NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ............2023,
ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a zákona č. 367/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 3 písm. p) sa za slová „obsahujúcich nikotín“ vkladajú slová „alebo iných výparov“.
2.V § 2 ods. 3 písm. q) sa za slová „akéhokoľvek tvaru“ vkladajú slová „s tekutinou, ktorá môže obsahovať nikotín“.
3.V § 15 ods. 5 písm. c) sa bodka nahrádza čiarkou a vkladajú slová „ak tekutina v nich obsahuje nikotín.“
4.V § 15a ods. 1 sa slová „Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovami „ministerstvu. Vykonávaním je poverený Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.“
5.§ 15a ods. 9 sa vypúšťa. Doterajšie odseky č. 10 a 11 sa označujú ako 9 a 10.
6.V § 15a ods. 10 sa znenie „odsekov 9 a 10“ nahrádza znením „odseku 9“.
7.V § 20 ods. 1 písm. k) sa vypúšťajú slová si nesplní oznamovacie povinnosti podľa
§
15a ods. 1
a
2
alebo“.
8.V § 20 ods. 3 písm. c) sa za slovo „ods.“ dopĺňa „1, 2 alebo“.
9.§ 20 ods. 8 znie: „Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz užívania nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku podľa
§ 15a ods. 9.
10.V § 20 ods. 13 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
11.Za § 21 b sa vkladá § 21c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 21cPrechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1.9.2023
Slovenská obchodná inšpekcia poskytne prijaté oznámenia v zmysle § 15a ods. 1 a § 21b ods. 1 ministerstvu do 30 dní od účinnosti tohto zákona.“
12.Za § 21c sa vkladá § 21d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21d
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1.9.2023
(1)Oznámenia podľa § 15 ods. 1 vo vzťahu k výrobkom uvedeným na trh pred účinnosťou tohto zákona sú výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori elektronických cigariet povinní zaslať do databázy únie najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(2)Spotrebiteľské balenie elektronických cigariet vyrobené alebo uvedené na trh pred účinnosťou tohto zákona možno uvádzať na trh do 31.decembra 2023.“.
Čl. II
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 578/2004 Z. z. , zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 87/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 367/2022 Z. z. a zákona č. 390/2022 Z. z. sa mení takto:
1.Znenie § 6 ods. 2 sa nahrádza znením: „Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku a elektronických cigariet na diaľku je možný len v prípade, ak predávajúci používa systém overovania veku, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov. Predávajúci poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii 7 dní pred spustením predaja na diaľku podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní.“
2.V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.
3.Za § 12cb sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1.9.2023
(1)Podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní podľa § 6 ods. 2 je predávajúci povinný predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)Podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní poskytnuté predajcom Slovenskej obchodnej inšpekcii pred zahájením predaja podľa doterajších právnych predpisov sa považujú za poskytnutie podrobných informácií podľa tohto zákona. “
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.9.2023.