Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a
kapitol ŠR za rok 2022
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu 610 - MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA 620 - POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ 630 - TOVARY A SLUŽBY
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2204 5 104 5 620 110,1 1 784 2 163 121,2 23 816 30 283 127,2
 Ministerstvo zahr.vecí a európskych záležitostí SR 2210 1 622 1 665 102,7 419 603 143,9 1 311 904 69,0
 Ministerstvo obrany SR         2211 37 685 39 133 103,8 13 251 6 201 46,8 27 916 61 648 220,8
 Ministerstvo vnútra SR         2212 6 850 7 845 114,5 2 516 2 965 117,8 6 861 8 375 122,1
 Ministerstvo životného  prostredia SR 2218 22 793 38 971 171,0 8 699 14 953 171,9 7 372 40 387 547,8
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR       2220 8 000 26 532 331,7 2 794 10 849 388,3 6 720 26 173 389,5
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2221 660 316 799 280 121,0 213 369 221 597 103,9 557 670 760 138 136,3
 Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 2222 340 849 249,7 130 505 388,5 114 790 693,0
 Ministerstvo kultúry SR        2224 51 119 58 372 114,2 18 016 21 065 116,9 33 670 43 001 127,7
 Ministerstvo hospodárstva SR   2226 2 955 12 673 428,9 1 171 5 079 433,7 2 176 9 931 456,4
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2227 11 502 16 162 140,5 4 241 5 904 139,2 15 911 43 871 275,7
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2229 431 469 108,8 159 186 117,0 44 181 411,4
 Štatistický úrad SR            2231 695 569 81,9 247 216 87,4 302 303 100,3
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  2232 1 402 1 614 115,1 557 630 113,1 1 440 1 043 72,4
 Národný bezpečnostný úrad 2238 456 552 121,1 305 336 110,2 674 707 104,9
 Slovenská akadémia vied        2251 33 115 0 0,0 11 598 0 0,0 13 811 0 0,0
 S P O L U 844 385 1 010 306 119,6 279 256 293 252 105,0 699 808 1 027 735 146,9