SPRÁVA O ÚČASTI VEREJNOSTI NA TVORBE PRÁVNEHO PREDPISU
1. Spôsob zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu
Odôvodnenie:1
2. Spôsob informovania verejnosti o začatí tvorby právneho predpisu
3. Informácie poskytnuté verejnosti
4. Forma prerokovania s verejnosťou
Odôvodnenie:1
5.Spôsoby prerokovania s verejnosťou
6.Okruhy subjektov predkladateľom adresne vyzvané na účasť na tvorbe právneho predpisu
Odôvodnenie:1
Informovanie – vyplnia sa body 2 a 3
Prerokovanie – vyplnia sa body 2 až 11
Predbežná informácia
Legislatívny zámer
Iné:1
O probléme, ktorý má právny predpis riešiť
O spôsobe zapojenia verejnosti do tvorby právneho predpisu
O časovom rámci tvorby právneho predpisu
O procese tvorby právneho predpisu
O spôsobe naloženia s vyjadreniami a návrhmi verejnosti
Iné:1
Osobne
Ústne
Písomne
Inou formou:1
Pracovná skupina
Konferencia
Diskusia k legislatívnemu procesu2
Konzultácia3
Pripomienkovanie
Iné:1
Okruh subjektov
Počet subjektov
Záujmové združenia subjektov územnej samosprávy
Podnikatelia a záujmové združenia podnikateľov
Mimovládne neziskové organizácie4
Akademická a vedecká obec
Cirkvi a náboženské spoločnosti
Iné:1
7. Okruhy adresne vyzvaných subjektov aktívne zúčastnených na tvorbe právneho predpisu
8.Okruhy subjektov, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na tvorbe právneho predpisu z vlastnej iniciatívy
9.Okruhy iniciatívnych subjektov aktívne zúčastnených na tvorbe právneho predpisu
10. Spôsob naloženia s vyjadreniami a návrhmi zapojených subjektov
Odôvodnenie:1
11.Vyhodnotenie účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu predkladateľom:1
Vysvetlivky:
1Vypĺňa sa nepovinne, ak sa predkladateľ rozhodne nepovinné údaje vyplniť, uvedie ich slovne.
2Prostredníctvom právneho a informačného portálu Slov-Lex.
3Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a podľa § 2 zákona o tripartite.
4Vrátane odborových organizácií a ich združení.
Okruh subjektov
Počet subjektov
Záujmové združenia subjektov územnej samosprávy
Podnikatelia a záujmové združenia podnikateľov
Mimovládne neziskové organizácie4
Akademická a vedecká obec
Cirkvi a náboženské spoločnosti
Iné:1
Okruh subjektov
Počet subjektov
Záujmové združenia subjektov územnej samosprávy
Podnikatelia a záujmové združenia podnikateľov
Mimovládne neziskové organizácie4
Akademická a vedecká obec
Cirkvi a náboženské spoločnosti
Iné:1
Okruh subjektov
Počet subjektov
Záujmové združenia subjektov územnej samosprávy
Podnikatelia a záujmové združenia podnikateľov
Mimovládne neziskové organizácie4
Akademická a vedecká obec
Cirkvi a náboženské spoločnosti
Iné:1
Okruh subjektov
Prevažne
akceptované / neakceptované
Orgány verejnej správy
/
Záujmové združenia subjektov územnej samosprávy
/
Podnikatelia a záujmové združenia podnikateľov
/
Mimovládne neziskové organizácie4
/
Akademická a vedecká obec
/
Cirkvi a náboženské spoločnosti
/
Iné:1
/