Zoznam poskytnutých dotácií ku dňu 31.12.2022
Rozpočtová rezerva predsedu vlády Slovenskej republiky
P. č. Prijímateľ dotácie Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá  Výška poskytnutej dotácie v EUR  Čerpanie dotácie   v EUR
1 Domov dôchodcov, Brezová 2666/32, 052 01 Spišská Nová Ves na práce spojené s odstránením škôd spôsobených požiarom v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi 200 000,00 200 000,00
2 Obec Košecké Podhradie, Košecké Podhradie 359, 018 31 Košecké Podhradie na odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Košecké Podhradie 100 000,00 100 000,00
3 Obec Liptovské Revúce, Liptovské Revúce 386, 034 74 Liptovské Revúce na odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ s MŠ Liptovské Revúce 100 000,00 100 000,00
4 Obec Rudno nad Hronom, Rudno nad Hronom č. 16, 966 51 Rudno nad Hronom na odstránenie škôd po prívalovej povodni v obci Rudno nad Hronom pre subjekty uvedené v prílohe rozhodnutia 89 727,00 89 727,00
5 Maltézska pomoc Slovensko, Kapitulská 317/9, 811 01 Bratislava - Mestská časť Staré Mesto na rekonštrukciu budovy na Komunitné centrum pre Rómov 80 000,00 80 000,00
6 Pastoračné centrum Anny Kolesárovej, Vysoká nad Uhom 27, 072 14 Vysoká nad Uhom na výstavbu Centra mládeže vo Vysokej nad Uhom 80 000,00 80 000,00
7 BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA, Oravská 1264/18, 821 09 Bratislava - Mestská časť Ružinov na obnovu Bratislavskej kalvárie 50 000,00 50 000,00
8 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Marianka, Námestie 4. apríla 2/20, 900 33 Marianka na rekonštrukciu vykurovania kostola, farského úradu a kláštora 40 000,00 40 000,00
9 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Beša, Beša 100, 935 36 Beša na odstránenie havarijného stavu kostola sv. Anny v Beši 35 000,00 35 000,00
10 Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov na práce spojené s opravou mosta po povodniach v obci Lenartov 30 000,00 0,00
11 NOVORODENEC.SK, n.o., Pri nemocnici 496/3, 040 01 Košice - mestská časť Juh na nákup zariadení na kriesenie a podporu dýchania novorodencov 30 000,00 30 000,00
12 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča na vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav Pútnického domu Mariánska hora - Levoča 30 000,00 30 000,00
13 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalka nad Váhom, Skalka nad Váhom 41, 913 31 Skalka nad Váhom na rekonštrukciu prístupového chodníka ku Kláštoru Skalka 30 000,00 30 000,00
14 Mesto Stará Ľubovňa. Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa na práce spojené s opätovným sfunkčnením futbalového ihriska 29 990,40 28 978,22
15 OZ Vagus, Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava na realizáciu projektu: "Krízová pomoc pre denné centrum pre ľudí bez domova a pre terénnu sociálnu prácu" 29 004,00 29 004,00
16 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 1175/2, 851 01 Bratislava - Petržalka na rekonštrukciu budovy sociálneho bývania pre štyri rodiny 28 000,00 28 000,00
17 Gréckokatolícka rómska misia, Zlatá Baňa 154, 082 52 Zlatá Baňa na dokončenie rekonštrukcie budovy na multifunkčné zariadenie 25 000,00 25 000,00
18 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra pre Jókaiho divadlo v Komárne na vytvorenie divadelnej inscenácie:BUCHNER:WOYZECK 20 000,00 20 000,00
19 Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Raslavice, Kostolná 27/1, 086 41 Raslavice na rekonštrukciu interiéru Kostola sv. Cyrila a Metoda Tročany 14 500,00 14 500,00
20 Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Lemešany, Lemešany 104, 082 03 Lemešany na reštaurovanie malieb v kostole sv. Martina 12 500,00 12 500,00
21 ABCedu pre vzdelanie, Hargašova 7954/50, 841 06 Bratislava na realizáciu projektu: "Finančná gramotnosť - učením sa hospodáriť a chcem rozumieť peniazom" 10 000,00 10 000,00
22 DeafStudio, Solivarská 1423/2, 080 01 Prešov na realizáciu projektu: "Predchádzanie nežiadúcim spoločenským javom na internete prostredníctvom informácií v slovenskom posunkovom jazyku" 10 000,00 10 000,00
23 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania, Hálova 993/16, 951 01 Bratislava na realizáciu projektu: "Nenásilnou komunikáciou zastavme šikanu" 10 000,00 10 000,00
24 Kolégium Antona Neuwirtha, Námestie padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji na realizáciu projektu: "Mysli kriticky" 10 000,00 10 000,00
25 Veselý posunok, Solivarská 1423/2, 080 01 Prešov na realizáciu projektu: "Robotika - zvyšovanie digitálnej gramotnosti u nepočujúcich detí a mládeže" 10 000,00 10 000,00
26 V.I.A.C. - Inštitút pre podporua rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená na realizáciu projektu: "Mindcraft" 10 000,00 10 000,00
27 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Strednú odbornú školu podnikania a služieb, Hattalova 968, 029 01 Námestovo na realizáciu projektu: "Je to tým, že sme tím" 10 000,00 10 000,00
28 Asociácia pre mládež, vedu a techniku. AMAVET, Hagarova 4, 831 51 Bratislava na realizáciu projektu: "Festival vedy a techniky AMAVET" 10 000,00 10 000,00
29 George Science, o.z., Vodná 1130/8, 949 01 Nitra na realizáciu projektu: "SCIENCE WORKSHOPY" 10 000,00 10 000,00
30 Greenpower To Schools, o.z., Za humnami 45, 949 01 Nitra na realizáciu projektu: "Rozvoj a šírenie inovatívnej didaktiky Project-Based Learning prostredníctvom projektu Greenpower Slovensko" 10 000,00 10 000,00
31 Kemplenov inštitút inteligentných technológií, Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava na realizáciu projektu: "QVIRE" 10 000,00 10 000,00
32 KLUB PRIATEĽOV KATEDRY LETECKEJ DOPRAVY, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina na realizáciu projektu: "Autonómny stratosferický klzák v podmienkach letov na Marse" 10 000,00 10 000,00
33 Nadácia Cvernovka, Račianska 1575/78, 83102 Bratislava na realizáciu projektu: "Rozvoj vzdelávacích formátov Novej Cvernovky" 10 000,00 10 000,00
34 Národné centrum robotiky, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava na realizáciu projektu: "Doktoranti pre slovenský priemysel" 10 000,00 10 000,00
35 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra pre Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra na realizáciu projektu: "Veda hravo - jednoducho o zložitom" 10 000,00 10 000,00
36 SOLAR Hvezdáreň Senec, Dlhá 24/F, 903 01 Senec na realizáciu projektu: "KOZMO v planetáriu" 10 000,00 10 000,00
37 Ústav zoológie SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava na realizáciu proejktu: "Zážitkové laboratórium pre popoularizačné aktivity" 10 000,00 10 000,00
38 Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava na realizáciu projektu: "Finančná gramotnosť - prakticky a zážitkovo" 9 996,00 9 996,00
39 Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z., Špitálska 10, 811 08 Bratislava na realizáciu projektu: "Európska noc výskumníkov 2022: Veda spája SK-UA" 9 994,00 9 994,00
40 Mesto Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa pre Základnú školu, Klokočova 742/15, 981 01 Hnúšťa na realizáciu projektu: "NIE šikanovaNIE" 9 983,00 9 983,00
41 Pôtoň, Bátovce 358, 935 03 Bátovce na realizáciu projektu: "Psota na Slovensku" 9 980,00 9 980,00
42 "Fórum pre pomoc starším"  - národná sieť, o.z., Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza na realizáciu projektu: "Senior v dobe digitálnej" 9 972,00 9 972,00
43 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 603/1, 949 01 Nitra pre Filozofickú fakultu na realizáciu projektu: "Infodémia - zvyšovanie mediálnej a digitálnej gramotnosti generácie Z" 9 964,00 9 964,00
44 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Ústav recyklačných technológií, Letná 9, 042 00 Košice na realizáciu projektu: " Recyklačná akadémia" 9 954,00 9 954,00
45 Protect work, Závodská 679, 908 73 Veľké Leváre na realizáciu projektu: "Digital Skills Accelerator - DigiCom" 9 945,00 9 945,00
46 Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná na realizáciu projektu: "Vybudovanie komunitného centra!" 9 943,00 9 943,00
47 Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom na rekonštrukciu dvora Svätokrížskeho domu 9 925,00 9 925,00
48 Digitálna inteligencia, Rubinova 12852/28, 831 52 Bratislava na realizáciu projektu: "Prevencia (kyber)šikanovania cez rovesnícke vzdelávanie" 9 860,00 9 860,00
49 SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o., Jesenského 449, 971 01 Prievidza na realizáciu projektu: "Digitálne zručnosti pre zdravotne znevýhodnených" 9 822,00 9 822,00
50 VIAC AKO UČENIE, Gorazdova 19, 949 01 Nitra na realizáciu projektu: "VIANOCE S FYZIKOU" 9 777,00 9 777,00
51 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pre Podtatranské múzeum v poprade na realizáciu expozície Knieža z Popradu a jeho hrobka 9 724,00 9 724,00
52 Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 026 01 Dolný Kubín na realizáciu projektu: "Cez pestré vyučovanie k rozvoju kritického myslenia a digitálnych zručností" 9 650,00 9 650,00
53 POST BELLUM SK, Klincová 35, 821 08 Bratislava na realizáciu projektu: "Vzdelávacia online platforma Puzzle pamäti národa" 9 600,00 9 600,00
54 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Gymnázium Viliama Paulnyho Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin na realizáciu projektu: "Popularizujeme fyziku a vzdelávanie učiteľov fyziky" 9 300,00 9 300,00
55 Vedecký brloh, o.z., Kremnická 69, 040 11 Košice na realizáciu projektu: "Bádateľský denník a bádateľská čítanka" 8 900,00 8 900,00
56 NextStep Science, o.z., Rajská 8, 811 08 Bratislava na realizáciu projektu: "NextStep Science Conference 2023" 8 545,00 8 545,00
57 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica pre Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, 974 01 Banská Bystrica na realizáciu projektu: "Cyber Cyrano - mrazivý príbeh o tínedžeroch a (ne)skutočnej virtuálnej realite" 8 436,00 8 436,00
58 Centrum rozvoja inovácií, Cintorínska 7, 984 01 Lučenec na realizáciu projektu: "Inovácie - cesta do budúcnosti Slovenska" 8 286,00 8 286,00
59 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pre Podtatranskú knižnicu v Poprade, Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad na realizáciu projektu: "Digitálne pondelky" 8 190,00 8 190,00
60 Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava pre Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Hlavná ulica 1, 917 01 Trnava na realizáciu projektu: "Komunitná Modranka" 8 000,00 8 000,00
61 Obec Jablonec, Jablonec 206, 900 86 Jablonec na realizáciu projektu: "Vybudovanie oddychovo-prezentačnej zóny pri Vyhliadkovej veži Jablonec" 8 000,00 8 000,00
62 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v dolnom kubíne, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín na realizáciu projektu: "Bezpečnosť vo virtuálnom svete " 7 930,00 7 930,00
63 Prievidzká chemická spoločnosť (PChS), o.z., M. Hodžu 10/16, 971 01 Prievidza na realizáciu projektu: "Súťažné aktivity v oblasti chémie ako  nástroj popularizácie vedy" 7 875,00 7 875,00
64 Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves na realizáciu projektu: "Ako sa nestratiť v mediálnom svete" 7 650,00 7 650,00
65 Living Memory, Silvánova 23D, 902 01 Pezinok na relaizáciu projektu: "Minulosť je pred nami" 7 602,00 7 602,00
66 Turnaj mladých fyzikov, o.z., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava na realizáiu projektu: "Turnaj mladých fyzikov" 7 500,00 7 500,00
67 Cesta nádeje, Mlynská 23, 040 01 Košice na realizáciu projektu. " Miesto stretnutia - Alzheimer Café Košice" 7 500,00 7 500,00
68 Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 56 Málinec na realizáciu projektu: "Obnova komunitného života v obci Málinec" 7 500,00 7 500,00
69 Obec Pusté Úľany, Hlavná 111/66, 925 28 Pusté Úľany na realizáciu projektu: "Športom k rozvoju komunitného života po pandémii v obci Pusté Úľany" 7 500,00 7 500,00
70 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Štefanov, Štefanov 2, 906 45 Štefanov na rekonštrukciu umeleckého maľovania kostola 7 500,00 7 500,00
71 Slovenská debatná asociácia, Ventúrska 5, 811 01 Bratislava na realizáciu projektu: "Posilňovanie mediálnej gramotnosti medzi mladými hrou a súťažou" 7 359,00 7 359,00
72 Nadácia NÁRODOSPODÁR, Dolnozemská cesta 1, 851 19 Bratislava na realizáciu projektu: "Príprava na úspech vo svete financií" 7 341,00 7 341,00
73 Obec Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce na realizáciu projektu: "Stará škola - Tomášovce" 7 200,00 7 200,00
74 Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Tatranská Lomnica 154, 059 60 Vysoké Tatry na realizáciu projektu. "S ďalekohľadom na cestách" 7 000,00 7 000,00
75 Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03 Lemešany na realizáciu projektu: "Podpora komunutného života po pandémii v obci Lemešany" 7 000,00 7 000,00
76 Útulný domov, Jablonica 237, 906 32 Jablonica na realizáciu projektu: "Tradícia remeselných dielní a voľnočasových aktivít pre rozvoj komunitného života po pandémii" 7 000,00 7 000,00
77 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Pezinok, Farská 139/5, 902 01 Pezinok na obnovu helmice veže kostola 7 000,00 7 000,00
78 Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov, Hlavná 2911/81, 080 01 Prešov na výstavbu Pastoračného centra a Kostola Božieho milosrdenstva Prešov - Šidlovec 7 000,00 7 000,00
79 Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov pre Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov na realizáciu projektu: "Z rúk majstrov - jesenný festival" 6 700,00 6 700,00
80 OZ Verejnô, Čsl. Brigády 1878/15, 031 01 Liptovský Mikuláš na realizáciu projektu: "Kultúrno-komunitný priestor Hory Doly!" 6 500,00 6 500,00
81 C.I.N. (cin - ako "puto!), Mlynská 539/39, 920 42 Červeník na realizáciu projektu: "Život vo Verešvári" 6 400,00 6 400,00
82 Halúzka, Nižná Olšava 61, 090 32 Nižná Olšava na realizáciu projektu: "Späť k sebe navzájom. Pridajte sa do našej rodiny" 6 300,00 6 300,00
83 ZAFIRAH, o.z., Továrenská 1219, 956 18 Bošany na realizáciu projektu: "Infofilter" 6 200,00 6 200,00
84 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica pre Strednú odbornú školu , Bystrická 4, 966 81 Žarnovica na realizáciu projektu: "Zveľadenie okolia bazéna v areáli SOŠ Žarnovica" 6 200,00 6 200,00
85 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Gymnázium, Školská 837, 027 44 Tvrdošín na realizáciu projektu: "Kluby zelene a prevencie, dobrovoľníctva a kreativity" 6 200,00 6 200,00
86 Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy, Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves na realizáciu projektu: "Rozvoj mediálnej gramotnosti a digitálnych zručností učiteľov náboženstva" 6 178,00 6 178,00
87 Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01 Kurimany na realizáciu projektu: "Podpora komunitného života a športových aktivít - woroutové ihrisko v Obci Kurimany" 6 100,00 6 100,00
88 Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do severnej Ameriky, Zajačia 1791/5, 040 01 Košice -  Vyšné Opátske na rekonštrukciu drevenej vahadlovej studne - Ťahynský žurav 6 100,00 6 100,00
89 Zippy, Hrušková 9/A, 831 06 Bratislava na realizáciu projektu: "Prevencia šikany prostredníctvom programov emociálneho a sociálneho učenia u detí vo veku 5-10 rokov" 6 050,00 6 050,00
90 Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, zelená voda II č. 3204/203, 915 01 Nové Mesto nad Váhom na realizáciu projektu: "Slovensko žije hokejom" 6 000,00 6 000,00
91 Obec Neded, Neded 844, 925 85 Neded na realizáciu projektu: "Old, young all together - Starí, mladí všetci spolu..." 6 000,00 6 000,00
92 Starohorský banícky spevokol, Trieda SNP 37, 974 01 Banská Bystrica na realizáciu projektu: "BANÍCKA ĎAKOVNÁ SLÁVNOSŤ" 6 000,00 6 000,00
93 Univerzita Komeského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava na realizáciu projektu: "Falling Walls Lab Slovakia 2022" 5 952,00 5 952,00
94 Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov pre Filozofickú fakultu na realizáciu projektu: "Propaganda a manipulácia informácií na internete 5 700,00 5 700,00
95 Obec Malá Tŕňa, Tokajská ulica 25, 076 82 Malá Tŕňa na realizáciu projektu: "Rozprávkový Tokaj" 5 700,00 5 700,00
96 Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves na realizáciu projektu: "Blízko pri človeku" 5 500,00 5 500,00
97 SYTEV, Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto na realizáciu projektu: "Vybudujme si klubovňu" 5 500,00 5 500,00
98 Mesto Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa na realizáciu projektu: "Banícky deň v Hnúšti" 5 300,00 3 847,45
99 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce pre Základnú školu, komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce na realizáciu projektu: "Relax na jednotku" 5 300,00 5 300,00
100 Občianske združenie Srdcom Strehovčania, Ulica Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová na realizáciu projektu: "Oživenie kultúry v Obci Dolná Strehová a rozprúdenie života v komunitách" 5 300,00 5 300,00
101 Obec Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice na realizáciu projektu: "Wind od change - rozvoj komunitného potenciálu" 5 250,00 5 250,00
102 Občianske združenie GENŠ, Honce 148, 049 32 Honce na realizáciu projektu: "Altánok pod Plešiveckou planinou" 5 200,00 5 200,00
103 Obec Hlinné, Hlinné 74, 094 35 Hlinné na realizáciu projektu: "Vybudovanie workoutového ihriska v obci" 5 200,00 5 200,00
104 Lifestarter, Ľ. Podjavorinskej 20, 917 01 Trnava na realizáciu projektu: "TEDA - trnavská veda" 5 101,00 5 101,00
105 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Strednú odbornú školu drevársku a stavebnú, Krásno nad Kysucou 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou na realizáciu projektu: "Posilňovanie komunitných vzťahov" 5 100,00 5 100,00
106 Tabačka Kultirfabrik n.o., Gorkého 2, 040 01 Košice na realizáciu projektu: "TabLab" 5 000,00 5 000,00
107 Vedátor, Stolárska 7030/37, 831 06 Bratislava na realizáciu projektu: "Veda k ľuďom" 5 000,00 5 000,00
108 Obec Brieštie, Brieštie 76, 038 22 Brieštie na realizáciu projektu: "Vypnite mobily a poďme sa zabávať a športovať" 5 000,00 5 000,00
109 Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov na realizáciu projektu: "Šport nás spája" 5 000,00 5 000,00
110 Tanečný klub "BIBS", Poriadie 166, 906 22 Poriadie na realizáciu projektu: "Rozvoj spoločenského života prostredníctvom tanca, hudby a umenia naprieč generáciami a komunitami" 5 000,00 5 000,00
111 Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová na realzáciu projektu:"BUĎ DOBRÝ KAMARÁT, ŠIKANU NIKTO NEMÁ RÁD" 4 929,00 4 929,00
112 Centrum biovied SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava na realizáciu projektu: "Vedecký kemp CBv" 4 900,00 4 900,00
113 Obec Marcelová, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová pre ZŠ Marcelová, Cesta na vŕšku 1, 946 32 Marcelová na realizáciu projektu: "Again together!" 4 800,00 4 800,00
114 Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov pre Základnú školu Važecká, Važecká 11, 080 05 Prešov na realizáciu projektu: "Budujeme bezpečnú školu" 4 500,00 4 500,00
115 Iniciatíva Arta, o.z., Kollárova 2, 921 01 Piešťany na realizáciu projektu: "Živé miesto v centre mesta" 4 500,00 4 500,00
116 Alvaria, Plynárenská 5944/7B, 821 09 Bratislava na realizáciu projektu: "Spoznaj otvorené dáta" 4 406,00 4 406,00
117 Obec Hlboké nad Váhom, Hlboké nad Váhom 218, 014 01 Hlboké nad Váhom na realizáciu projektu: "Rozvoj komunitného života obce - kultúrne a športové aktivity v obci Hlboké nad Váhom" 4 400,00 4 400,00
118 Združenie Veľké Kapušany a okolie (Nagykapos és vidéke társulás), Čepeľ 369/64, 079 01 Veľké Kapušany na realizáciu projektu: "Oživenie a rozvoj aktivít v Regionálnom dome vo Veľkých Kapušanoch" 4 400,00 4 400,00
119 Autisti-Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutie, nezisková organizácia, Revúcka 1075/8, 821 08 Bratislava na realizáciu projektu:  "Stále platí príbeh o 3 grošoch?" 4 270,00 4 270,00
120 Mesto  Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca pre Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca na realizáciu projektu: "SPOLU je nám lepšie!" 4 239,00 4 239,00
121 Mestská časť Bratislava - Staré mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava pre Staromestskú knižnicu, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava na realizáciu projeku: "Aktívni a vzdelaní" 4 130,00 4 130,00
122 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica pre Krajskú knižnicu Ľudovíta Štúra, Ľ. Štúra 861/5, 960 82 Zvolen na realizáciu projektu: "Kreatívne laboratórium v knižnici" 4 000,00 4 000,00
123 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica pre Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča, Jilemnického 1710/48, 974 04 Banská Bystrica na realizáciu projektu: "Programuj, kreatívne mysli a pracuj s 3D tlačiarňou" 4 000,00 4 000,00
124 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra pre Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva na realizáciu projektu: "Vedecký deň stredoškoláka" 4 000,00 4 000,00
125 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava na realizáciu projektu: "Zázraky techniky v knižnici" 4 000,00 4 000,00
126 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice pre Zemplínsku knižnicu v Trebišove, M.R. Štefánika 1978/53, 075 01 Trebišov na realizáciu projektu: "Zrátané a podčiarknuté" 4 000,00 4 000,00
127 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra pre Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 281/18, 950 51 Nitra na realizáciu projektu: "Od čitateľskej gramotnostik digitálnym technológiám" 4 000,00 4 000,00
128 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pre Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou, M.R.Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou na realizáciu projetu: "Za inovatívnym vzdelávaním do knižnice" 4 000,00 4 000,00
129 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pre Krajskú knižnicu P.O.Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01 Prešov na realizáciu projektu: "FABolous LABoratory" 4 000,00 4 000,00
130 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pre Ľubovniansku knižnicu, Letná 1073/6, 064 01 Stará Ľubovňa na realizáciu projektu: "FuSciLab (zábavné vedecké laboratórium)" 4 000,00 4 000,00
131 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pre Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela v Bardejove, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov na realizáciu projektu: "Programuj, svet technológií objavuj" 4 000,00 4 000,00
132 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pre Považskú knižnicu v Považskej Bystrici, Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica na realizáciu projektu: "Hravé programovanie v knižnici ako rozvoj krealtívneho a logického myslenia detí" 4 000,00 4 000,00
133 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Krajskú knižnicu v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina na realizáciu projektu: "Veda v kniižnici" 4 000,00 4 000,00
134 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Kysuckú knižnicu v Čadci, 17. novembra 1258, 022 01 Ćadca na realizáciu projektu: "Junior programátor" 4 000,00 4 000,00
135 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín na realizáciu projektu: "Knižnica 2.0" 4 000,00 4 000,00
136 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Turčiansku knižnicu v Martine, Divadelná č. 4619/5, 036 01 Martin na realizáciu projektu: "Myslí Ti to? Pridaj sa!" 4 000,00 4 000,00
137 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra pre "JESEŇ ŽIVOTA", ZSS Levice, Družstevnícka 22, 934 01 Levice na realizáciu projektu: "ZNOVU ZAČAŤ ŽIŤ" 4 000,00 4 000,00
138 PAREZKA, n.o., Družstevná 220/6, 044 15 Nižná Myšľa na realizáciu projektu: "Inovujeme spoločne "Kde sú včely, tam je život" 4 000,00 4 000,00
139 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 1175/2, 851 01 Bratislava - Petržalka pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - Regionálnu pobočku Ružomberok, Madačova 3, 034 01 Ružomberok na realizáciu projektu: "Srdce pre druhých" 4 000,00 4 000,00
140 Svetlo pre Olichov, Olichov 601/1, 951 81 Volkovce časť Olichov na realizáciu projektu: "Opäť tvorme spoločne" 4 000,00 4 000,00
141 Vrbovskí Gazdovia, Zemiansky Vrbovok 31, 962 41 Zemiansky Vrbovok na realizáciu projektu: "Rozvoj a zabezpečenie komunitného gazdovského trhhu v opevnenom kláštore Bzovík" 4 000,00 4 000,00
142 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, Tri hôrky 17, 040 11 Košice na realizáciu projektu: "Ako sa nestratiť v súčasnom svete" 3 969,00 3 969,00
143 QUO VADIS, o.z., I. Krasku 7, 960 01 Zvolen na realizáciu projektu: "NÁDEJ V KOMUNITE" 3 700,00 3 700,00
144 Obec Lúčka, Lúčka 32, 053 03 Lúčka na opravu podlahy v spoločenskej miestnosti 3 508,40 3 508,40
145 Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica pre Základnú školu Vajanského 2, Vajanského12, 909 01 Skalica na realizáciu  projektu: "Týždeň vedy" 3 500,00 3 500,00
146 Tu som, Nám, M.R.Štefánika 32, 977 01 Brezno na realizáciu projektu: "Tu SOM hravý" 3 500,00 3 500,00
147 Snílky, o.z., Belá-Dulice 31, 038 11 Belá - Dulice na realizáciu projektu: "Konečne spolu" 3 450,00 3 450,00
148 Dedičstvo, Farská 139/5, 902 01 Pezinok na obnovu Kaplnky sv. Rozálie 3 400,00 3 400,00
149 Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica pre Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Dukelských hrdinov 1298/21A, 965 01 Žiar nad Hronom na realizáciu projektu: "Atraktívny vesmír pod kupolou žiarskeho planetária" 3 000,00 3 000,00
150 Čaje, Novoť 411, 029 55 Novoť na realizáciu projektu: "Komunitný altánok - odpočívadlo" 3 000,00 3 000,00
151 Ipeľské kultúrne a turistické združenie Ipolymenti Kultúrális és Turisztikai Társaság, Salka 435, 943 61 Salka na realizáciuprojektu: "Festivaly tanca, hudby a rozprávok" 3 000,00 3 000,00
152 Laura, združenie mladých, Miletičova 7, 821 08 Bratislava na realizáciu projektu: "Daj viac - daj seba" 3 000,00 3 000,00
153 Občianske združenie Náš Klokoč, Klokoč 1, 962 25 Klokoč na realizáciu projektu: "Folklórna skupina z Klokočova - Po fašiangovaní" 3 000,00 3 000,00
154 Obec Veličná, Veličná 162, 027 54 Veličná na realizáciu projektu: "Rajčuliáda" 3 000,00 3 000,00
155 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pre Strednú odbornú školu, Lipová 8, 972 51 Handlová na realizáciu projektu: "Dobré miesto" 3 000,00 3 000,00
156 Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry na realizáciu projektu: "Záver tatranského kultúrneho leta" 2 978,00 2 978,00
157 Obec Vrbovce, Vrbovce 42, 906 06 Vrbovce pre Záklanú školu s materskou školou Vrbovce 147, 906 06 Vrbovce na realizáciu projektu: "Učenie, ani porozumenie nemôžu nastať v atmosfére úzkosti" 2 500,00 2 500,00
158 Centrum Naša chalúpka, o.z., Generála Dvobodu 977/46, 958 01 Partizánske na realizáciu projektu: "Inkluzívne športové všeličo pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením" 2 500,00 2 500,00
159 Základná škola sv. Ladislava, Lipová 3868, 955 01 Topoľčany na realizáciu projektu: "Spolu proti šikane" 2 320,00 2 320,00
160 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín na realizáciu projektu: "Tri triedy, tri školy v troch okresoch začínajú BOJ PROTI INFORMAČNÝM HROZBÁM" 2 300,00 2 300,00
161 Obec Nižná Voľa, Nižná Voľa 30, 086 21 Lukavica na realizáciu projektu: "Slávnosť tradičných jedál pri príležitosti výročia prvej zmienky obce Nižná Voľa" 2 300,00 2 300,00
162 Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice pre Gymnázium Trebišovská, Trebišovská 12, 040 11 Košice na realizáciu projektu: "PEER pyramída - rovesníci v prevencii šikanovania a kyberšikanovania" 2 000,00 2 000,00
163 Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky pre Základnú školu Gergelya Czuczora s vyučovcím jazykom maďarským - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, 940 02 Nové Zámky na realizáciu projektu: "Chcem žiť dôstojne" 2 000,00 2 000,00
164 Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina pre Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca na realizáciu projektu: "STOP dezinformáciám a šikane" 2 000,00 2 000,00
165 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov pre Knižnicu Jána Henkela v Levoči, Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča na realizáciu projektu:"Moderná knižnica" 2 000,00 2 000,00
166 Trnavský samosprávny kraj, P.O.Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava pre Záhorskú knižnicu, Vajanského 28, 905 01 Senica na realizáciu projektu: "KomunIT v IT" 2 000,00 2 000,00
167 Trnavský samosprávny kraj, P.O.Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava pre Žitnoostrovskú knižnicu v Dunajskej Strede, Kotzo B. Barzóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda na realizáciu projektu: "Digitálne vzdelávanie" 2 000,00 2 000,00
168 Mestské divadlo Trenčín - MDT,  Bezručova 1196/17, 911 01 Trenčín na realizáciu projektu: "Letné divadelné večery 2022" 2 000,00 2 000,00
169 Obec Soboš, Soboš 12, 090 42 Okrúhle na realizáciu projektu: "Skvalitnenie miestnych služieb - doplnenie vonkajšieho záhradného krbu k drevenému altánku" 2 000,00 2 000,00
170 Obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany pre Základnú školu, Sokolníky 8, 951 46 Podhorany na realizáciu projektu: "Včelí chodník" 1 500,00 1 500,00
171 Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo pre Základnú školu s materskou školou Sándora Petofiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petofi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richtera 1171/66, 955 21 Sládkovičovo na realizáciu projektu: "Pochopme reč našich detí!" 1 480,00 1 480,00
172 Naša Matysová, Matysová 67, 065 46 Matysová na realizáciu projektu: "Spoločne sa nadýchnuť" 1 200,00 1 200,00
173 Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok pre Mestskú knižnicu Ružomerok, Podhora 1297/33, 034 01 Ružomberok na realizáciu projektu: "Je tenisová loptička plochá?" 1 000,00 1 000,00
174 SRRZ - RZ pri Základnej škole, Jakubov 276, 900 63 Jakubov na realizáciu projektu: "Záhorácky robot - 4. ročník" 1 000,00 1 000,00
175 Spirituale, Spoločenstvo pre duchovnú obnovu Zálesie, Ignáca Gešaja 3, 900 28 Zálesie na realizáciu projektu: "Premieňame satelit na komunitu" 1 000,00 1 000,00
176 SRRZ - RZ pri Základnej škole Gajary, Skuteckého 438, 900 61 Gajary na realizáciu projektu: "Cesta rozprávkovým lesom" 1 000,00 1 000,00
177 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín pre Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, F. Madvu 2, 971 29 Preividza na realizáciu projektu: "Online kompas" 900,00 900,00
178 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra pre Tekovskú hvezdáreň v Leviciach, Sokolská 21, 934 01 Levice na realizáciu projektu: "Zahájenie činnosti astronomického krúžku" 825,00 825,00
179 Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb Tulipán, n.o., Považské Podhradie 204, 017 04 Považské Podhradie na realizáciu projektu: "Z úcty k staším" 740,00 740,00
180 Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce, Helcmanovce 554, 055 63 Helcmanovce na realizáciu projektu: "Detská banícka akadémia" 700,00 700,00
Spolu 1 974 699,80 1 942 235,07
,