Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2022
(v tis. eur)
600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky Úhrn výdavkov
Kód Kód a názov Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Plnenie % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Plnenie % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Plnenie % k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 375 122 387 458 387 315 100,0 19 347 68 400 67 976 99,4 394 470 455 858 455 291 99,9
01.3 Všeobecné služby 5 965 8 747 8 759 100,1 3 770 7 7 100,0 9 736 8 754 8 766 100,1
01.3.3 Iné všeobecné služby 5 965 8 747 8 759 100,1 3 770 7 7 100,0 9 736 8 754 8 766 100,1
2120 Ministerstvo školstva SR 5 965 8 747 8 759 100,1 3 770 7 7 100,0 9 736 8 754 8 766 100,1
01.4 01.4  Základný výskum 348 580 352 314 352 159 100,0 15 577 53 141 52 717 99,2 364 157 405 455 404 876 99,9
01.4.0 01.4.0  Základný výskum 348 580 352 314 352 159 100,0 15 577 53 141 52 717 99,2 363 737 405 022 404 443 99,9
 2104 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0 74 74 100,0 0 86 86 100,0 0 160 160 100,0
 2111 Ministerstvo obrany SR 3 299 3 599 3 593 99,8 726 1 685 1 406 83,4 4 025 5 284 4 999 94,6
 2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 265 557 261 400 261 398 100,0 14 211 34 980 34 835 99,6 279 768 296 380 296 233 100,0
 2031 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 420 433 433 100,0 0 0 0 0,0 420 433 433 100,0
 2151 Slovenská akadémia vied 79 304 86 808 86 661 99,8 640 16 390 16 390 100,0 79 944 103 198 103 051 99,9
01.5 01.5  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 20 577 26 397 26 397 100,0 0 15 252 15 252 100,0 20 577 41 649 41 649 100,0
01.5.0 01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služi 20 577 26 397 26 397 100,0 0 15 252 15 252 100,0 20 577 41 649 41 649 100,0
 2104 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0 292 292 100,0 0 1 163 1 163 100,0 0 1 455 1 455 100,0
 2110 Ministerstvo zahraničných vecí SR 175 134 134 100,0 0 0 0 0,0 175 134 134 100,0
 2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 19 545 25 233 25 233 100,0 0 14 089 14 089 100,0 19 545 39 322 39 322 100,0
 2132 Štatistický úrad SR 857 738 738 100,0 0 0 0 0,0 857 738 738 100,0
02 02  OBRANA 5 943 5 183 5 114 98,7 325 1 694 1 681 99,2 6 268 6 877 6 795 98,8
02.4 02.4  Výskum a vývoj v oblasti obrany 5 943 5 183 5 114 98,7 325 1 694 1 681 99,2 6 268 6 877 6 795 98,8
02.4.0 02.4.0  Výskum a vývoj v oblasti obrany 5 943 5 183 5 114 98,7 325 1 694 1 681 99,2 6 268 6 877 6 795 98,8
 2111 Ministerstvo obrany SR 5 943 5 183 5 114 98,7 325 1 694 1 681 99,2 6 268 6 877 6 795 98,8
04 04  EKONOMICKÁ  OBLASŤ 13 743 63 646 63 384 99,6 47 876 44 655 44 655 100,0 61 619 108 301 108 039 99,8
04.8 04.8  Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 13 743 63 646 63 384 99,6 47 876 44 655 44 655 100,0 61 619 108 301 108 039 99,8
04.8.1 04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej obl 986 1 046 1 044 99,8 1 400 1 400 1 400 100,0 2 386 2 446 2 444 99,9
 2138 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 986 1 046 1 044 99,8 1 400 1 400 1 400 100,0 2 386 2 446 2 444 99,9
04.8.2 04.8.2  Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva 7 223 16 462 16 462 100,0 0 312 312 100,0 7 223 16 774 16 774 100,0
 2127 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 7 223 16 462 16 462 100,0 0 312 312 100,0 7 223 16 774 16 774 100,0
04.8.4 04.8.4  Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby 548 548 282 51,5 0 0 0 0,0 548 548 282 51,5
 2126 Ministerstvo hospodárstva SR 500 500 234 46,8 0 0 0 0,0 500 500 234 46,8
 2129 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 48 48 48 100,0 0 0 0 0,0 48 48 48 100,0
04.8.5 04.8.5  Výskum a vývoj v oblasti dopravy 385 271 271 100,0 0 0 0 0,0 385 271 271 100,0
 2129 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 385 271 271 100,0 0 0 0 0,0 385 271 271 100,0
04.8.6  04.8.6  Výskum a vývoj v oblasti komunikácií 281 272 272 100,0 0 0 0 0,0 281 272 272 100,0
 2129 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 281 272 272 100,0 0 0 0 0,0 281 272 272 100,0
04.8.7 04.8.7  Výskum a vývoj v iných odvetviach 4 320 45 047 45 053 100,0 46 476 42 943 42 943 100,0 50 796 87 990 87 996 100,0
 2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 4 320 16 414 16 420 100,0 46 476 1 414 1 414 100,0 50 796 17 828 17 834 100,0
 2126 Ministerstvo hospodárstva SR 0 28 633 28 633 100,0 0 41 529 41 529 100,0 0 70 162 70 162 100,0
05 05  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 597 545 545 100,0 0 0 0 0,0 597 545 545 100,0
05.5 05.5  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 545 545 100,0 0 0 0 0,0 597 545 545 100,0
05.5.0  05.5.0  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredi 597 545 545 100,0 0 0 0 0,0 597 545 545 100,0
 2118 Ministerstvo životného prostredia SR 597 545 545 100,0 0 0 0 0,0 597 545 545 100,0
07 07  ZDRAVOTNÍCTVO 0 327 327 100,0 0 1 1 100,0 0 328 328 100,0
07.5 07.5  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 327 327 100,0 0 1 1 100,0 0 328 328 100,0
07.5.0  07.5.0  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 327 327 100,0 0 1 1 100,0 0 328 328 100,0
2121 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 327 327 100,0 0 1 1 100,0 0 328 328 100,0
08 08  REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 795 673 674 100,1 0 0 0 0,0 795 673 674 100,1
08.5 08.5  Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstvo 795 673 674 100,1 0 0 0 0,0 795 673 674 100,1
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náb. 795 673 674 100,1 0 0 0 0,0 795 673 674 100,1
 2111 Ministerstvo obrany SR 0 60 60 100,0 0 0 0 0,0 0 60 60 100,0
2124 Ministerstvo kultúry SR 795 613 614 100,2 0 0 0 0,0 795 613 614 100,2
09 09  VZDELÁVANIE 5 753 5 949 5 949 100,0 0 0 0 0,0 5 753 5 949 5 949 100,0
09.7 09.7  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 5 753 5 949 5 949 100,0 0 0 0 0,0 5 753 5 949 5 949 100,0
09.7.0  09.7.0  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 5 753 5 949 5 949 100,0 0 0 0 0,0 5 753 5 949 5 949 100,0
 2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 5 753 5 949 5 949 100,0 0 0 0 0,0 5 753 5 949 5 949 100,0
10 10  SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 535 594 594 100,0 0 536 536 100,0 535 1 130 1 130 100,0
10.8 10.8  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 535 594 594 100,0 0 536 536 100,0 535 1 130 1 130 100,0
10.8.0 10.8.0  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 535 594 594 100,0 0 536 536 100,0 535 1 130 1 130 100,0
 2122 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 535 561 561 100,0 0 0 0 0,0 535 561 561 100,0
 2142 Správa štátnych hmotných rezerv SR 0 33 33 100,0 0 536 536 100,0 0 569 569 100,0
S P O L U 402 488 464 375 463 902 99,9 67 548 115 286 114 849 99,6 470 037 579 661 578 751 99,8