ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
161. schôdza
Číslo: CRD-131/2023
732
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. apríla 2023
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1393)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1393);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1393) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 26. apríla 2023 do písomnej správy Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 732
z 26. apríla 2023
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1393)
___________________________________________________________________________
1.V názve zákona sa vypúšťajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“.
Legislatívno-technická úprava názvu zákona.
2.V čl. I bod 3 § 879x ods. 2 v druhej vete sa slová „ktoré začalo“ nahrádzajú slovami „ktorý začal“.
Gramatická úprava textu ustanovenia.
3.V čl. II sa slová „1. mája“ nahrádzajú slovami „1. júla“.
V tejto súvislosti sa v čl. I bod 3 v § 879x vrátane nadpisu slová „1. mája“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. júla“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu, potreby dodržania ústavnej 15 dňovej lehoty pre prezidentku Slovenskej republiky na podpísanie zákona a primeranej lehoty na zverejnenie zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ako aj zabezpečenia dostatočnej legisvakančnej lehoty pre adresátov právnej normy, sa primerane posúva navrhovaná účinnosť zákona.