Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
69. schôdza výboru
Číslo: CRD – 521/2023
Výpis zo zápisnice
zo 69. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport konanej 27. apríla 2023.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1491) - druhé čítanie.
Návrh uznesenia predložil spravodajca Radovan Marcinčin.
Po rozprave výbor na návrh spravodajcu hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 12 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo prítomných 10 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci, 1 poslanec bol proti, zdržali sa 4 poslanci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Jozef Habánik Richard Vašečka
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
69. schôdza výboru
Číslo: CRD - 521/2023
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 27. apríla 2023
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1491) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1491);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1491) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Jozef Habánik Richard Vašečka
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k návrhu uznesenia
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1491) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
1.V čl. I v § 15a ods. 3 sa za slovo „povinných“ vkladá slovo „vyučovacích“.
Návrh zákona sa terminologicky zosúlaďuje so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 2 písm. v) definuje pojem „vyučovací predmet“.
2.V čl. I sa doterajší text novelizačného bodu označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2. Za § 161r sa vkladá § 161s, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Ustanovenie § 15a ods. 4 o vyučovaní telesnej a športovej výchovy v rozsahu najmenej troch vyučovacích hodín týždenne sa pre základné školy, ktoré nemajú k 31. augustu 2023 prístup k telocvični, a pre štvrtý ročník cirkevných škôl prvýkrát použije od 1. septembra 2025.“.“.
Ustanovuje sa odklad účinnosti do 1. septembra 2025 pre základné školy, ktoré k 31. augustu 2023 nemajú prístup k telocvični z dôvodu možnosti dobudovania chýbajúcej školskej infraštruktúry. Rovnako sa ukladá odklad do 1. septembra 2025 pre štvrtý ročník cirkevných základných škôl z dôvodu, že v štvrtom ročníku majú v aktuálnom rámcovom učebnom pláne k dispozícii len jednu disponibilnú hodinu, ktorú väčšinou cirkevné základné školy využívajú na predmet náboženstvo.