Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní
 v kapitolách ŠR za rok 2022
(v tis. eur) 
Kapitola štátneho rozpočtu 610 - MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť  % k upravenému rozpočtu
č.kap.
 Kancelária Národnej rady SR    2101 19 197 19 408 19 408 100,0
 Kancelária prezidenta   SR     2102 2 777 2 874 2 874 100,0
 Úrad vlády SR                  2103 16 007 20 952 20 552 98,1
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 14 852 25 380 25 376 100,0
 Kancelária Ústavného súdu SR 2105 3 952 4 065 4 064 100,0
 Kancelária Najvyššieho  súdu SR 2106 8 507 8 695 8 610 99,0
 Generálna prokuratúra SR       2107 76 022 75 356 75 057 99,6
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 7 552 7 723 7 722 100,0
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 56 389 60 534 60 422 99,8
 Ministerstvo obrany SR 2111 441 959 465 987 465 837 100,0
 Ministerstvo vnútra SR         2112 746 258 803 983 803 938 100,0
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 275 930 286 530 286 529 100,0
 Ministerstvo financií SR       2115 222 817 232 214 231 604 99,7
 Ministerstvo životného  prostredia  SR 2118 11 330 17 796 17 730 99,6
 Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR       2120 198 222 204 973 204 836 99,9
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 59 408 61 965 61 633 99,5
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 168 037 225 647 225 208 99,8
 Ministerstvo kultúry SR        2124 18 721 19 557 19 509 99,8
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 14 804 19 141 19 140 100,0
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 38 112 48 575 48 570 100,0
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2129 28 729 34 286 33 680 98,2
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 3 978 4 578 4 461 97,4
 Štatistický úrad SR            2132 13 722 14 473 14 473 100,0
 Úrad pre verejné obstarávanie SR      2133 5 671 7 287 6 959 95,5
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2134 2 459 2 695 2 695 100,0
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 4 319 4 055 3 926 96,8
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 2 215 2 319 2 319 100,0
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  2138 2 458 2 779 2 779 100,0
 Protimonopolný úrad SR         2140 1 657 1 941 1 941 100,0
 Národný bezpečnostný úrad 2141 6 495 6 708 6 492 96,8
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 1 693 1 880 1 872 99,6
 Všeobecná pokladničná správa   2148 138 786 11 483 3 304 28,8
 Slovenská akadémia vied        2151 15 028 3 139 3 139 100,0
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 1 213 1 239 1 239 100,0
 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 3 615 3 294 3 264 99,1
 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 395 282 71,4
S P O L U 2 632 891 2 713 906 2 701 444 99,5