Tabuľka: 20
Strana: 1
Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2022 a 2021
(v tis. eur)
 Ukazovateľ Skutočnosť Index 2022/2021 Zmena              2022 - 2021
2021 2022
 I.  PRÍJMY spolu 17 197 298 19 029 702 110,7 1 832 404
 A.  Daňové príjmy 13 546 039 15 517 036 114,6 1 970 997
 1.  Dane z príjmov a kapitálového majetku 3 167 002 4 107 134 129,7 940 132
          v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby 17 876 -11 975 -67,0 -29 851
                       v tom: - zo závislej činnosti 3 304 281 3 578 771 108,3 274 490
                                 - z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 41 410 59 928 144,7 18 518
                                 - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve -3 277 965 -3 607 814 110,1 -329 849
                                 - prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel -49 850 -42 860 86,0 6 990
                     - daň z príjmov právnickej osoby 2 859 372 3 804 345 133,0 944 973
                                 - prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel -37 341 -45 133 120,9 -7 792
                     - daň z príjmov vyberaná zrážkou 289 754 314 764 108,6 25 010
 2.  Dane z majetku 11 9 81,8 -2
 3.  Dane za tovary a služby 10 327 344 11 330 228 109,7 1 002 884
          z toho: - daň z pridanej hodnoty 7 760 691 8 584 936 110,6 824 245
                     - spotrebné dane 2 369 823 2 524 522 106,5 154 699
 4.  Dane z medzinárodného obchodu a transakcií                       28 735 39 848 138,7 11 113
          z toho: - dovozné clo 10 22 220,0 12
                     - podiel na vybraných finančných prostriedkoch 28 724 39 819 138,6 11 095
 5.   Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované   Rozhlasom a televíziou Slovenska               22 947 39 817 173,5 16 870
6. Iné dane (dane z emisných kvót) 0 0 0,0 0
 B.  Nedaňové príjmy 1 338 320 1 285 089 96,0 -53 231
 C.  Granty a transfery 2 312 939 2 227 577 96,3 -85 362
 II.  VÝDAVKY spolu 24 211 424 23 554 555 97,3 -656 869
 A.  Bežné výdavky 21 771 263 20 847 550 95,8 -923 713
1.  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 624 189 2 701 444 102,9 77 255
2.  Poistné a príspevok do poisťovní 953 727 984 500 103,2 30 773
3.  Tovary a služby 2 358 052 2 338 207 99,2 -19 845
4.  Bežné transfery 15 835 025 14 823 129 93,6 -1 011 896
5.  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 270 270 100,0 0
 B.  Kapitálové výdavky 2 440 161 2 707 005 110,9 266 844
1.  Obstarávanie kapitálových aktív 1 025 608 1 183 009 115,3 157 401
2.  Kapitálové transfery 1 414 553 1 523 996 107,7 109 443
I.-II.  Prebytok (+), schodok (-) -7 014 126 -4 524 853 64,5 2 489 273