PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-795/2023
1777
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. apríla 2023
k návrhu zákona podaného skupinou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 31. marca 2023 podala návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1541).
Na základe § 24 ods. 1, § 70 ods. 1, § 96 ods. 3 a v spojení s § 146 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rokovacom poriadku“)
k o n š t a t u j e m, že
uvedený poslanecký návrh zákona (tlač 1541) nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, nakoľko ide o návrh zákona v tej istej veci (upravuje tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh zákona), ako bol návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša VALÁŠKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1125), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1680 zo 4. októbra 2022 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota.
Z uvedeného dôvodu nie je možné tento návrh zákona zaradiť do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
v z. Peter P č o l i n s k ýv. r.