Prehľad o plnení limitu
počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní
v kapitolách ŠR
za rok 2022
Kapitola štátneho rozpočtu Počet zamestnancov
(osoby)
kategória 610
(v tis. eur)
Tab_na_vpisovanie
Rozpočtové organizácie z toho:                                                                           aparát Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
aparátu
Schválený limit
2022
Upravený limit
2022
Skutočnosť

2022
v tom: Schválený limit
2022
Upravený limit
2022
Skutočnosť

2022
v tom: Schválený limit
2022
Upravený limit
2022
Skutočnosť **/

2022
Skutočnosť Fin 1-12 (mail) ak nemá PRO Rozdiel
bez administratívnych kapacít osobitne sledovaných administratívne kapacity osobitne sledované */ bez administratívnych kapacít osobitne sledovaných administratívne kapacity osobitne sledované */
Schválený limit
2022
Upravený limit
2022
Skutočnosť

2022
Schválený limit
2022
Upravený limit
2022
Skutočnosť

2022
Schválený limit
2022
Upravený limit
2022
Skutočnosť

2022
Schválený limit
2022
Upravený limit
2022
Skutočnosť

2022
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kancelária Národnej rady SR 532 571 521 532 571 521 532 571 521 532 571 521 19 197 19 408 19 408 19 408 0
Kancelária prezidenta SR 101 101 90 101 101 90 101 101 90 101 101 90 2 777 2 874 2 874 2 874 0
Úrad vlády SR 821 875 714 802 846 696 19 29 18 821 875 714 802 846 696 19 29 18 12 538 14 477 20 552 20 552 0
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR 966 1 066 853 799 879 696 167 187 157 966 1 066 853 799 879 696 167 187 157 11 433 13 956 25 376 25 376 0
Kancelária Ústavného súdu SR 127 128 123 127 128 123 127 128 123 127 128 123 3 952 4 065 4 064 4 064 0
Kancelária Najvyššieho súdu SR 210 228 214 210 228 214 210 228 214 210 228 214 8 507 8 371 8 610 8 610 0
Generálna prokuratúra SR 1 983 1 984 1 817 1 983 1 984 1 817 317 318 276 317 318 276 13 960 12 407 12 344 12 344 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 319 319 289 319 319 289 319 319 289 319 319 289 7 552 7 683 7 722 7 722 0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1 196 1 227 1 175 1 195 1 226 1 175 1 1 0 1 164 1 195 1 144 1 163 1 194 1 144 1 1 0 55 674 59 296 59 678 59 678 0
Ministerstvo obrany SR 20 453 21 408 20 630 20 453 21 408 20 630 597 608 492 597 608 492 11 940 13 777 13 814 13 814 0
Ministerstvo vnútra SR 39 142 39 733 36 725 38 966 39 560 36 591 176 173 134 1 393 1 467 1 280 1 217 1 294 1 146 176 173 134 15 936 24 510 28 615 28 615 0
Ministerstvo spravodlivosti SR 12 393 12 361 11 861 12 393 12 361 11 861 414 382 363 414 382 363 8 834 7 953 9 401 9 401 0
Ministerstvo financií SR 10 811 10 897 10 122 10 665 10 751 9 976 146 146 146 775 828 707 717 770 649 58 58 58 17 267 18 481 22 370 22 370 0
Ministerstvo životného prostredia SR 767 799 781 683 716 698 84 83 83 495 524 524 411 441 441 84 83 83 6 586 8 879 13 535 13 535 0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 12 546 12 328 11 555 12 238 12 030 11 340 308 298 215 753 778 551 630 628 433 123 150 118 13 201 14 362 16 749 16 749 0
Ministerstvo zdravotníctva SR 3 005 3 026 2 740 2 955 2 977 2 694 50 49 46 466 493 426 416 444 380 50 49 46 10 259 10 985 13 289 13 289 0
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 12 624 14 584 14 556 12 375 14 310 14 342 249 274 214 802 865 763 553 591 549 249 274 214 10 986 11 692 20 102 20 102 0
Ministerstvo kultúry SR 1 232 1 234 1 150 1 202 1 202 1 118 30 32 32 283 214 197 253 182 165 30 32 32 4 012 4 478 5 502 5 502 0
Ministerstvo hospodárstva SR 941 975 796 767 796 666 174 179 130 581 615 495 407 436 365 174 179 130 7 891 11 683 13 151 13 151 0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2 538 2 574 2 514 2 442 2 478 2 422 96 96 92 454 490 396 420 456 366 34 34 30 9 787 10 790 11 286 11 286 0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 530 1 547 1 367 1 447 1 464 1 293 83 83 74 730 729 611 647 646 537 83 83 74 11 789 12 015 16 997 16 997 0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 231 231 215 231 231 215 67 81 75 67 81 75 1 815 2 267 2 151 2 151 0
Štatistický úrad SR 782 782 744 782 782 744 782 782 744 782 782 744 13 722 14 370 14 473 14 473 0
Úrad pre  verejné obstarávanie 236 270 213 226 247 200 10 23 13 236 270 213 226 247 200 10 23 13 5 466 6 372 6 959 6 959 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 112 112 102 112 112 102 0 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 130 129 118 130 129 118 130 129 118 130 129 118 4 319 4 055 3 926 3 926 0
Úrad priemyselného vlastníctva SR 123 124 118 123 124 118 123 124 118 123 124 118 2 215 2 284 2 319 2 319 0
Úrad pre normalizáciu, metrológiu  a skúšobníctvo SR 113 113 112 113 113 112 93 95 94 93 95 94 2 135 2 180 2 443 2 443 0
Protimonopolný úrad SR 79 79 70 70 70 62 9 9 8 79 79 70 70 70 62 9 9 8 1 657 1 691 1 941 1 941 0
Národný bezpečnostný úrad 250 253 211 250 253 211 250 253 211 250 253 211 6 495 6 708 6 492 6 492 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 100 100 86 100 100 86 100 100 86 100 100 86 1 693 1 734 1 872 1 872 0
Všeobecná pokladničná správa 149 158 137 149 158 137 0
Kancelária verejného ochrancu práv 52 52 40 52 52 40 0 0 0
Rada pre mediálne služby 32 39 33 32 39 33 0 0 0
Úrad na ochranu osobných údajov 46 46 44 46 46 44 0 0 0
Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti 19 21 20 19 21 20 0 0
Slovenská akadémia vied 847 125 123 847 125 123 0 0 0
Kancelária Súdnej rady SR 47 47 41 47 47 41 0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 100 100 85 100 100 85 100 100 85 100 100 85 3 615 3 294 3 264 3 264 0
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0 15 14 15 14 0 15 14 15 14 0 395 282 282 0
SPOLU 127 536 130 603 122 982 125 934 128 941 121 620 1 602 1 662 1 362 14 260 14 822 12 857 12 993 13 458 11 742 1 267 1 364 1 115 307 210 337 492 391 561 391 561 0,00
*/ v súlade s materiálom k UV SR č. 577/2021 a MIRRI SR č. 015889/2022/oHAAK, ktorým sa osobitne sledujú tie počty administratívnych kapacít, o ktoré boli limity počtu zamestnancov kapitolám štátneho rozpočtu zvýšené bez finančného zabezpečenia zo zdroja 111
**/  Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu všetky zdroje
Poznámka: v kapitolách sú čísla zaokrúhľované matematicky (možná odchýlka + 1)schválenom limite miezd, platov, služobných príjmov a OOV aparátov ÚO je v sumári odchýlka + 1 z titulu zaokrúhľovania na tis. eur za účelom dodržania súhrnného záväzného ukazovateľa miezd.