z 2. mája 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
669/2007
Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
669/2007
Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 235/2011 Z. z., zákona č. 70/2012 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 139/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 389/2020 Z. z. a zákona č. 50/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 1 znie:
§ 1
Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a rýchlostných ciest uvedených v prílohách č. 1 a 2 vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav1) (ďalej len „diaľnica“). Ustanovenie § 1a sa vzťahuje len na diaľnice uvedené v prílohe č. 2.“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
Začiatkom prípravy investície pri stavbe diaľnice je úkon subjektu verejnej správy, ktorý iniciuje získanie alebo smeruje k získaniu potrebných podkladov alebo povolení na realizáciu investície, alebo úkon, ktorým subjektu verejnej správy vzniká záväzok alebo povinnosť investíciu realizovať; začiatkom prípravy investície je na účely tohto zákona:
a)zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého predmetom je realizácia investície alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž,
b)zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na prípravu dokumentácie pre stavebné konanie,
c)vypracovanie zámeru podľa osobitého predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a)
§ 22
zákona č.
24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Rozhodnutie o umiestnení stavby4ba) diaľnice platí päť rokov odo dňa, keď nadobudlo vykonateľnosť, ak stavebný úrad v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka neurčil dlhšiu lehotu; rozhodnutie o umiestnení stavby nestráca platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4ba znie:
4ba) § 40 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 199/1995 Z. z.“.
4.V § 7a ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo cesty pre motorové vozidlá“.
5.Za § 9c sa vkladá § 9d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2023
(1) Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.
3
(2) Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach podľa odseku 1 nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.“.
6.V prílohe sa z názvu vypúšťajú slová „A CIEST PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ“.
7.V prílohe sa slová „štátna hranica SR/Ukrajina“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina“, slová „št. hranica ČR/SR“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Česká republika/Slovenská republika“, slová „št. hranica SR/MR“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Slovenská republika/Maďarsko“, slová „št. hranica SR/PR“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika“, slová „št. hranica Rakúsko/SR“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Rakúska republika/Slovenská republika“, slová „št. hranica SR/Rakúsko“ nahrádzajú slovami „štátna hranica Slovenská republika/Rakúska republika“ a slová „št. hranica MR/SR“ nahrádzajú slovami „št. hranica Maďarsko/Slovenská republika“.
8.Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č.
669/2007
Z. z.
ZOZNAM ÚSEKOV DIAĽNIC
D1 Turany – Hubová
D1 Bidovce – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)
D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité - št. hranica Slovenská republika/Poľsko
R2 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika - Drietoma - Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice
R3 štátna hranica Maďarsko/Slovenská republika - Šahy - Krupina - Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianske Teplice - Martin -Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená - štátna hranica Slovenská republika/Poľská republika
R4 št. hranica Maďarsko/Slovenská republika -Milhosť Košice Prešov Giraltovce Svidník – št. hranica Slovenská republika /Poľsko
R6 štátna hranica Česká republika/Slovenská republika - Lysá pod Makytou - Púchov.“.
4
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2023.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky