Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
69. schôdza výboru
Číslo: CRD - 499/2023
217
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 2. mája 2023
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Vladimíry MARCINKOVEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Vladimíry MARCINKOVEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Vladimíry MARCINKOVEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478) schváliť so zmenou, ktorá je uvedená v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
informovať gestorský výbor (Výbor NR SR pre sociálne veci) o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Jozef Habánik v. r. Richard Vašečka v. r.
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 217
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany ŽITŇANSKEJ, Vladimíry MARCINKOVEJ, Lucie DRÁBIKOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1478) - druhé čítanie
___________________________________________________________________
V čl. II, § 145a sa nad slovom „predpisu“ odkaz „48a)“ nahrádza odkazom „80c)“.
V súvislosti s touto úpravou sa primerane upraví úvodná veta k poznámke pod čiarou a označenie odkazu v poznámke pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava; precizovanie znenia návrhu ustanovenia v súlade s 18. bodom Prílohy č. 2 Legislatívno-technické pokyny, Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.).