NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-131/2023
1393a
S p r á v a
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1393) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1393).
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2177 z 30. marca 2023 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1393) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1393) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 732 z 26. apríla 2023 schváliť.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V názve zákona sa vypúšťajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava názvu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bod 3 § 879x ods. 2 v druhej vete sa slová „ktoré začalo“ nahrádzajú slovami „ktorý začal“.
Gramatická úprava textu ustanovenia.
3
Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. II sa slová „1. mája“ nahrádzajú slovami „1. júla“.
V tejto súvislosti sa v čl. I bod 3 v § 879x vrátane nadpisu slová „1. mája“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. júla“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu, potreby dodržania ústavnej 15 dňovej lehoty pre prezidentku Slovenskej republiky na podpísanie zákona a primeranej lehoty na zverejnenie zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ako aj zabezpečenia dostatočnej legisvakančnej lehoty pre adresátov právnej normy, sa primerane posúva navrhovaná účinnosť zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 3) hlasovať spoločne, s odporúčaním schváliť.
V.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor na základe stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1393) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 1393a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 752 z 2. mája 2023.
4
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dominika Drdula, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Milan Vetrák
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 2. mája 2023