Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-1038/2023
1701a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701)
___________________________________________________________________________
I.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701).
Vo svojom rozhodnutí č. 2568-2023-KPSR z 18. apríla 2023 uviedla dôvody na vrátenie zákona. Prezidentka Slovenskej republiky v časti III rozhodnutia navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon s týmito zmenami:
1.V čl. I prvom bode schváleného zákona sa slová „v prílohách č. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „v prílohe“ a vypúšťa sa druhá veta.
2.V čl. I schváleného zákona sa vypúšťa druhý bod a ôsmy bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2
II.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1770 z 24. apríla 2023 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor.
Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
III.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon dňa 27. apríla 2023 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon vrátený prezidentkou Slovenskej republiky schváliť v pôvodnom znení.
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vrátený zákon dňa 2. mája 2023 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 2. mája 2023 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
IV.
Gestorský výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701), s c h v á l i ť v pôvodnom znení.
3
V.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701a), bola schválená uznesením gestorského výboru č. 443 z 2. mája 2023.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Petra Vonsa predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 2. mája 2023
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti