ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
161. schôdza
Číslo: CRD-1038/2023
742
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 27. apríla 2023
k zákonu z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátenému prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
pripomienky uvedené v časti III rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky z 18. apríla 2023 č. 2568-2023-KPSR;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 28. marca 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1701) schváliť v pôvodnom znení;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o stanovisku výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok