Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ podľa kapitol ŠR
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022 Poľnohospodárske fondy spolu - MPRV SR Štrukturálne operácie - MF SR Štrukturálne operácie - MPSVR SR Štrukturálne operácie - MV SR Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR k  zahraničným grantom z prostriedkov EU (ETC, LIFE+)  a zahraničným grantom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv
(EHP a NFM)
Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022 Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022 Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022 Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022 Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022
schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0
3 Úrad vlády SR 0 5 096 5 096 0 5 096 5 096
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 120 946 45 909 45 909 116 020 43 063 43 063 4 926 2 846 2 846
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0
6 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 0 186 186 0 186 186
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 210 210 0 210 210
9 Slovenská informačná služba 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 0 158 158 0 158 158
11 Ministerstvo obrany SR 0 383 378 0 383 378
12 Ministerstvo vnútra SR 21 457 22 845 22 845 17 809 22 845 22 845 3 648 0 0
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 2 479 2 479 0 2 479 2 479
15 Ministerstvo financií SR 0 3 660 3 660 0 3 660 3 660
18 Ministerstvo životného prostredia SR 44 147 40 206 40 206 37 347 37 088 37 088 6 800 3 118 3 118
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 67 499 57 729 57 729 67 499 57 729 57 729
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 4 981 4 981 0 4 981 4 981
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 29 596 24 736 24 736 29 409 24 526 24 526 187 210 210
24 Ministerstvo kultúry SR 0 687 687 0 687 687
26 Ministerstvo hospodárstva SR 14 561 47 955 47 953 14 504 47 898 47 898 57 57 55
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 176 329 68 519 68 519 175 976 68 342 68 342 353 177 177
29 Ministerstvo dopravy SR 112 348 66 081 66 081 112 348 66 081 66 081
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 1 347 1 347 0 1 347 1 347
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 356 356 0 356 356
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0 3 3 0 3 3
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 0 280 280 0 280 280
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 247 247 0 247 247
40 Protimonopolný úrad SR 0 61 61 0 61 61
41 Národný bezpečnostný úrad 0 12 12 0 12 12
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 0 223 223 0 223 223
48 Všeobecná pokladničná správa 16 986 2 519 2 519 14 613 146 146 2 373 2 373 2 373
51 Slovenská akadémia vied 0 7 958 7 958 0 7 958 7 958
Spolu spolufinancovanie k prostriedkom EÚ, zaradeným do výdavkov ŠR 603 869 404 826 404 819 175 976 68 342 68 342 409 902 327 880 327 875 187 210 210 3 648 0 0 14 156 8 394 8 392
vnútorné politiky 350 4676 4676
Spolu ŠR zdroje 604 219 409 502 409 495