Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
128. schôdza
475/2023
Výpis zo zápisnice
zo 128. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet konanej dňa 25. apríla 2023
_____________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval dňa 25. apríla 2023 návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA, Ľudovíta GOGU a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1472) a na návrh poslanca Jozefa Hlinku výbor hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 12 poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 5 poslanci, 0 poslancov hlasovalo proti návrhu a 3 sa zdržali hlasovania. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
128. schôdza
475/2023
Návrh
U z n e s e n i a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 25. apríla 2023
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA, Ľudovíta GOGU a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1472) a
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA, Ľudovíta GOGU a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1472)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA, Borisa KOLLÁRA, Ľudovíta GOGU a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1472) schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru