Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územným celkom za rok 2022
(v tis. eur)
Bežné výdavky
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť %
S p o l u 507 387 543 705 543 698 100,0
z toho:
A. Dotácia na prenes.výkon pôsob.št.správy na VÚC 507 387 543 705 543 698 100,0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu: 507 137 543 525 543 518 100,0
z toho:
            regionálne školstvo 507 137 543 525 543 518 100,0
Ministerstvo vnútra SR spolu: 250 180 180 100,0
z toho:
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva 250 180 180 100,0