Tabuľka: 3
Strana: 1
Nedaňové príjmy štátneho rozpočtu, granty a transfery za rok 2022
 (v tis. eur)
    Kód EK  Ukazovateľ Skutočnosť               2021 Schválený rozpočet 2022  Upravený  rozpočet   2022  Skutočnosť                       2022 % k upravenému rozpočtu
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 486 010 389 780 387 885 168 025 43,3
211 Príjmy z podnikania 480 820 384 418 382 375 160 739 42,0
v tom:   211003 Dividendy 480 226 383 955 381 904 160 519 42,0
211004 Iné príjmy z podnikania 594 463 471 220 46,7
212 Príjmy z vlastníctva 5 190 5 362 5 510 7 286 132,2
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 354 592 364 111 355 689 400 937 112,7
221 Administratívne poplatky 219 202 225 997 225 415 237 816 105,5
v tom:   221001 Súdne poplatky 29 917 28 004 28 007 30 276 108,1
221002 Tržby z predaja kolkových známok 0 0 1 1 100,0
221003 Puncové poplatky 693 1 218 630 848 134,6
221004 Ostatné poplatky 188 592 196 675 196 677 206 691 105,1
221005 Licencie 0 100 100 0 0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie 56 438 62 323 59 386 68 711 115,7
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 78 952 75 791 70 888 94 410 133,2
230 Kapitálové príjmy 13 703 7 513 9 260 11 459 123,7
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 7 054 6 758 6 758 9 996 147,9
250 Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 1 4 4 1 25,0
290 Iné nedaňové príjmy 476 960 366 652 374 748 694 671 185,4
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky 61 341 3 725 5 547 82 718 1 491,2
292 Ostatné príjmy 415 619 362 927 369 201 611 953 165,8
z toho:   292006 Z náhrad z poistného plnenia 1 287 1 150 1 298 1 432 110,3
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 220 131 236 140 236 140 251 889 106,7
Ostatné 194 201 125 637 131 763 358 632 272,2
200 Nedaňové príjmy spolu 1 338 320 1 134 818 1 134 344 1 285 089 113,3
300 Granty a tranfery 2 312 939 4 491 227 2 228 913 2 227 577 99,9