Prehľad výdavkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov za rok 2022
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Kód Názov programu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
 01 Kancelária Národnej rady SR 06M  Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu 36 543 44 119 40 724 92,3
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 120 1 375 1 036 16,6
 02 Kancelária prezidenta SR 06N  Reprezentácia štátu a obyvateľov SR 5 187 6 414 6 409 99,9
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 129 228 228 100,0
 03 Úrad vlády SR 06P  Tvorba a implementácia politík 106 998 71 563 68 460 95,7
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 48 048 5 753 4 858 84,4
# Nepriradené 0 355 266 74,9
4 Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR 0DV  Fondy EÚ - MIRRI 465 619 294 578 294 578 100,0
0EC  Programy nadnárodnej spolupráce 120 0 0 0,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 168 889 34 394 34 394 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 28 815 35 419 35 150 99,2
0ET  Výkon funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 128 127 101 806 101 240 99,4
 05 Kancelária Ústavného súdu SR 00A  Ochrana ústavnosti 6 392 6 945 6 894 99,3
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 022 988 983 99,5
06 Kancelária Najvyššieho súdu SR 01W  Jednotný výklad / aplikácia  zákona - program NS SR 13 267 14 041 14 028 99,9
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 211 450 436 96,9
 07 Generálna prokuratúra SR 06R  Presadzovanie zákonnosti - program GP SR 115 719 120 941 120 400 99,6
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 20 20 0 0,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 3 771 7 158 6 227 87,0
 08 Najvyšší kontrolný úrad SR 06S  Nezávislá kontrolná činnosť 11 484 12 574 12 521 99,6
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 307 307 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 2 140 1 458 1 458 100,0
 09 Slovenská informačná služba 06T  Informačná činnosť 63 968 82 088 82 088 100,0
 10 Ministerstvo zahr. vecí a európskych zálež. SR 05T  Rozvojová spolupráca 7 037 8 508 8 458 99,4
06U  Rozvoj zahraničných vzťahov 114 540 131 255 131 071 99,9
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 22 110 15 033 15 021 99,9
0D3  Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí 3 529 5 165 3 437 66,5
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 7 166 9 951 9 930 99,8
 11 Ministerstvo obrany SR 05T  Rozvojová spolupráca 24 617 616 99,8
06E  Podpora obrany štátu 2 500 2 438 2 355 96,6
06H  Hospodárska mobilizácia 5 000 2 556 1 882 73,6
095  Rozvoj obrany 149 193 783 696 774 335 98,8
096  Obrana 1 176 171 1 186 537 1 185 594 99,9
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 294 294 0 0,0
0DB  Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR 3 3 0 0,0
 12 Ministerstvo vnútra SR 000 MZ SR - Civilné núdzové plánovanie v SR 54 847 70 570 70 570 100,0
002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 3 3 3 100,0
05T  Rozvojová spolupráca 100 333 333 100,0
06G  Ľudské zdroje 66 336 36 904 36 904 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 38 3 811 3 810 100,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 200 205 205 100,0
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 3 2 2 100,0
0D6  Efektívna a spoľahlivá štátna správa 1 448 052 1 580 456 1 579 306 99,9
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 19 337 19 337 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 66 297 146 413 146 408 100,0
 13 Ministerstvo spravodlivosti SR 06G  Ľudské zdroje 0 2 260 2 260 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 14 0 0 0,0
070  Väzenstvo 228 050 236 790 236 788 100,0
08P   Financovanie systému súdnictva 292 399 266 918 266 809 100,0
08R   Tvorba a implementácia politík 32 302 28 900 28 807 99,7
0AR  Protidrogová politika 14 14 14 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 77 77 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 20 071 21 507 21 507 100,0
 15 Ministerstvo financií SR 05T  Rozvojová spolupráca 8 320 7 397 7 397 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 22 10 2 20,0
072  Výber daní, cla, odvodov a príspevkov 338 339 332 492 316 645 95,2
074  Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií 78 785 182 395 106 302 58,3
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizacií 43 43 39 90,7
0AU  Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR 45 45 0 0,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 6 584 6 584 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 124 194 171 548 166 758 97,2
 18 Ministerstvo životného prostredia SR 06H  Hospodárska mobilizácia 165 164 158 96,3
075  Starostlivosť o životné prostredie 439 975 337 021 337 019 100,0
076  Tvorba a implementácia politík 122 220 49 382 49 311 99,9
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 3 359 3 374 3 336 98,9
 20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 021  Tvorba a implementácia politík 78 074 67 985 71 082 104,6
026  Národný program rozvoja športu v SR 78 873 82 096 82 097 100,0
05T  Rozvojová spolupráca 2 064 2 053 2 026 98,7
06G  Ľudské zdroje 129 349 109 246 109 274 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 5 0 0 0,0
06K  Národný program rozvoja vedy a techniky 57 236 53 032 52 887 99,7
077  Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl 600 118 611 090 611 094 100,0
078  Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 2 479 299 2 370 284 2 365 555 99,8
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 15 774 13 774 13 774 100,0
0AR  Protidrogová politika 36 36 36 100,0
0D5  Rozvojové projekty 0 0 43 0,0
0EA  Operačný program Integrovaná infraštruktúra (v gescii MŠVVaŠ SR 180 010 136 231 136 237 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 8 8 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 22 847 22 803 20 237 88,7
 21 Ministerstvo zdravotníctva SR 06E  Podpora obrany štátu 221 221 221 100,0
06G  Ľudské zdroje 0 917 917 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 1 500 92 848 92 304 99,4
079  Prevencia a ochrana zdravia 65 645 70 856 73 710 104,0
07A  Zdravotná starostlivosť 1 346 053 1 344 573 1 343 828 99,9
07B  Tvorba a implementácia politík 188 368 773 327 703 654 91,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 723 723 718 99,3
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 3 635 3 635 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 3 955 9 732 9 731 100,0
# Nepriradené 0 149 149 100,0
 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 06G  Ľudské zdroje 278 053 567 916 563 985 99,3
06H  Hospodárska mobilizácia 45 1 312 652 49,7
07C  Sociálna inklúzia 3 173 987 3 345 149 3 322 645 99,3
07E  Tvorba a implementácia politík 374 379 224 800 223 929 99,6
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 570 570 538 94,4
0AR  Protidrogová politika 50 50 31 62,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 23 376 35 029 34 395 98,2
 24 Ministerstvo kultúry SR 06H  Hospodárska mobilizácia 3 3 0 0,0
08S  Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 239 593 283 141 282 546 99,8
08T  Tvorba a implementácia politík 68 993 71 063 70 983 99,9
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 564 564 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 10 348 10 330 10 290 99,6
# Nepriradené 0 1 590 1 590 100,0
 26 Ministerstvo hospodárstva SR 06H  Hospodárska mobilizácia 2 100 2 118 2 052 96,9
07K  Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 264 436 306 354 284 794 93,0
07L Tvorba a implementácia politík 929 652 64 145 62 201 97,0
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 1 000 856 856 100,0
0AS  Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike 4 4 1 25,0
0EA  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 216 240 281 554 281 554 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 3 074 4 703 3 870 82,3
 27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 05T  Rozvojová spolupráca 29 197 195 99,0
06H  Hospodárska mobilizácia 96 96 96 100,0
08V  UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO 8 677 9 473 9 473 100,0
08W  POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE A OCHRANA ZVIERAT A RAST 2 492 2 492 2 492 100,0
090  TVORBA, REGULÁCIA A IMPLEMENTÁCIA POLITÍK 153 714 237 587 237 393 99,9
091  PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAV 4 554 3 493 3 493 100,0
092  ROZVOJ VIDIEKA 259 628 628 100,0
0CC  STABILIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A TRHOV S POĽNOHOSPODÁRSKYMI KOMODITAMI 457 387 309 969 309 969 100,0
0CD  ROZVOJ VIDIEKA SR 2014 - 2020 575 915 188 330 188 330 100,0
0DV  Fondy EÚ - MIRRI 0 500 500 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 128 128 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 10 493 14 438 14 219 98,5
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 002  Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 5 0 0 0,0
017  Podpora rozvoja bývania 58 000 60 907 60 907 100,0
053  Cestná infraštruktúra 332 558 625 162 621 386 99,4
055  Letecká doprava a infraštruktúra 6 000 11 858 11 524 97,2
06E  Podpora obrany štátu 375 375 375 100,0
06H  Hospodárska mobilizácia 1 494 1 494 1 494 100,0
07S  Železničná doprava 595 000 851 498 851 478 100,0
07T  Tvorba a implementácia politík 336 678 70 529 69 439 98,5
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 792 792 792 100,0
0BC  Rozvoj cestovného ruchu 53 049 143 531 87 518 61,0
0EB  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 817 227 434 952 434 952 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 2 216 2 216 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 11 796 9 550 9 009 94,3
 31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 06H  Hospodárska mobilizácia 2 2 2 100,0
07U  Geodézia, kartografia a kataster 10 341 12 075 11 750 97,3
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 10 327 10 045 9 645 96,0
 32 Štatistický úrad SR 07V  Štatistické zisťovania 25 671 28 284 28 280 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 4 947 4 947 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 9 521 10 537 10 532 100,0
 33 Úrad pre verejné obstarávanie 07W  Verejné obstarávanie 9 831 12 352 11 301 91,5
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 58 58 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 017 2 356 2 074 88,0
 34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0CB  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4 990 5 166 5 166 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 10 10 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 55 98 98 100,0
 36 Úrad jadrového dozoru SR 06H  Hospodárska mobilizácia 0 0 0 0,0
080  Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 9 513 8 650 8 505 98,3
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organiz 650 176 176 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 728 417 384 92,1
 37 Úrad priemyselného vlastníctva SR 081  Podpora  priemyselného vlastníctva 3 391 4 015 3 969 98,9
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 135 133 133 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 1 135 1 135 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 363 813 813 100,0
 38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 082  Štátna politika v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody a akreditácie 7 203 8 258 8 247 99,9
097  Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií 82 83 83 100,0
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 20 20 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 224 385 383 99,5
 40 Protimonopolný úrad SR 084  Hospodárska súťaž 2 859 3 240 3 240 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 95 138 132 95,7
 41 Národný bezpečnostný úrad 0D9  Bezpečnosť informácií 12 658 14 309 13 734 96,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 186 166 151 91,0
 42 Správa štátnych hmotných rezerv SR 06E  Podpora obrany štátu 2 180 2 446 2 181 89,2
06H  Hospodárska mobilizácia 590 399 346 86,7
086  Štátne hmotné rezervy 5 462 58 598 15 081 25,7
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 315 398 284 71,4
 48 Všeobecná pokladničná správa 06Q  Ochrana základných práv a slobôd 1 712 1 743 1 591 91,3
08H  Dlhová služba 1 089 976 1 089 976 1 059 331 97,2
0A0  Ochrana osobných údajov 1 704 1 761 1 759 99,9
0EJ  Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020 0 589 589 100,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 105 316 227 71,8
0GH  Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti 874 2 040 1 847 90,5
# Nepriradené 5 357 861 2 139 444 2 089 474 97,7
 51 Slovenská akadémia vied 087  Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoločenských vedách a ich zabezpečenie 83 170 105 674 105 527 99,9
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 1 842 1 842 1 842 100,0
55 Kancelária Súdnej rady SR 08L  Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. 2 145 2 353 2 258 96,0
0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 80 114 103 90,4
56 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 0 1 092 1 017 93,1
0GQ  Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho 5 567 6 451 6 106 94,7
57 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0EK  Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 0 288 265 92,0
0HG  Tvorba a implementácia politík 0 10 660 8 985 84,3
S P O L U 26 945 417 23 995 099 23 554 555 98,2