Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu Európskej únie zaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu podľa kapitol ŠR
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022 Poľnohospodárske fondy spolu - MPRV SR Štrukturálne operácie - MF SR Štrukturálne operácie - MPSVR SR Štrukturálne operácie - MV SR
Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022 Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022 Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022 Rozpočet 2022 Skutočnosť 2022
schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený schválený upravený
Príjmy z prostriedkov EÚ (zahraničné transfery) 3 148 001 2 146 641 2 146 641 854 973 371 783 371 783 2 280 325 1 772 672 1 772 672 1 062 2 186 2 186 11 641 0 0
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0
3 Úrad vlády SR 0 0 0
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 513 681 304 602 304 602 513 681 304 602 304 602
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0
6 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 0 0
9 Slovenská informačná služba 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 0 0 0
11 Ministerstvo obrany SR 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 117 449 130 947 130 947 105 808 130 947 130 947 11 641 0 0
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 0 0
15 Ministerstvo financií SR 0 0 0
18 Ministerstvo životného prostredia SR 251 137 290 065 290 065 251 137 290 065 290 065
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 241 859 173 509 173 509 241 859 173 509 173 509
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 209 981 182 671 182 671 208 919 180 485 180 485 1 062 2 186 2 186
24 Ministerstvo kultúry SR 0 0 0
26 Ministerstvo hospodárstva SR 201 736 208 700 208 700 201 736 208 700 208 700
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 856 973 372 156 372 156 854 973 371 783 371 783 2 000 373 373
29 Ministerstvo dopravy SR 704 880 483 991 483 991 704 880 483 991 483 991
32 Štatistický úrad SR 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 0 0
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0 0 0
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 0 0 0
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 0 0
40 Protimonopolný úrad 0 0 0
41 Národný bezpečnostný úrad 0 0 0
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR Celková hodnota 0 0 0
48 Všeobecná pokladničná správa 50 305 0 0 50 305 0 0
51 Slovenská akadémia vied 0 0 0
Výdavky za prostriedky EÚ 3 148 001 2 203 329 2 203 315 854 973 429 555 429 555 2 280 325 1 772 586 1 772 572 1 062 1 188 1 188 11 641 0 0
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0
3 Úrad vlády SR 0 23 683 23 682 23 683 23 682
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 513 681 305 171 305 171 513 681 305 171 305 171
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0
6 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 0 422 422 0 422 422
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 826 826 0 826 826
9 Slovenská informačná služba 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 0 547 547 0 547 547
11 Ministerstvo obrany SR 0 2 091 2 079 0 2 091 2 079
12 Ministerstvo vnútra SR 117 449 123 017 123 017 105 808 123 017 123 017 11 641 0 0
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 8 725 8 725 0 42 42 0 8 683 8 683
15 Ministerstvo financií SR 0 11 664 11 664 0 11 664 11 664
18 Ministerstvo životného prostredia SR 251 137 262 061 262 061 251 137 262 061 262 061
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 241 859 191 034 191 034 241 859 191 034 191 034
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 11 031 11 031 0 11 031 11 031
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 209 981 200 390 200 389 208 919 199 202 199 201 1 062 1 188 1 188
24 Ministerstvo kultúry SR 0 2 986 2 986 0 2 986 2 986
26 Ministerstvo hospodárstva SR 201 736 238 018 238 018 201 736 238 018 238 018
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 856 973 430 520 430 520 854 973 429 513 429 513 2 000 1 007 1 007
29 Ministerstvo dopravy SR 704 880 374 187 374 187 704 880 374 187 374 187
32 Štatistický úrad SR 0 4 394 4 394 0 4 394 4 394
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 1 056 1 056 0 1 056 1 056
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0 8 8 0 8 8
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 0 855 855 0 855 855
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 561 561 0 561 561
40 Protimonopolný úrad 0 277 277 0 277 277
41 Národný bezpečnostný úrad 0 36 36 0 36 36
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR Celková hodnota 0 731 731 0 731 731
48 Všeobecná pokladničná správa 50 305 444 444 50 305 444 444
51 Slovenská akadémia vied 0 8 594 8 594 0 8 594 8 594
Saldo príjmov a výdavkov 0 -56 688 -56 674 0 -57 772 -57 772 0 86 100 0 998 998 0 0 0
v tom:
2 Kancelária prezidenta SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Úrad vlády SR 0 -23 683 -23 682 0 0 0 0 -23 683 -23 682 0 0 0 0 0 0
4 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácií SR 0 -569 -569 0 0 0 0 -569 -569 0 0 0 0 0 0
5 Kancelária Ústavného súdu SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 0 -422 -422 0 0 0 0 -422 -422 0 0 0 0 0 0
7 Generálna prokuratúra SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Najvyšší kontrolný úrad SR 0 -826 -826 0 0 0 0 -826 -826 0 0 0 0 0 0
9 Slovenská informačná služba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR 0 -547 -547 0 0 0 0 -547 -547 0 0 0 0 0 0
11 Ministerstvo obrany SR 0 -2 091 -2 079 0 0 0 0 -2 091 -2 079 0 0 0 0 0 0
12 Ministerstvo vnútra SR 0 7 930 7 930 0 0 0 0 7 930 7 930 0 0 0 0 0 0
13 Ministerstvo spravodlivosti SR 0 -8 725 -8 725 0 -42 -42 0 -8 683 -8 683 0 0 0 0 0 0
15 Ministerstvo financií SR 0 -11 664 -11 664 0 0 0 0 -11 664 -11 664 0 0 0 0 0 0
18 Ministerstvo životného prostredia SR 0 28 004 28 004 0 0 0 0 28 004 28 004 0 0 0 0 0 0
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0 -17 525 -17 525 0 0 0 0 -17 525 -17 525 0 0 0 0 0 0
21 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 -11 031 -11 031 0 0 0 0 -11 031 -11 031 0 0 0 0 0 0
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0 -17 719 -17 718 0 0 0 0 -18 717 -18 716 0 998 998 0 0 0
24 Ministerstvo kultúry SR 0 -2 986 -2 986 0 0 0 0 -2 986 -2 986 0 0 0 0 0 0
26 Ministerstvo hospodárstva SR 0 -29 318 -29 318 0 0 0 0 -29 318 -29 318 0 0 0 0 0 0
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0 -58 364 -58 364 0 -57 730 -57 730 0 -634 -634 0 0 0 0 0 0
29 Ministerstvo dopravy SR 0 109 804 109 804 0 0 0 0 109 804 109 804 0 0 0 0 0 0
32 Štatistický úrad SR 0 -4 394 -4 394 0 0 0 0 -4 394 -4 394 0 0 0 0 0 0
33 Úrad pre verejné obstarávanie 0 -1 056 -1 056 0 0 0 0 -1 056 -1 056 0 0 0 0 0 0
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0 -8 -8 0 0 0 0 -8 -8 0 0 0 0 0 0
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 0 -855 -855 0 0 0 0 -855 -855 0 0 0 0 0 0
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 0 -561 -561 0 0 0 0 -561 -561 0 0 0 0 0 0
40 Protimonopolný úrad 0 -277 -277 0 0 0 0 -277 -277 0 0 0 0 0 0
41 Národný bezpečnostný úrad 0 -36 -36 0 0 0 0 -36 -36 0 0 0 0 0 0
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR Celková hodnota 0 -731 -731 0 0 0 0 -731 -731 0 0 0 0 0 0
48 Všeobecná pokladničná správa 0 -444 -444 0 0 0 0 -444 -444 0 0 0 0 0 0
51 Slovenská akadémia vied 0 -8 594 -8 594 0 0 0 0 -8 594 -8 594 0 0 0 0 0 0