Tabuľka: 4
Strana: 1
                                               Príjmy kapitol ŠR za rok 2022 - záväzné ukazovatele
                               (v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu Príjmy - záväzný ukazovateľ Prostriedky z rozpočtu EÚ Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti
Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
Kancelária Národnej rady SR 1 400 1 917 136,9
Kancelária prezidenta SR 10 17 170,0
Úrad vlády SR 700 654 93,4 x
Ministerstvo investícií, reg.rozoja a informatizácie SR 64 x 513 681 304 602 x
Kancelária Ústavného súdu SR 10 8 80,0
Kancelária Najvyššieho súdu SR 10 25 250,0
Generálna prokuratúra SR 500 433 86,6
Najvyšší kontrolný úrad SR 20 7 35,0
Slovenská informačná služba 200 116 58,0
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2 000 2 054 102,7
Ministerstvo obrany SR 5 000 46 330 926,6
Ministerstvo vnútra SR 63 590 75 986 119,5 117 449 130 947 111,5
Ministerstvo spravodlivosti SR 19 112 26 631 139,3
Ministerstvo financií SR 18 279 17 434 95,4 x
Ministerstvo životného prostredia SR 350 11 029 3 151,1 251 137 290 065 115,5
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 510 962 63,7 241 859 173 509 71,7
Ministerstvo zdravotníctva SR 42 644 44 937 105,4
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 15 984 19 526 122,2 209 981 182 671 87,0
Ministerstvo kultúry SR 1 500 1 514 100,9
Ministerstvo hospodárstva SR 81 785 81 473 99,6 201 736 208 700 103,5
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 9 800 8 170 83,4 856 973 372 157 43,4
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 38 002 59 783 157,3 704 880 483 991 68,7
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 230 245 106,5
Štatistický úrad SR 90 458 508,9
Úrad pre verejné obstarávanie 1 000 2 768 276,8
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 300 300 100,0
Úrad jadrového dozoru SR 10 756 9 206 85,6
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 300 3 981 120,6
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 1 000 971 97,1
Protimonopolný úrad SR 1 000 1 412 141,2
Národný bezpečnostný úrad 20 38 190,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 600 2 040 340,0
Všeobecná pokladničná správa x 50 305 x 1 301 972 41 061 3,2
Slovenská akadémia vied 500 354 70,8
Kancelária Súdnej rady SR x
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 11 x
 S P O L U 321 202 420 854 131,0 3 148 001 2 146 642 68,2 1 301 972 41 061 3,2