Príjmy štátneho rozpočtu podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2022
(v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu 100 - DAŇOVÉ PRÍJMY 210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z VLASTNÍCTVA MAJETKU 220 - ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ POPLATKY A PLATBY
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 388 427 110,1 970 1 346 138,8
 Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 9 0,0
 Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 111 148 133,3 457 304 66,5
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 10 6 60,0 0 2 0,0
 Kancelária Najvyššieho súdu SR                 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0
 Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 15 10 66,7 406 250 61,6
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 4 4 100,0 0 1 0,0
 Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 500 1 068 213,6 100 69 69,0
 Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 229 588 256,8 2 788 1 945 69,8
 Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 1 011 972 96,1 53 419 53 954 101,0
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 720 1 229 170,7 15 525 19 646 126,5
 Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 10 948 7 155 65,4 468 856 182,9
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 0 0,0 224 206 92,0 49 11 22,4
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0 440 229 52,0 424 672 158,5
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 0 0,0 649 711 109,6 2 309 2 219 96,1
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 55 163 296,4 7 577 6 468 85,4
 Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0 442 761 172,2 641 466 72,7
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 4 563 4 573 100,2 3 420 2 686 78,5
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 272 172 63,2 7 876 7 639 97,0
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 0 0 0,0 234 433 185,0 37 496 58 457 155,9
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 1 0 0,0 199 208 104,5
 Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 60 62 103,3 16 72 450,0
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 1 000 1 864 186,4
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 300 300 100,0
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 10 756 9 204 85,6
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 5 10 200,0 3 245 3 880 119,6
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 17 180 1 058,8 983 954 97,0
 Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 1 000 1 412 141,2
 Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 11 32 290,9
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 71 222 312,7 0 4 0,0
 Všeobecná pokladničná správa   2148 15 845 854 15 517 036 97,9 368 686 148 686 40,3 212 300 225 774 106,3
 Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 125 10 8,0 375 222 59,2
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 0 0 0,0 0 10 0,0
 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 S P O L U 15 845 854 15 517 036 97,9 389 780 168 025 43,1 364 111 400 937 110,1