Predkladacia správa
Štátny záverečný účet podľa § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu vykázané Európskej komisii do 1. apríla bežného roka. Ďalej obsahuje vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky, údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia štátneho rozpočtu na hotovostnej báze a iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.
Eurostat zverejnil výsledky všetkých členských krajín 21. apríla tohto roka a potvrdil predbežné údaje o deficite Slovenskej republiky na úrovni 2,0 % HDP a výšku dlhu na úrovni57,8 % HDP.
Rozpočet na rok 2022 ešte stále počítal s výdavkami na boj s pandémiou ochoreniaCOVID-19, aj keď v menšej miere ako tomu bolo v roku 2020 a 2021. Od septembra 2021 do približne mája 2022 si Slovensko prechádzalo v poradí treťou vlnou šírenia sa koronavírusu a jeho mutácií. Čo však nebolo možné zohľadniť v návrhu rozpočtu pripravovanom v roku 2021, bolo vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine spôsobeného inváziou ruských vojsk na územie Ukrajiny 24. februára 2022. Vojenský konflikt vniesol do globálnej ekonomiky ako aj na finančné trhy opäť výraznú neistotu. Sankcie Európskej komisie voči Rusku ako významnému exportérovi plynu a ropy do členských krajín EÚ, oživujúci sa dopyt spotrebiteľov po tovaroch a službách po dvoch rokoch pandémie, nedostatok niektorých materiálov dôležitých vo výrobe strojov, zariadení (napr. automobilový priemysel, IT sektor) prispeli k výraznému zvýšeniu spotrebiteľských cien. Miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2022 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 12,8 %. Rozpočet predpokladal rast cien na úrovni 4,2 %. Vláda SR tak musela pristúpiť k novele zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, aby mohla vytvoriť primeraný manévrovací priestor pre riešenie rodiacej sa energetickej krízy, pandémie a zároveň vyvolaných výdavkov spojených s vojnou na Ukrajine.
Pôvodne schválený rozpočet verejnej správy v decembri 2021 predpokladal schodok za celý okruh verejných financií na úrovni 4,94 % HDP a výhľadovo v roku 2023 sa mal schodok dostať opäť pod hranicu 3 % HDP. Rast ekonomiky sa predpokladal 4,2 %. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu bol schválený vo výške 5,47 mld. eur. Novela zákona o štátnom rozpočte z 18. októbra 2022 zvýšila hotovostné príjmy ako aj výdavky o 1,5 mld. eur, pričom výsledné saldo hotovostného rozpočtu sa nezmenilo. Zmena príjmov zohľadňovala septembrovú prognózu Výboru pre daňové prognózy. Vyššie príjmy mali umožniť kryť vyššie výdavky štátneho rozpočtu v reakcii na prudký nárast cien energií, výrazný nárast inflácie, vojenský konflikt na Ukrajine, ako
aj zabezpečenie zvýšených finančných nákladov súvisiacich s výrazným nárastom cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok.
Výsledný deficit verejných financií na úrovni 2,0 % dosiahnutého HDP v roku 2022 je nižší oproti rozpočtu o 3,2 p. b., premietnuté do absolútnej sumy 3,43 mld. eur. Dlh verejnej správy Slovenska dosiahol 57,8 % HDP a oproti predpokladom bol nižší o 1,5 mld. eur. V rámci krajín si Slovenská republika zlepšila pozíciu ako v deficite tak aj v hodnote hrubého dlhu. Priemerný schodok krajín EÚ 27 bol 3,4 % a priemerný hrubý dlh krajín EÚ dosiahol 84 % HDP.
Návrh štátneho záverečného účtu je nelegislatívnym materiálom, ktorý obsahuje faktografické údaje z účtovného a finančného výkazníctva štátnych rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, subjektov územnej samosprávy a ďalších subjektov verejnej správy. V súlade s čl. 10 ods. 6 smernice Úradu vlády SR na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Taktiež neobsahuje skutočnosti, ktoré predmetom utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností. Je možné sprístupniť ho podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 29 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vláda predkladá návrh štátneho záverečného účtu národnej rade a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky do 20. mája bežného roka.