Tabuľka: 1
Strana: 1
Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2022
(v tis. eur)
 Ukazovateľ  Schválený   rozpočet  Upravený    rozpočet  Skutočnosť % k upravenému rozpočtu
 I.  PRÍJMY spolu 21 471 899 19 209 111 19 029 702 99,1
 A.  Daňové príjmy 15 845 854 15 845 854 15 517 036 97,9
 1.  Dane z príjmov a kapitálového majetku 4 261 267 4 261 267 4 107 134 96,4
          v tom: - daň z príjmov fyzickej osoby 20 851 20 851 -11 975 -57,4
                       v tom: - zo závislej činnosti 20 851 20 851 3 578 771 17 163,5
                                 - z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 0 0 59 928 0,0
                                 - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 0 0 -3 607 814 0,0
                                 - prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel 0 0 -42 860 0,0
                     - daň z príjmov právnickej osoby 3 920 078 3 920 078 3 804 345 97,0
                     - daň z príjmov vyberaná zrážkou 320 338 320 338 314 764 98,3
 2.  Dane z majetku 4 4 9 225,0
 3.  Dane za tovary a služby 11 526 510 11 526 510 11 330 228 98,3
          v tom: - daň z pridanej hodnoty 8 796 579 8 796 579 8 584 936 97,6
                     - spotrebné dane 2 512 063 2 512 063 2 524 522 100,5
                     - dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 132 074 132 074 132 565 100,4
                     - iné dane za tovary a služby 85 794 85 794 88 205 102,8
 4.  Dane z medzinárodného obchodu a transakcií                       37 098 37 098 39 848 107,4
          z toho: - podiel na vybraných finančných prostriedkoch 37 070 37 070 39 819 107,4
 5.  Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvis.s úhrad.za služby verej.poskytov.Rozhlasom a tel.                     20 975 20 975 39 817 189,8
6.  Iné dane (dane z emisných kvót) 0 0 0 0,0
 B.  Nedaňové príjmy 1 134 818 1 134 344 1 285 089 113,3
 1.  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 389 780 387 885 168 025 43,3
 2.  Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 364 111 355 689 400 937 112,7
 3.  Kapitálové príjmy 7 513 9 260 11 459 123,7
 4.  Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek, návrat.finan.výpomocí, vkladov a ážio 6 762 6 762 9 997 147,8
5.  Iné nedaňové príjmy 366 652 374 748 694 671 185,4
 C.  Granty a transfery 4 491 227 2 228 913 2 227 577 99,9
          v tom: - tuzemské granty a transfery 41 254 41 211 39 875 96,8
                     - zahraničné granty a transfery 4 449 973 2 187 702 2 187 702 100,0
                       z toho: - prostriedky z rozpočtu EÚ 4 449 973 2 187 702 2 187 702 100,0
 II.  VÝDAVKY spolu 26 945 417 23 995 099 23 554 555 98,2
 A.  Bežné výdavky 22 831 612 21 188 724 20 847 550 98,4
1.  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 632 891 2 713 906 2 701 444 99,5
2.  Poistné a príspevok do poisťovní 930 997 983 231 984 500 100,1
3.  Tovary a služby 5 899 865 2 433 419 2 338 207 96,1
4.  Bežné transfery 13 367 589 15 057 898 14 823 129 98,4
          z toho: - na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 1 484 317 1 718 317 1 717 755 100,0
                      - sociálne dávky 2 414 643 2 758 902 2 751 244 99,7
                      - transf.nefinanč.subjek.a transf.PO nezarad.vo verej.správe v registri org.ved. ŠÚ SR 1 446 111 1 211 883 1 148 156 94,7
                      - transfery obciam a VÚC 150 988 249 377 247 160 99,1
                      - odvody do rozpočtu EÚ 1 026 568 940 226 940 226 100,0
5.  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 270 270 270 100,0
 B.  Kapitálové výdavky 4 113 805 2 806 375 2 707 005 96,5
1.  Obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 1 263 514 1 183 009 93,6
2.  Kapitálové transfery 1 855 431 1 542 861 1 523 996 98,8
          z toho: - transfery obciam a VÚC 193 750 257 177 253 268 98,5
I.-II.  Prebytok (+), schodok (-) -5 473 518 -4 785 988 -4 524 853 94,5