PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-967/2023
1626
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. apríla 2023
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557), doručený 14. apríla 2023
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti;
B. u r č i ť
a) k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade
Slovenskej republiky v prvom čítaní.
v z. Gábor G r e n d e l v. r.