1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2023
2024
2025
2026
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
89 088
482 880
0
0
v tom: MS SR/0EK0C - IT financ. zo ŠR – MS SR
0
482 880
0
0
MF SR/0EK0D14 – IT financ. zo ŠR – MF SR
89 088
0
z toho:
- vplyv na ŠR
89 088
482 880
0
0
Rozpočtové prostriedky
89 088
482 880
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
482 880
0
0
v tom: MS SR/0EK0C - IT financ. zo ŠR – MS SR
0
482 880
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
89 088
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Negatívny vplyv na rozpočet je zabezpečený v rámci návrhu limitu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravodlivosti SR na rok 2024. Negatívny vplyv na rozpočet kapitoly Ministerstva financií SR nie je zabezpečený rozpočtom.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
V súčasnosti je právna úprava splynutí a zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy, ako aj cezhraničných zlúčení a splynutí obsiahnutá v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Cieľom návrhu zákona je prebrať tieto ustanovenia z Obchodného zákonníka, doplniť ich o ustanovenia upravujúce cezhraničné rozdelenie a cezhraničnú zmenu právnej formy vyplývajúce zo smernice a vytvoriť tak osobitnú a samostatnú právnu úpravu týkajúcu sa premien obchodných spoločností a družstva.
Návrh zákona nezavádza nové elektronické služby, ale bude vyžadovať ich zmenu, konkrétne rozšírenie sprievodcov pre elektronické služby obchodného registra, od zavedenia nových údajov, po export údajov do štruktúr informačného systému Corwin a súčasne úpravu xsd schém v časti rozšírenia xsd schém formulárov a doplnenia prvkov v súvislosti so zavedením nových inštitútov, ktorými odštiepenie, cezhraničné rozdelenie a cezhraničná zmena právnej formy.
Súčasťou návrhu zákona je aj úprava spôsobu a rozsahu výmeny informácií medzi obchodným registrom a inými obchodnými registrami či evidenciami, v ktorých obchodné spoločnosti a iné zapisované subjekty registrované v jednotlivých členských štátoch prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločnosti.
Uvedeným návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú požiadavky vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
3
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2023
2024
2025
2026
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Návrh zákona negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet kapitoly Ministerstvo spravodlivosti SR v oblasti výdavkov v roku 2024 (s ohľadom na účinnosť legislatívnej zmeny) z dôvodu potreby úpravy formulárov v nižšie uvedených informačných systémoch verejnej správy, pričom výdavky uvedené podľa kvalifikovaného odhadu vyvolaných nákladov na zmenu dodávateľom príslušného informačného systému.
Informačný systém Obchodného registra (isvs_6117, IS Corwin) odhad výdavkov je v celkovej výške 468 480 eur s DPH za odhadovanú prácnosť 653 človekodní (CD), a to za projektový manažment (57 CD), analýzu a návrh riešenia (130 CD), vývoj riešenia (311 CD), testovanie a dokumentáciu (155 CD).
Informačný systém elektronických služieb obchodného registra (isvs_241) a Integračná platforma eBOX (isvs_10498) odhad výdavkov je v celkovej výške 14 400 eur s DPH za odhadovanú prácnosť 20 človekodní (CD), a to za projektový manažment (3 CD), analýzu a návrh riešenia (6 CD), vývoj riešenia (7 CD), testovanie a dokumentáciu (4 CD).
Návrh zákona v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z článku, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z . z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vyvoláva aj úpravu informačného systému Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) (kapitálové výdavky, rozpočtová položka 718006, podprogram 0EK 0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu Ministerstvo financií Slovenskej republiky), a to:
- Integrovaný systém Finančnej správy správa daní (ISFS-SD) (isvs_7714), prvok 0EK0D14 v sume 89 088 eur s DPH. Hlavná zmena spočíva v doplnení procesov registrácie. Odhad FR SR je urobený pri súčasnej miere poznania. Skutočnú prácnosť bude možné určiť vo fáze realizácie príslušnej požiadavky.
Uvedený finančný dopad FR SR nemá zabezpečený rozpočtom a bude nutné žiadať Ministerstvo financií SR o navýšenie záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2023 (Kapitálové výdavky, RP 718006, IT systém ISFS-SD, prvok 0EK0D14 Integrovaný systém finančnej správy – správa daní).
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2023
2024
2025
2026
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – Ministerstvo spravodlivosti SR
2023
2024
2025
2026
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
482 880
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 - 711
482 880
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
482 880
0
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – Ministerstvo financií SR
2023
2024
2025
2026
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
89 088
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 - 711
89 088
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
89 088
0
0
6
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2023
2024
2025
2026
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
7
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
2.2.5. Výpočet vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií
Vzhľadom k tomu, že návrh nemá vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, tabuľku č. 6 osobitne nevypĺňame.