VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-16483/2023
Národnej rady Slovenskej republiky
1718
Návrh
štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022
Obsah materiálu:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
Predkladá:
Ľudovít Ódor
Predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2023