Tabuľka: 10
Strana: 1
Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií za rok 2022
(v tis. eur)
Kód EK Ukazovateľ Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
 I.  PRÍJMY spolu 50 889 68 018 88 324 398 129 854,4
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 50 889 68 018 57 517 826 84 562,7
v tom:
410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 50 889 50 889 18 281 689 35 924,6
420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 21 676 471 0,0
430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0
440 z predaja privatizovaného majetku a prevádzaného majetku 0 0 0 0,0
450 z ostatných finančných operácií 0 17 129 17 559 666 102 514,3
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 30 806 572 0,0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 27 130 492 0,0
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 3 676 080 0,0
 II.  VÝDAVKY spolu 11 233 11 260 78 885 510 700 581,8
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 11 233 11 260 78 885 510 700 581,8
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 11 233 11 260 50 537 924 448 827,0
820 Splácanie istín 0 0 28 347 586 0,0
v tom: 0,0
821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 21 941 950 0,0
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 3 436 000 0,0
823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 2 969 636 0,0
824 splácanie finančného prenájmu 0 0 0 0,0
I.- II.  Prebytok (+), schodok (-) 39 656 56 758 9 438 888 16 630,1