Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu za rok 2022
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Vzťah k upravenému ŠR
č.kap. Príjmy Výdavky Saldo Príjmy Výdavky Saldo Príjmy Výdavky Saldo Zlepšujúci + Zhoršujúci - Vplyv príjmov Vplyv výdavkov
 Kancelária Národnej rady SR    2101 1 400 37 663 -36 263 1 400 45 494 -44 094 1 920 41 760 -39 840 4 254 520 3 734
 Kancelária prezidenta SR          2102 15 5 316 -5 301 15 6 642 -6 627 17 6 637 -6 620 7 2 5
 Úrad vlády SR                  2103 700 155 046 -154 346 700 77 671 -76 971 654 73 584 -72 930 4 041 -46 4 087
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 513 681 791 570 -277 889 304 602 466 197 -161 595 310 952 465 362 -154 410 7 185 6 350 835
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 10 7 414 -7 404 10 7 933 -7 923 13 7 877 -7 864 59 3 56
 Najvyšší súd SR 2106 10 13 478 -13 468 10 14 491 -14 481 25 14 464 -14 439 42 15 27
 Generálna prokuratúra SR       2107 500 119 510 -119 010 526 128 119 -127 593 460 126 627 -126 167 1 426 -66 1 492
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 20 13 624 -13 604 20 14 339 -14 319 168 14 286 -14 118 201 148 53
 Slovenská informačná služba    2109 200 63 968 -63 768 221 82 088 -81 867 137 82 088 -81 951 -84 -84 0
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 2 000 154 382 -152 382 2 000 169 912 -167 912 2 076 167 917 -165 841 2 071 76 1 995
 Ministerstvo obrany SR         2111 5 047 1 333 185 -1 328 138 5 050 1 976 141 -1 971 091 46 388 1 964 782 -1 918 394 52 697 41 338 11 359
 Ministerstvo vnútra SR         2112 183 060 1 635 876 -1 452 816 195 729 1 858 034 -1 662 305 208 973 1 856 878 -1 647 905 14 400 13 244 1 156
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 25 112 572 850 -547 738 25 118 556 466 -531 348 37 725 556 262 -518 537 12 811 12 607 204
 Ministerstvo financií SR       2115 18 279 549 748 -531 469 18 339 700 514 -682 175 19 998 603 727 -583 729 98 446 1 659 96 787
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 251 494 565 719 -314 225 290 422 389 941 -99 519 308 445 389 824 -81 379 18 140 18 023 117
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 243 858 3 643 685 -3 399 827 175 584 3 468 638 -3 293 054 181 174 3 464 350 -3 283 176 9 878 5 590 4 288
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 42 644 1 606 465 -1 563 821 42 651 2 296 981 -2 254 330 47 130 2 228 867 -2 181 737 72 593 4 479 68 114
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 226 080 3 850 460 -3 624 380 198 744 4 174 826 -3 976 082 206 411 4 146 175 -3 939 764 36 318 7 667 28 651
 Ministerstvo kultúry SR        2124 1 500 318 937 -317 437 1 509 366 691 -365 182 1 523 365 973 -364 450 732 14 718
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 283 521 1 416 506 -1 132 985 290 485 659 734 -369 249 293 057 635 328 -342 271 26 978 2 572 24 406
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 866 773 1 213 616 -346 843 381 969 767 331 -385 362 382 116 766 916 -384 800 562 147 415
 Ministerstvo dopravy a výstavby  SR  2129 742 982 2 212 974 -1 469 992 522 204 2 212 864 -1 690 660 591 889 2 151 090 -1 559 201 131 459 69 685 61 774
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 230 20 670 -20 440 230 22 122 -21 892 245 21 397 -21 152 740 15 725
 Štatistický úrad SR            2132 90 35 192 -35 102 90 43 768 -43 678 458 43 759 -43 301 377 368 9
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 1 000 10 848 -9 848 1 000 14 766 -13 766 2 785 13 433 -10 648 3 118 1 785 1 333
 Úrad pre reguláciu sieťových  odvetví 2134 300 5 045 -4 745 300 5 274 -4 974 303 5 274 -4 971 3 3 0
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 10 756 10 891 -135 10 756 9 243 1 513 9 206 9 065 141 -1 372 -1 550 178
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 3 300 3 889 -589 3 300 6 096 -2 796 3 981 6 050 -2 069 727 681 46
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 1 000 7 509 -6 509 1 000 8 746 -7 746 1 165 8 733 -7 568 178 165 13
 Protimonopolný úrad SR         2140 1 000 2 954 -1 954 1 000 3 378 -2 378 1 412 3 372 -1 960 418 412 6
 Národný bezpečnostný úrad 2141 22 12 844 -12 822 23 14 475 -14 452 41 13 885 -13 844 608 18 590
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 600 8 547 -7 947 600 61 841 -61 241 2 040 17 892 -15 852 45 389 1 440 43 949
 Všeobecná pokladničná správa   2148 18 044 215 6 452 232 11 591 983 16 732 999 3 235 869 13 497 130 16 366 445 3 154 818 13 211 627 -285 503 -366 554 81 051
 Slovenská akadémia vied        2151 500 85 012 -84 512 505 107 516 -107 011 359 107 369 -107 010 1 -146 147
 Kancelária súdnej rady SR 2155 0 2 225 -2 225 0 2 467 -2 467 0 2 361 -2 361 106 0 106
 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 5 567 -5 567 0 7 543 -7 543 11 7 123 -7 112 431 11 420
 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0 0 10 948 -10 948 0 9 250 -9 250 1 698 0 1 698
 S P O L U 21 471 899 26 945 417 -5 473 518 19 209 111 23 995 099 -4 785 988 19 029 702 23 554 555 -4 524 853 261 135 -179 409 440 544