NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Číslo ..........
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ................... 2023
k Návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2022
Národná rada Slovenskej republiky
A.schvaľuje
A.1. Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022, podľa ktorého
a) hospodárenie verejnej správy za rok 2022 v jednotnej metodike ESA 2010 platnej pre Európsku úniu dosiahlo
aa) schodok vo výške 2,2 mld. eur, čo predstavuje -2,0 % hrubého domáceho produktu vyjadreného v bežných cenách;
ab) konsolidovaný dlh k 31. decembru 2022 sumu 63,4 mld. eur, čo predstavuje 57,8 % hrubého domáceho produktu vyjadreného v bežných cenách;
b) hospodárenie štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na hotovostnom princípe dosiahlo príjmy 19,0 mld. eur, výdavky 23,5 mld. eur a schodok 4,5 mld. eur.
B.berie na vedomie
B.1. že schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 2022 vo výške 4,5 mld. eur bol krytý finančnými prostriedkami získanými z predaja štátnych dlhopisov v hodnote 4,4 mld. eur a prijatými zahraničnými bankovými úvermi v hodnote 0,1 mld. eur.