Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2022
(v tis. eur)
Bežné výdavky
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť %
S p o l u 1 137 586 1 270 446 1 270 357 100,0
z toho:
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce 1 137 586 1 270 446 1 270 357 100,0
Ministerstvo vnútra SR spolu: 21 957 26 053 26 050 100,0
z toho:
     a/  matričná činnosť podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z.z.
          o matrikách v znení neskorších predpisov 8 901 8 901 8 901 100,0
     b/ hlásenie pobytu občanov  a register obyvateľov
          podľa zákona č. 253/1998 Z.z. 1 802 1 802 1 802 100,0
     c/ register adries podľa zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries 196 142 142 100,0
     e/ starostlivosť o životné prostredie 547 542 542 100,0
    f/ voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
          volebného práva 10 511 14 666 14 663 100,0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu: 1 107 153 1 235 917 1 235 831 100,0
z toho:
regionálne školstvo 1 107 153 1 235 917 1 235 831 100,0
Ministerstvo dopravy a výstavby  SR spolu: 8 476 8 476 8 476 100,0
z toho:
     a/  doprava 236 236 236 100,0
      b/  pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona
           č. 50/1976 Zb. o územ. plánovaní a staveb. poriadku a na úseku bývania 8 240 8 240 8 240 100,0