Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
77. schôdza výboru
Číslo: CRD-512/2023
227
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 25. apríla 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA, Anny ANDREJUVOVEJ, Evy HDECOVEJ a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (tlač 1486)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA, Anny ANDREJUVOVEJ, Evy HDECOVEJ a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (tlač 1486);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA, Anny ANDREJUVOVEJ, Evy HDECOVEJ a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (tlač 1486) schváliť so zmenami a doplnkami, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
Jozef L U K Á Č, v. r.
predseda výboru
Peter D O B E Š, v. r.
overovateľ výboru
Príloha k uzn. č. 227 – tlač 1486
Pozmeňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA, Anny ANDREJUVOVEJ, Evy HDECOVEJ a Anny ZÁBORSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov (tlač 1486)
___________________________________________________________________________
Za Čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
300/1993 Z. z.
o mene a priezvisku v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 13/2006 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 564/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 408/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Osobe mužského pohlavia je možné určiť ženské meno a naopak v prípade predloženia lekárskeho potvrdenia podľa §6 ods. 7.“.
2.V §6 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Fyzickej osobe sa zmena mena alebo zmena priezviska povolí vždy na základe predloženia lekárskeho potvrdenia.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
3.V §7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
4.V §7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako f) a g).
5.V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok“.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Navrhuje sa zosúladenie právnej úpravy novely o rodnom čísle so zákonom o mene a priezvisku, nakoľko oba právne predpisy pojednávajú o administratívnych zmenách oprávňujúcich príslušné orgány k vykonaniu zmeny na základe lekárskeho posudku vydaného na základe lege artis postupu v prípade liečby osôb s diagnostikovanou poruchou pohlavnej identity- transsexualizmom1. Disonancia právnych predpisov by v aplikačnej praxi mohla viesť k narušeniu garancie zásady
právnej istoty z dôvodu nejednoznačnosti a možnej dvojkoľajnosti postupu jednotlivých orgánov oprávnených rozhodovať vo veci. V prípade zákona o rodnom čísle je pre zákonodarcu rozhodujúce skutočne určené a evidované biologické pohlavie, pri zákone o mene a priezvisku s ohľadom na charakter údaju je možné zohľadniť v širšej miere vôľu fyzickej osoby na zmenu údajov. Navrhovaná právna úprava zohľadňuje fakt, že pri určitom type diagnózy sa ako súčasť manažmentu a liečby osoby štandardne používa aj prostriedok administratívnej zmeny mena alebo priezviska, no uvádza na pravú mieru, že nie je možné zmeniť pohlavie z dôvodu interpretačnej škály tohto pojmu platným právnym poriadkom. Z toho dôvodu sa navrhuje vypustenie ustanovení odkazujúcich na zmenu pohlavia a zároveň doplnenie zákona o ustanovenie zohľadňujúce štandardné postupy pri diagnostike a terapii istého druhu psychiatrického ochorenia spolu s garanciou, že na základe lekárskeho potvrdenia relevantne preukazujúceho opodstatnenosť zmeny sa takáto zmena vždy povolí.