Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie za rok 2022
(v tis. eur)
Kód a názov 600 - Bežné výdavky 700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu
Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť  % k upravenému rozpočtu Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť   % k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 6 188 442 4 776 748 4 625 463 96,8 1 435 781 250 218 224 816 89,8 7 624 223 5 026 966 4 850 279 96,5
011 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové ... 4 550 619 3 086 683 2 967 767 96,1 1 408 907 154 598 130 102 84,2 5 959 526 3 241 281 3 097 869 95,6
0111 Výkonné a zákonodarné orgány 315 467 361 240 354 527 98,1 49 196 22 731 16 907 74,4 364 663 383 971 371 434 96,7
0112 Finančné a rozpočtové záležitosti 3 053 689 1 622 972 1 511 461 93,1 1 358 321 118 210 101 260 85,7 4 412 010 1 741 182 1 612 721 92,6
0113 Zahraničné vzťahy 1 181 463 1 102 471 1 101 779 99,9 1 390 13 657 11 935 87,4 1 182 853 1 116 128 1 113 714 99,8
012 Zahraničná ekonomická pomoc 37 347 30 053 30 005 99,8 0 777 763 98,2 37 347 30 830 30 768 99,8
0121 Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v ... 13 137 13 374 13 338 99,7 0 777 763 98,2 13 137 14 151 14 101 99,6
0122 Ekonomická pomoc poskytovaná prostredníctvom ... 24 210 16 679 16 667 99,9 0 0 0 0,0 24 210 16 679 16 667 99,9
013 Všeobecné služby 124 068 171 093 169 574 99,1 11 247 26 400 25 936 98,2 135 315 197 493 195 510 99,0
0132 Rámcové plánovacie a štatistické služby 41 208 60 259 60 168 99,8 3 779 11 725 11 588 98,8 44 987 71 984 71 756 99,7
0133 Iné všeobecné služby 82 860 110 834 109 406 98,7 7 468 14 675 14 348 97,8 90 328 125 509 123 754 98,6
014 Základný výskum 348 580 352 314 352 159 100,0 15 577 53 141 52 717 99,2 364 157 405 455 404 876 99,9
0140 Základný výskum 348 580 352 314 352 159 100,0 15 577 53 141 52 717 99,2 364 157 405 455 404 876 99,9
015 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 20 577 26 397 26 397 100,0 0 15 252 15 252 100,0 20 577 41 649 41 649 100,0
0150 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb 20 577 26 397 26 397 100,0 0 15 252 15 252 100,0 20 577 41 649 41 649 100,0
016 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 17 545 20 502 20 500 100,0 50 50 46 92,0 17 595 20 552 20 546 100,0
0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 17 545 20 502 20 500 100,0 50 50 46 92,0 17 595 20 552 20 546 100,0
017 Transakcie verejného dlhu 1 089 706 1 089 706 1 059 061 97,2 0 0 0 0,0 1 089 706 1 089 706 1 059 061 97,2
0170 Transakcie verejného dlhu 1 089 706 1 089 706 1 059 061 97,2 0 0 0 0,0 1 089 706 1 089 706 1 059 061 97,2
02 OBRANA 1 227 887 1 150 814 1 146 031 99,6 25 138 790 953 783 493 99,1 1 253 025 1 941 767 1 929 524 99,4
021 Vojenská obrana 1 137 930 993 317 989 446 99,6 19 376 761 290 753 903 99,0 1 157 306 1 754 607 1 743 349 99,4
0210 Vojenská obrana 1 137 930 993 317 989 446 99,6 19 376 761 290 753 903 99,0 1 157 306 1 754 607 1 743 349 99,4
022 Civilná ochrana 1 021 1 688 1 682 99,6 3 710 13 475 13 475 100,0 4 731 15 163 15 157 100,0
0220 Civilná ochrana 1 021 1 688 1 682 99,6 3 710 13 475 13 475 100,0 4 731 15 163 15 157 100,0
023 Zahraničná vojenská pomoc 55 624 45 411 45 120 99,4 110 640 638 99,7 55 734 46 051 45 758 99,4
0230 Zahraničná vojenská pomoc 55 624 45 411 45 120 99,4 110 640 638 99,7 55 734 46 051 45 758 99,4
024 Výskum a vývoj v oblasti obrany 5 943 5 183 5 114 98,7 325 1 694 1 681 99,2 6 268 6 877 6 795 98,8
0240 Výskum a vývoj v oblasti obrany 5 943 5 183 5 114 98,7 325 1 694 1 681 99,2 6 268 6 877 6 795 98,8
025 Obrana inde neklasifikovaná 27 369 105 215 104 669 99,5 1 617 13 854 13 796 99,6 28 986 119 069 118 465 99,5
0250 Obrana inde neklasifikovaná 27 369 105 215 104 669 99,5 1 617 13 854 13 796 99,6 28 986 119 069 118 465 99,5
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 2 115 620 2 245 557 2 243 409 99,9 142 328 117 620 116 075 98,7 2 257 948 2 363 177 2 359 484 99,8
031 Policajné služby 924 414 899 239 898 964 100,0 42 446 55 616 55 615 100,0 966 860 954 855 954 579 100,0
0310 Policajné služby 924 414 899 239 898 964 100,0 42 446 55 616 55 615 100,0 966 860 954 855 954 579 100,0
032 Ochrana pred požiarmi 145 631 153 256 153 246 100,0 14 571 6 728 6 728 100,0 160 202 159 984 159 974 100,0
0320 Ochrana pred požiarmi 145 631 153 256 153 246 100,0 14 571 6 728 6 728 100,0 160 202 159 984 159 974 100,0
033 Súdy 285 974 298 478 297 793 99,8 63 836 13 625 13 352 98,0 349 810 312 103 311 145 99,7
0330 Súdy 285 974 298 478 297 793 99,8 63 836 13 625 13 352 98,0 349 810 312 103 311 145 99,7
034 Väzenstvo 186 214 214 542 214 541 100,0 732 3 995 3 995 100,0 186 946 218 537 218 536 100,0
0340 Väzenstvo 186 214 214 542 214 541 100,0 732 3 995 3 995 100,0 186 946 218 537 218 536 100,0
036 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 573 387 680 042 678 865 99,8 20 743 37 656 36 385 96,6 594 130 717 698 715 250 99,7
0360 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 573 387 680 042 678 865 99,8 20 743 37 656 36 385 96,6 594 130 717 698 715 250 99,7
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 4 540 661 3 220 919 3 131 077 97,2 1 229 671 1 220 894 1 160 092 95,0 5 770 332 4 441 813 4 291 169 96,6
041 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 998 202 911 776 895 313 98,2 219 423 234 674 218 604 93,2 1 217 625 1 146 450 1 113 917 97,2
0411 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 84 470 269 449 267 475 99,3 219 154 44 373 28 305 63,8 303 624 313 822 295 780 94,3
0412 Všeobecná pracovná oblasť 913 732 642 327 627 838 97,7 269 190 301 190 299 100,0 914 001 832 628 818 137 98,3
042 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a ... 1 193 755 686 214 686 023 100,0 2 012 33 707 33 706 100,0 1 195 767 719 921 719 729 100,0
0421 Poľnohospodárstvo 1 168 255 673 567 673 376 100,0 2 012 29 562 29 561 100,0 1 170 267 703 129 702 937 100,0
0422 Lesníctvo 23 147 12 618 12 618 100,0 0 3 705 3 705 100,0 23 147 16 323 16 323 100,0
0423 Rybné hospodárstvo a poľovníctvo 2 353 29 29 100,0 0 440 440 100,0 2 353 469 469 100,0
043 Palivá a energia 1 240 738 224 397 217 787 97,1 423 213 194 91,1 1 241 161 224 610 217 981 97,0
0431 Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické) 16 918 16 530 16 441 99,5 0 0 0 0,0 16 918 16 530 16 441 99,5
0432 Ropa a zemný plyn 0 11 001 10 862 98,7 0 0 0 0,0 0 11 001 10 862 98,7
0433 Jadrové palivo 9 153 7 871 7 719 98,1 356 175 156 89,1 9 509 8 046 7 875 97,9
0435 Elektrická energia 1 214 667 188 995 182 765 96,7 67 38 38 100,0 1 214 734 189 033 182 803 96,7
044 Ťažba, výroba a výstavba 12 972 12 865 12 840 99,8 49 181 44 24,3 13 021 13 046 12 884 98,8
0441 Ťažba nerastných surovín (neenergetických) 1 554 1 686 1 685 99,9 49 181 44 24,3 1 603 1 867 1 729 92,6
0443 Výstavba 11 418 11 179 11 155 99,8 0 0 0 0,0 11 418 11 179 11 155 99,8
045 Doprava 958 284 1 114 426 1 109 836 99,6 856 814 827 100 826 838 100,0 1 815 098 1 941 526 1 936 674 99,8
0451 Cestná doprava 350 170 324 255 320 052 98,7 604 990 534 162 533 902 100,0 955 160 858 417 853 954 99,5
0452 Vodná doprava 2 284 2 453 2 446 99,7 0 833 832 99,9 2 284 3 286 3 278 99,8
0453 Železničná doprava 596 880 772 822 772 801 100,0 251 824 292 105 292 104 100,0 848 704 1 064 927 1 064 905 100,0
0454 Letecká doprava 8 950 14 545 14 186 97,5 0 0 0 0,0 8 950 14 545 14 186 97,5
0455 Potrubná a iná doprava 0 351 351 100,0 0 0 0 0,0 0 351 351 100,0
046 Komunikácia 21 852 23 907 23 907 100,0 309 2 729 2 729 100,0 22 161 26 636 26 636 100,0
0460 Komunikácia 21 852 23 907 23 907 100,0 309 2 729 2 729 100,0 22 161 26 636 26 636 100,0
047 Iné odvetvia 64 947 157 834 101 137 64,1 580 75 314 31 907 42,4 65 527 233 148 133 044 57,1
0471 Distribučné siete a skladovanie 7 957 8 463 7 974 94,2 0 52 027 8 620 16,6 7 957 60 490 16 594 27,4
0473 Cestovný ruch 54 335 144 037 87 829 61,0 580 756 756 100,0 54 915 144 793 88 585 61,2
0474 Viacúčelové rozvojové projekty 2 655 5 334 5 334 100,0 0 22 531 22 531 100,0 2 655 27 865 27 865 100,0
048 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 13 743 63 646 63 384 99,6 47 876 44 655 44 655 100,0 61 619 108 301 108 039 99,8
0481 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej ... 986 1 046 1 044 99,8 1 400 1 400 1 400 100,0 2 386 2 446 2 444 99,9
0482 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, 7 223 16 462 16 462 100,0 0 312 312 100,0 7 223 16 774 16 774 100,0
0484 Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby 548 548 282 51,5 0 0 0 0,0 548 548 282 51,5
0485 Výskum a vývoj v oblasti dopravy 385 271 271 100,0 0 0 0 0,0 385 271 271 100,0
0486 Výskum a vývoj v oblasti komunikácií 281 272 272 100,0 0 0 0 0,0 281 272 272 100,0
0487 Výskum a vývoj v iných odvetviach 4 320 45 047 45 053 100,0 46 476 42 943 42 943 100,0 50 796 87 990 87 996 100,0
049 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 36 168 25 854 20 850 80,6 102 185 2 321 1 415 61,0 138 353 28 175 22 265 79,0
0490 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 36 168 25 854 20 850 80,6 102 185 2 321 1 415 61,0 138 353 28 175 22 265 79,0
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 125 214 233 631 233 063 99,8 423 884 205 305 205 284 100,0 549 098 438 936 438 347 99,9
051 Nakladanie s odpadmi 66 808 63 843 63 364 99,2 5 649 66 217 66 217 100,0 72 457 130 060 129 581 99,6
0510 Nakladanie s odpadmi 66 808 63 843 63 364 99,2 5 649 66 217 66 217 100,0 72 457 130 060 129 581 99,6
052 Nakladanie s odpadovými vodami 0 25 25 100,0 102 076 23 437 23 437 100,0 102 076 23 462 23 462 100,0
0520 Nakladanie s odpadovými vodami 0 25 25 100,0 102 076 23 437 23 437 100,0 102 076 23 462 23 462 100,0
053 Znižovanie znečisťovania 13 081 80 063 80 057 100,0 200 697 111 005 111 005 100,0 213 778 191 068 191 062 100,0
0530 Znižovanie znečisťovania 13 081 80 063 80 057 100,0 200 697 111 005 111 005 100,0 213 778 191 068 191 062 100,0
054 Ochrana prírody a krajiny 16 343 37 439 37 440 100,0 100 232 3 612 3 611 100,0 116 575 41 051 41 051 100,0
0540 Ochrana prírody a krajiny 16 343 37 439 37 440 100,0 100 232 3 612 3 611 100,0 116 575 41 051 41 051 100,0
055 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 545 545 100,0 0 0 0 0,0 597 545 545 100,0
0550 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia 597 545 545 100,0 0 0 0 0,0 597 545 545 100,0
056 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 28 385 51 716 51 632 99,8 15 230 1 034 1 014 98,1 43 615 52 750 52 646 99,8
0560 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 28 385 51 716 51 632 99,8 15 230 1 034 1 014 98,1 43 615 52 750 52 646 99,8
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 74 558 59 796 58 106 97,2 217 872 45 043 45 035 100,0 292 430 104 839 103 141 98,4
061 Rozvoj bývania 72 043 55 027 53 337 96,9 97 724 42 624 42 616 100,0 169 767 97 651 95 953 98,3
0610 Rozvoj bývania 72 043 55 027 53 337 96,9 97 724 42 624 42 616 100,0 169 767 97 651 95 953 98,3
062 Rozvoj obcí 0 2 816 2 816 100,0 0 129 129 100,0 0 2 945 2 945 100,0
0620 Rozvoj obcí 0 2 816 2 816 100,0 0 129 129 100,0 0 2 945 2 945 100,0
063 Zásobovanie vodou 0 249 249 100,0 0 2 290 2 290 100,0 0 2 539 2 539 100,0
0630 Zásobovanie vodou 0 249 249 100,0 0 2 290 2 290 100,0 0 2 539 2 539 100,0
066 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované 2 515 1 704 1 704 100,0 120 148 0 0 0,0 122 663 1 704 1 704 100,0
07 ZDRAVOTNÍCTVO 316 826 909 204 842 039 92,6 205 584 52 096 52 089 100,0 522 410 961 300 894 128 93,0
071 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia 850 754 718 95,2 0 0 0 0,0 850 754 718 95,2
072 Ambulantná zdravotná starostlivosť 9 580 9 481 9 357 98,7 50 10 10 100,0 9 630 9 491 9 367 98,7
0721 Všeobecná zdravotná starostlivosť 7 690 7 388 7 264 98,3 0 6 6 100,0 7 690 7 394 7 270 98,3
0722 Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno-l... 832 983 983 100,0 0 0 0 0,0 832 983 983 100,0
0723 Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť 653 718 718 100,0 50 4 4 100,0 703 722 722 100,0
0724 Iná ambulantná zdravotná starostlivosť 405 392 392 100,0 0 0 0 0,0 405 392 392 100,0
073 Ústavná zdravotná starostlivosť 12 856 189 369 189 369 100,0 98 33 528 33 528 100,0 12 954 222 897 222 897 100,0
0731 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných ... 12 796 183 108 183 108 100,0 98 30 021 30 021 100,0 12 894 213 129 213 129 100,0
0732 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných ... 60 5 869 5 869 100,0 0 3 507 3 507 100,0 60 9 376 9 376 100,0
0734 Iná ústavná zdravotná starostlivosť 0 392 392 100,0 0 0 0 0,0 0 392 392 100,0
074 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 66 497 82 493 85 226 103,3 0 4 628 4 766 103,0 66 497 87 121 89 992 103,3
0740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 66 497 82 493 85 226 103,3 0 4 628 4 766 103,0 66 497 87 121 89 992 103,3
075 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 327 327 100,0 0 1 1 100,0 0 328 328 100,0
0750 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva 0 327 327 100,0 0 1 1 100,0 0 328 328 100,0
076 Zdravotníctvo inde neklasifikované 227 043 626 780 557 042 88,9 205 436 13 929 13 784 99,0 432 479 640 709 570 826 89,1
0760 Zdravotníctvo inde neklasifikované 227 043 626 780 557 042 88,9 205 436 13 929 13 784 99,0 432 479 640 709 570 826 89,1
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO 414 739 450 280 449 603 99,8 54 731 78 291 77 992 99,6 469 470 528 571 527 595 99,8
081 Rekreačné a športové služby 115 474 124 512 124 510 100,0 16 800 17 266 17 167 99,4 132 274 141 778 141 677 99,9
0810 Rekreačné a športové služby 115 474 124 512 124 510 100,0 16 800 17 266 17 167 99,4 132 274 141 778 141 677 99,9
082 Kultúrne služby 169 265 173 910 173 385 99,7 37 879 57 164 57 054 99,8 207 144 231 074 230 439 99,7
0820 Kultúrne služby 169 265 173 910 173 385 99,7 37 879 57 164 57 054 99,8 207 144 231 074 230 439 99,7
083 Vysielacie a vydavateľské služby 46 798 68 090 68 087 100,0 0 3 117 3 117 100,0 46 798 71 207 71 204 100,0
0830 Vysielacie a vydavateľské služby 46 798 68 090 68 087 100,0 0 3 117 3 117 100,0 46 798 71 207 71 204 100,0
084 Náboženské a iné spoločenské služby 66 004 67 482 67 465 100,0 52 559 503 90,0 66 056 68 041 67 968 99,9
0840 Náboženské a iné spoločenské služby 66 004 67 482 67 465 100,0 52 559 503 90,0 66 056 68 041 67 968 99,9
085 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva 795 673 674 100,1 0 0 0 0,0 795 673 674 100,1
086 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 16 403 15 613 15 482 99,2 0 185 151 81,6 16 403 15 798 15 633 99,0
0860 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 16 403 15 613 15 482 99,2 0 185 151 81,6 16 403 15 798 15 633 99,0
09 VZDELÁVANIE 2 875 558 3 006 144 3 005 132 100,0 336 961 25 667 22 159 86,3 3 212 519 3 031 811 3 027 291 99,9
091 Predprimárne a primárne vzdelávanie 79 093 626 351 625 129 99,8 191 000 3 480 3 478 99,9 270 093 629 831 628 607 99,8
0911 Predprimárne vzdelávanie 7 175 33 553 33 371 99,5 0 49 49 100,0 7 175 33 602 33 420 99,5
0912 Primárne vzdelávanie 71 918 592 798 591 758 99,8 191 000 3 431 3 429 99,9 262 918 596 229 595 187 99,8
092 Sekundárne vzdelávanie 1 824 307 1 615 943 1 615 052 99,9 1 500 4 909 4 909 100,0 1 825 807 1 620 852 1 619 961 99,9
0921 Nižšie sekundárne vzdelávanie 44 612 204 585 203 900 99,7 0 1 310 1 310 100,0 44 612 205 895 205 210 99,7
0922 Vyššie sekundárne vzdelávanie 1 779 695 1 411 358 1 411 152 100,0 1 500 3 599 3 599 100,0 1 781 195 1 414 957 1 414 751 100,0
094 Terciárne vzdelávanie 373 231 383 934 383 936 100,0 24 136 6 704 6 704 100,0 397 367 390 638 390 640 100,0
0941 Prvý stupeň terciárneho vzdelávania 368 163 379 616 379 618 100,0 24 136 6 704 6 704 100,0 392 299 386 320 386 322 100,0
0942 Druhý stupeň terciárneho vzdelávania 5 068 4 318 4 318 100,0 0 0 0 0,0 5 068 4 318 4 318 100,0
095 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 79 364 64 988 64 814 99,7 0 57 49 86,0 79 364 65 045 64 863 99,7
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 79 364 64 988 64 814 99,7 0 57 49 86,0 79 364 65 045 64 863 99,7
096 Vedľajšie služby v školstve 223 051 101 583 100 568 99,0 0 1 540 1 539 99,9 223 051 103 123 102 107 99,0
0960 Vedľajšie služby v školstve 223 051 101 583 100 568 99,0 0 1 540 1 539 99,9 223 051 103 123 102 107 99,0
097 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 5 753 5 949 5 949 100,0 0 0 0 0,0 5 753 5 949 5 949 100,0
0970 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 5 753 5 949 5 949 100,0 0 0 0 0,0 5 753 5 949 5 949 100,0
098 Vzdelávanie inde neklasifikované 290 759 207 396 209 684 101,1 120 325 8 977 5 480 61,0 411 084 216 373 215 164 99,4
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované 290 759 207 396 209 684 101,1 120 325 8 977 5 480 61,0 411 084 216 373 215 164 99,4
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 4 952 107 5 135 631 5 113 627 99,6 41 855 20 288 19 970 98,4 4 993 962 5 155 919 5 133 597 99,6
101 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 529 076 543 275 542 222 99,8 0 0 0 0,0 529 076 543 275 542 222 99,8
1011 Choroba 131 199 197 99,0 0 0 0 0,0 131 199 197 99,0
1012 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 528 945 543 076 542 025 99,8 0 0 0 0,0 528 945 543 076 542 025 99,8
102 Staroba 1 368 648 1 071 625 1 066 762 99,5 38 206 166 166 100,0 1 406 854 1 071 791 1 066 928 99,5
1020 Staroba 1 368 648 1 071 625 1 066 762 99,5 38 206 166 166 100,0 1 406 854 1 071 791 1 066 928 99,5
103 Pozostalí 4 500 4 803 4 612 96,0 0 0 0 0,0 4 500 4 803 4 612 96,0
1030 Pozostalí 4 500 4 803 4 612 96,0 0 0 0 0,0 4 500 4 803 4 612 96,0
104 Rodina a deti 1 169 132 1 286 071 1 279 814 99,5 1 782 5 129 5 128 100,0 1 170 914 1 291 200 1 284 942 99,5
1040 Rodina a deti 1 169 132 1 286 071 1 279 814 99,5 1 782 5 129 5 128 100,0 1 170 914 1 291 200 1 284 942 99,5
105 Nezamestnanosť 43 652 77 546 77 546 100,0 0 902 902 100,0 43 652 78 448 78 448 100,0
107 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 153 293 159 498 157 720 98,9 0 83 83 100,0 153 293 159 581 157 803 98,9
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 153 293 159 498 157 720 98,9 0 83 83 100,0 153 293 159 581 157 803 98,9
108 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 535 594 594 100,0 0 536 536 100,0 535 1 130 1 130 100,0
1080 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia 535 594 594 100,0 0 536 536 100,0 535 1 130 1 130 100,0
109 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 1 683 271 1 992 219 1 984 357 99,6 1 867 13 472 13 155 97,6 1 685 138 2 005 691 1 997 512 99,6
1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 1 683 271 1 992 219 1 984 357 99,6 1 867 13 472 13 155 97,6 1 685 138 2 005 691 1 997 512 99,6
 S P O L U 22 831 612 21 188 724 20 847 550 98,4 4 113 805 2 806 375 2 707 005 96,5 26 945 417 23 995 099 23 554 555 98,2