Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
V ý p i s
zo zápisnice zo 145. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej 2. mája 2023
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
tav
prerokoval zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701) a na návrh poslanca Petra Vonsa hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci, nikto nehlasoval proti návrhu, 2 poslanci sa hlasovania zdržali. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda výboru
Peter Liba
Maroš Kondrót
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
145. schôdza výboru
Číslo: CRD -1038/2023
Návrh
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 2. mája 2023
k zákonu z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.p r e r o k o v a l
pripomienky uvedené v časti III rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky z 18. apríla 2023 č. 2568-2023-KPSR;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701) schváliť v pôvodnom znení;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní z 2. mája 2023 spolu s výsledkami rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Peter Liba Peter K r e m s k ý, v.r.
Maroš Kondrót predseda výboru
overovatelia výboru