 13 022 11 148 85,6
0810 Rekreačné a športové služby 6 419 11 984 10 636 88,8 0 1 038 512 49,3 6 419 13 022 11 148 85,6
082 Kultúrne služby 104 239 122 816 127 174 103,5 32 996 48 084 39 716 82,6 137 235 170 900 166 890 97,7
0820 Kultúrne služby 104 239 122 816 127 174 103,5 32 996 48 084 39 716 82,6 137 235 170 900 166 890 97,7
085 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstv 440 420 644 153,3 0 0 0 0,0 440 420 644 153,3
0850 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženst 440 420 644 153,3 0 0 0 0,0 440 420 644 153,3
09 VZDELÁVANIE 35 669 144 663 121 893 84,3 0 804 382 47,5 35 669 145 467 122 275 84,1
092 Sekundárne vzdelávanie 7 361 8 383 8 223 98,1 0 61 36 59,0 7 361 8 444 8 259 97,8
0921 Nižšie sekundárne vzdelávanie 531 634 640 100,9 0 26 0 0,0 531 660 640 97,0
0922 Vyššie sekundárne vzdelávanie 6 830 7 749 7 583 97,9 0 35 36 102,9 6 830 7 784 7 619 97,9
094 Terciárne vzdelávanie 3 607 39 0 0,0 0 0 0 0,0 3 607 39 0 0,0
0941 Prvý stupeň terciárneho vzdelávania 0 39 0 0,0 0 0 0 0,0 0 39 0 0,0
0942 Druhý stupeň terciárneho vzdelávania 3 607 0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 607 0 0 0,0
095 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 1 701 24 498 15 520 63,4 0 12 11 91,7 1 701 24 510 15 531 63,4
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 1 701 24 498 15 520 63,4 0 12 11 91,7 1 701 24 510 15 531 63,4
096 Vedľajšie služby v školstve 1 106 1 042 971 93,2 0 74 3 4,1 1 106 1 116 974 87,3
0960 Vedľajšie služby v školstve 1 106 1 042 971 93,2 0 74 3 4,1 1 106 1 116 974 87,3
097 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 861 1 241 1 194 96,2 0 0 0 0,0 861 1 241 1 194 96,2
0970 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 861 1 241 1 194 96,2 0 0 0 0,0 861 1 241 1 194 96,2
098 Vzdelávanie inde neklasifikované 21 033 109 460 95 985 87,7 0 657 332 50,5 21 033 110 117 96 317 87,5
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované 21 033 109 460 95 985 87,7 0 657 332 50,5 21 033 110 117 96 317 87,5
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 585 3 432 3 222 93,9 0 0 0 0,0 585 3 432 3 222 93,9
105 Nezamestnanosť 0 2 518 2 390 94,9 0 0 0 0,0 0 2 518 2 390 94,9
S P O L U 1 836 711 2 507 485 2 459 281 98,1 69 787 231 674 180 079 77,7 1 906 498 2 739 159 2 639 360 96,4