Kód Kód a názov 600 - Bežné výdavky 700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu
Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
2104 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0 366 366 100,0 0 1 249 1 249 100,0 0 1 615 1 615 100,0
01.4  Základný výskum 0 74 74 100,0 0 86 86 100,0 0 160 160 100,0
01.4.0  Základný výskum 0 74 74 100,0 0 86 86 100,0 0 160 160 100,0
01.5  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 0 292 292 100,0 0 1 163 1 163 100,0 0 1 455 1 455 100,0
01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 0 292 292 100,0 0 1 163 1 163 100,0 0 1 455 1 455 100,0
2110 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 175 134 134 100,0 0 0 0 0,0 175 134 134 100,0
01.5  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 175 134 134 100,0 0 0 0 0,0 175 134 134 100,0
01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 175 134 134 100,0 0 0 0 0,0 175 134 134 100,0
2111 Ministerstvo obrany SR 9 242 8 842 8 767 99,2 1 051 3 379 3 087 91,4 10 293 12 221 11 854 97,0
01.4 Základný výskum 3 299 3 599 3 593 99,8 726 1 685 1 406 83,4 4 025 5 284 4 999 94,6
01.4.0  Základný výskum 3 299 3 599 3 593 99,8 726 1 685 1 406 83,4 4 025 5 284 4 999 94,6
02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany 5 943 5 183 5 114 98,7 325 1 694 1 681 99,2 6 268 6 877 6 795 98,8
02.4.0  Výskum a vývoj v oblasti obrany 5 943 5 183 5 114 98,7 325 1 694 1 681 99,2 6 268 6 877 6 795 98,8
08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 0 60 60 100,0 0 0 0 0,0 0 60 60 100,0
08.5.0  Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 0 60 60 100,0 0 0 0 0,0 0 60 60 100,0
2118 Ministerstvo životného prostredia SR 597 545 545 100,0 0 0 0 0,0 597 545 545 100,0
05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 545 545 100,0 0 0 0 0,0 597 545 545 100,0
05.5.0  Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 545 545 100,0 0 0 0 0,0 597 545 545 100,0
2120 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 301 140 317 743 317 759 100,0 64 457 50 490 50 345 99,7 365 598 368 233 368 104 100,0
01.3 Všeobecné služby 5 965 8 747 8 759 100,1 3 770 7 7 100,0 9 736 8 754 8 766 100,1
01.3.3 Iné všeobecné služby 5 965 8 747 8 759 100,1 3 770 7 7 100,0 9 736 8 754 8 766 100,1
01.4 Základný výskum 265 557 261 400 261 398 100,0 14 211 34 980 34 835 99,6 279 768 296 380 296 233 100,0
01.4.0  Základný výskum 265 557 261 400 261 398 100,0 14 211 34 980 34 835 99,6 279 768 296 380 296 233 100,0
01.5  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 19 545 25 233 25 233 100,0 0 14 089 14 089 100,0 19 545 39 322 39 322 100,0
01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 19 545 25 233 25 233 100,0 0 14 089 14 089 100,0 19 545 39 322 39 322 100,0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 4 320 16 414 16 420 100,0 46 476 1 414 1 414 100,0 50 796 17 828 17 834 100,0
04.8.7  Výskum a vývoj v iných odvetviach 4 320 16 414 16 420 100,0 46 476 1 414 1 414 100,0 50 796 17 828 17 834 100,0
09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 5 753 5 949 5 949 100,0 0 0 0 0,0 5 753 5 949 5 949 100,0
09.7.0  Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 5 753 5 949 5 949 100,0 0 0 0 0,0 5 753 5 949 5 949 100,0
2121 Ministerstvo zdravotníctva SR 0 327 327 100,0 0 1 1 100,0 0 328 328 100,0
07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 327 327 100,0 0 1 1 100,0 0 328 328 100,0
07.5.0  Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 327 327 100,0 0 1 1 100,0 0 328 328 100,0
2122 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 535 561 561 100,0 0 0 0 0,0 535 561 561 100,0
10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 535 561 561 100,0 0 0 0 0,0 535 561 561 100,0
10.8.0  Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 535 561 561 100,0 0 0 0 0,0 535 561 561 100,0
2124 Ministerstvo kultúry SR 795 613 614 100,2 0 0 0 0,0 795 613 614 100,2
08.5.Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náb. 795 613 614 100,2 0 0 0 0,0 795 613 614 100,2
08.5.0  Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náb. 795 613 614 100,2 0 0 0 0,0 795 613 614 100,2
2126 Ministerstvo hospodárstva SR 500 29 133 28 867 99,1 0 41 529 41 529 100,0 500 70 662 70 396 99,6
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 500 29 133 28 867 99,1 0 41 529 41 529 100,0 500 70 662 70 396 99,6
04.8.4  Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby 500 500 234 46,8 0 0 0 0,0 500 500 234 46,8
'04.8.7  Výskum a vývoj v iných odvetviach 0 28 633 28 633 100,0 0 41 529 41 529 100,0 0 70 162 70 162 100,0
2127 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 7 223 16 462 16 462 100,0 0 312 312 100,0 7 223 16 774 16 774 100,0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 7 223 16 462 16 462 100,0 0 312 312 100,0 7 223 16 774 16 774 100,0
04.8.2  Výskum a vývoj v oblasti poľn., lesníctva, rybného hosp. a poľovn. 7 223 16 462 16 462 100,0 0 312 312 100,0 7 223 16 774 16 774 100,0
2129 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 714 591 591 100,0 0 0 0 0,0 714 591 591 100,0
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 714 591 591 100,0 0 0 0 0,0 714 591 591 100,0
04.8.4  Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby 48 48 48 100,0 0 0 0 0,0 48 48 48 100,0
04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy 385 271 271 100,0 0 0 0 0,0 385 271 271 100,0
04.8.6  Výskum a vývoj v oblasti komunikácií 281 272 272 100,0 0 0 0 0,0 281 272 272 100,0
2131 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 420 433 433 100,0 0 0 0 0,0 420 433 433 100,0
01.4 Základný výskum 420 433 433 100,0 0 0 0 0,0 420 433 433 100,0
01.4.0  Základný výskum 420 433 433 100,0 0 0 0 0,0 420 433 433 100,0
2132 Štatistický úrad SR 857 738 738 100,0 0 0 0 0,0 857 738 738 100,0
01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 857 738 738 100,0 0 0 0 0,0 857 738 738 100,0
01.5.0  Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 857 738 738 100,0 0 0 0 0,0 857 738 738 100,0
2138  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 986 1 046 1 044 99,8 1 400 1 400 1 400 100,0 2 386 2 446 2 444 99,9
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 986 1 046 1 044 99,8 1 400 1 400 1 400 100,0 2 386 2 446 2 444 99,9
Výskum a vývoj v obl 986 1 046 1 044 99,8 1 400 1 400 1 400 100,0 2 386 2 446 2 444 99,9
2142 Správa štátnych hmotných rezerv SR 0 33 33 100,0 0 536 536 100,0 0 569 569 100,0
01.4 Základný výskum 0 33 33 100,0 0 536 536 100,0 0 569 569 100,0
01.4.0  Základný výskum 0 33 33 100,0 0 536 536 100,0 0 569 569 100,0
2151 Slovenská akadémia vied 79 304 86 808 86 661 99,8 640 16 390 16 390 100,0 79 944 103 198 103 051 99,9
01.4 Základný výskum 79 304 86 808 86 661 99,8 640 16 390 16 390 100,0 79 944 103 198 103 051 99,9
01.4.0  Základný výskum 79 304 86 808 86 661 99,8 640 16 390 16 390 100,0 79 944 103 198 103 051 99,9
 S P O L U 402 488 464 375 463 902 1 499 67 548 115 286 114 849 800 470 037 579 661 578 751 1 500