Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a
Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a
kapitol ŠR za rok 2022
kapitol ŠR za rok 2022
kapitol ŠR za rok 2022
(v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu 210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU 220 - ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY 230 - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 240 - ÚROKY Z TUZEMSKÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁV. FIN. VÝPOMOCÍ, VKLADOV A ÁŽIO 250 - ÚROKY ZO ZAHRANIĆNÝCH ÚVEROV, PÔŽIČIEK, NÁV. FIN. VÝPOMOCÍ A VKLADOV 290 - INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY 300 - GRANTY A TRANSFERY PRÍJMY  SPOLU
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2204 0 0 0,0 0 1 388 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 801 0,0 0 2 192 0,0 31 256 36 615 117,1 31 256 38 807 124,2
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2210 2 1 50,0 1 415 794 56,1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 417 795 56,1 1 952 2 429 124,4 3 369 3 224 95,7
 Ministerstvo obrany SR         2211 881 1 071 121,6 70 222 65 443 93,2 353 475 134,6 2 0 0,0 0 0 0,0 154 611 396,8 71 612 67 600 94,4 2 300 38 439 1 671,3 73 912 106 039 143,5
 Ministerstvo vnútra SR         2212 31 25 80,6 15 486 15 706 101,4 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 92 90 97,8 15 609 15 821 101,4 793 7 204 908,4 16 402 23 025 140,4
 Ministerstvo životného  prostredia  SR 2218 189 1 144 605,3 9 972 16 501 165,5 0 3 909 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 264 4 005 1 517,0 10 425 25 559 245,2 24 541 100 517 409,6 34 966 126 076 360,6
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2220 105 123 117,1 925 1 789 193,4 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 15 155 1 033,3 1 045 2 069 198,0 19 824 155 956 786,7 20 869 158 025 757,2
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2221 65 633 48 505 73,9 1 293 249 1 428 181 110,4 0 860 0,0 5 0 0,0 0 0 0,0 28 433 6 972 24,5 1 387 320 1 484 518 107,0 62 355 375 331 601,9 1 449 675 1 859 849 128,3
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2222 0 0 0,0 50 40 80,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 50 42 84,0 535 3 227 603,2 585 3 269 558,8
 Ministerstvo kultúry SR        2224 1 965 1 906 97,0 17 022 17 438 102,4 500 196 39,2 0 0 0,0 0 0 0,0 143 1 037 725,2 19 630 20 577 104,8 116 454 150 244 129,0 136 084 170 821 125,5
 Ministerstvo hospodárstva SR   2226 120 160 133,3 300 1 025 341,7 0 26 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 96 2 596 2 704,2 516 3 807 737,8 5 899 59 572 1 009,9 6 415 63 379 988,0
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2227 1 093 505 46,2 11 501 8 887 77,3 0 361 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 194 311 26,0 13 788 10 064 73,0 18 469 60 624 328,2 32 257 70 688 219,1
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2231 0 0 0,0 215 502 233,5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 215 502 233,5 420 434 103,3 635 936 147,4
 Štatistický úrad SR            2232 0 0 0,0 400 365 91,3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 6 0,0 400 371 92,8 857 813 94,9 1 257 1 184 94,2
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2238 53 38 71,7 2 349 2 164 92,1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 0,0 2 402 2 205 91,8 2 416 2 581 106,8 4 818 4 786 99,3
 Národný bezpečnostný úrad 2241 0 0 0,0 790 918 116,2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 146 1 0,7 936 919 98,2 500 2 200 440,0 1 436 3 119 217,2
 Slovenská akadémia vied        2251 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 57 424 0 0,0 57 424 0 0,0
 S P O L U 70 072 53 478 76,3 1 423 896 1 561 141 109,6 853 5 832 683,7 7 0 0,0 0 0 0,0 30 537 16 590 54,3 1 525 365 1 637 041 107,3 345 995 996 186 287,9 1 871 360 2 633 227 140,7