Príloha č. 3a
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ: Vláda Slovenskej republiky
3.1 Náklady regulácie
3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov (ročne) v prepočte na podnikateľské prostredie (PP), vyhodnotenie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov.
Nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia, ktorá je povinnou prílohou tejto analýzy a nájdete ju na
webovom sídle MH SR
,
(ďalej len „Kalkulačka nákladov“):
TYP NÁKLADOV
Zvýšenie nákladov v € na PP
Zníženie nákladov v € na PP
A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality
0
0
B. Iné poplatky
0
0
C. Nepriame finančné náklady
64 313
25
D. Administratívne náklady
46 218
698
Spolu = A+B+C+D
110 531
723
Z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podn.
0
0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality)
11 175
723
VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out:
IN
OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F
99 356
0
Príloha č. 3a
2
3.1.2 Výpočty vplyvov jednotlivých regulácií na zmeny v nákladoch podnikateľov
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (nahraďte rovnakou tabuľkou po vyplnení Kalkulačky nákladov):
P.č.
Zrozumiteľný a stručný opis regulácie vyjadrujúci dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia (§, ods.)
Pôvod regulácie:
SK/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť
regulácie
Kategória dotk. subjektov
Počet subjektov v dotk. kategórii
Počet subjektov MSP v dotk. kategórii
Vplyv na 1 podnik. v €
Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v €
Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1
vypracovanie projektu pri odštiepení
n/a
§ 7
SK
01.03.24
s.r.o.
473
n
28
13 109
In (zvyšuje náklady)
2
vypracovanie projektu pri odštiepení
n/a
§ 7
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
10
n
28
277
In (zvyšuje náklady)
3
zverejňovanie návrhu projektu premeny
n/a
§ 10
SK
01.03.24
v.o.s, k.s.
12
n
3
31
In (zvyšuje náklady)
4
zverejňovanie návrhu projektu premeny pri odštiepení
n/a
§ 10
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o.
473
n
3
1 210
In (zvyšuje náklady)
5
zverejňovanie návrhu projektu premeny pri odštiepení
n/a
§ 10
SK
01.03.24
a.s.
10
n
3
26
In (zvyšuje náklady)
6
oznámenie správcovi dane o vypracovaní návrhu projektu rozdelenia spoločnosti odštiepením
n/a
§ 11
SK
01.03.24
s.r.o.
473
n
3
1 210
In (zvyšuje náklady)
7
oznámenie správcovi dane o vypracovaní návrhu projektu rozdelenia spoločnosti odštiepením
n/a
§ 11
SK
01.03.24
a.s.
10
n
3
26
In (zvyšuje náklady)
8
vyhotovenie správy audítora o zistených skutočnostiach pri
n/a
§ 15
SK
01.03.24
s.r.o.
473
n
63
29 563
In (zvyšuje náklady)
Príloha č. 3a
3
rozdelení spoločnosti odštiepením
9
vyhotovenie správy audítora o zistených skutočnostiach pri rozdelení spoločnosti odštiepením
n/a
§ 15
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
10
n
63
625
In (zvyšuje náklady)
10
návrh na zápis premeny odštiepením do obchodného registra
n/a
§ 16
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
10
n
1
13
In (zvyšuje náklady)
11
návrh na zápis premeny odštiepením do obchodného registra
n/a
§ 16
SK
01.03.24
s.r.o.
473
n
1
605
In (zvyšuje náklady)
12
návrh na zápis premeny do obchodného registra
n/a
§ 16
SK
01.03.24
v.o.s, k.s.
12
n
1
15
In (zvyšuje náklady)
13
správa audítora o návrhu projektu premeny pri odštiepení
n/a
§ 23 a § 24
SK
01.03.24
s.r.o.
473
n
63
29 563
In (zvyšuje náklady)
14
správa štatutárneho orgánu k premene spoločnosti odštiepením
n/a
§ 25
SK
01.03.24
s.r.o.
473
n
28
13 109
In (zvyšuje náklady)
15
povinnosť priebežného informovania pri odštiepení
n/a
§ 26
SK
01.03.24
s.r.o.
473
n
3
1 210
In (zvyšuje náklady)
16
správa audítora o návrhu projektu premeny pri odštiepení
n/a
§ 35
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
10
n
63
625
In (zvyšuje náklady)
17
správa predstavenstva k premene spoločnosti odštiepením
n/a
§ 36
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
10
n
28
277
In (zvyšuje náklady)
18
povinnosť priebežného informovania pri odštiepení (štatutárny orgán)
n/a
§ 37
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
10
n
3
26
In (zvyšuje náklady)
19
sprístupnenie dokumentov akcionárom pri odštiepení
n/a
§ 40
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
10
n
3
26
In (zvyšuje náklady)
Príloha č. 3a
4
20
vypracovanie správy štatutárneho orgánu k cezhraničnej premene cezhraničným rozdelením
n/a
§ 79
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
61
n
28
1 691
In (zvyšuje náklady)
21
vypracovanie správy štatutárneho orgánu k cezhraničnej premene cezhraničnej zmene právnej formy
n/a
§ 79
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
2
n
28
55
In (zvyšuje náklady)
22
povinnosť priebežného informovania pri cezhraničnej premene cezhraničným rozdelením
n/a
§ 80
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
61
n
3
156
In (zvyšuje náklady)
23
povinnosť priebežného informovania pri cezhraničnej premene cezhraničnej zmene právnej formy
n/a
§ 80
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
2
n
3
5
In (zvyšuje náklady)
24
vyhotovevanie správy audítora o návrhu projektu premeny cezhraničným rozdelením
n/a
§ 82
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
61
n
63
3 813
In (zvyšuje náklady)
25
vyhotovenie správy audítora o návrhu projektu cezhraničnej premeny cezhraničnej zmeny právnej formy
n/a
§ 82
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
2
n
63
125
In (zvyšuje náklady)
26
zverejňovanie návrhu projektu premeny pri cezhraničnom rozdelení
n/a
§ 83
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
61
n
3
156
In (zvyšuje náklady)
27
zverejňovanie návrhu projektu premeny pri cezhraničnej zmene právnej formy
n/a
§ 83 a § 112
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
2
n
3
5
In (zvyšuje náklady)
28
oznámenie správcovi dane o vypracovaní návrhu projektu cezhraničnej premeny cezhraničným rozdelením
n/a
§ 84
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
61
n
3
156
In (zvyšuje náklady)
Príloha č. 3a
5
29
oznámenie správcovi dane o vypracovaní návrhu projektu cezhraničnej premeny cezhraničnej zmeny právnej formy
n/a
§ 84
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
2
n
3
5
In (zvyšuje náklady)
30
sprístupnenie dokumentov spoločníkom a zamestnancom pri cezhraničnom rozdelení
n/a
§ 86
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
61
n
3
156
In (zvyšuje náklady)
31
sprístupnenie dokumentov spoločníkom a zamestnancom pri cezhraničnej zmene právnej formy
n/a
§ 86 a § 112
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
2
n
3
5
In (zvyšuje náklady)
32
vypracovanie projektu cezhraničnej premeny rozdelením
n/a
§ 101
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
61
n
28
1 691
In (zvyšuje náklady)
33
vypracovanie návrhu projektu zmeny právnej formy
n/a
§ 106
SK
01.03.24
obchodné spoločnosti
393
n
28
10 892
In (zvyšuje náklady)
34
vypracovanie projektu cezhraničnej premeny cezhraničnej zmeny právnej formy
n/a
§ 113
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
2
n
28
55
In (zvyšuje náklady)
35
prijatie opatrení nevyhnutných na začatie rokovaní o budúcej účasti zamestnancov (cezhraničné rozdelenie)
n/a
§ 119
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
1
n
4
4
In (zvyšuje náklady)
36
prijatie opatrení nevyhnutných na začatie rokovaní o budúcej účasti zamestnancov (cezhraničná zmena právnej formy)
n/a
§ 119
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
1
n
4
4
In (zvyšuje náklady)
37
poskytnutie informácií o sídle a právnej forme všetkých zúčastnených spoločností (cezhraničné rozdelenie)
n/a
§ 119
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
1
n
3
3
In (zvyšuje náklady)
Príloha č. 3a
6
38
poskytnutie informácií o sídle a právnej forme všetkých zúčastnených spoločností (cezhraničná zmena právnej formy)
n/a
§ 119
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
1
n
3
3
In (zvyšuje náklady)
39
preplatenie nákladov len na jedného zamestnanca (cezhraničné rozdelenie)
n/a
§ 121
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
1
n
25
25
Out (znižuje náklady)
40
uzavretie dohody o účasti zamestnancov (cezhraničné rozdelenie)
n/a
§ 123
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
1
n
4
4
In (zvyšuje náklady)
41
uzavretie dohody o účasti zamestnancov (cezhraničná zmena právnej formy)
n/a
§ 123
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
a.s.
1
n
4
4
In (zvyšuje náklady)
42
automatizovaný výmaz spoločnosti v dôsledku cezhraničnej zmeny právnej formy
530/2003 Z. z.
§ 8e
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
2
n
9
17
Out (znižuje náklady)
43
automatizovaný výmaz spoločnosti v dôsledku cezhraničného rozdelenia
530/2003 Z. z.
§ 8f
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
61
n
9
520
Out (znižuje náklady)
44
automatizované oznámenie o cezhraničnej zmene právnej formy (vo vzťahu k zahraničnému obchodnému registru)
530/2003 Z. z.
§ 10
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
2
n
3
5
Out (znižuje náklady)
45
automatizované oznámenie o cezhraničnom rozdelení (vo vzťahu k zahraničnému obchodnému registru)
530/2003 Z. z.
§ 10
EÚ úplná harmonizácia
01.03.24
s.r.o., a.s.
61
n
3
156
Out (znižuje náklady)
Príloha č. 3a
7
Doplňujúce informácie k spôsobu výpočtu vplyvov jednotlivých regulácií na zmenu nákladov
Osobitne pri každej regulácii s vplyvom na PP zhodnotenom v tabuľke č. 2 uveďte doplňujúce informácie tak, aby mohol byť skontrolovaný spôsob a správnosť výpočtov. Uveďte najmä, ako ste vypočítali vplyvy a z akého zdroja ste čerpali početnosti (uveďte aj link na konkrétne štatistiky, ak dostupné na internete). Jednotlivé regulácie môžu mať jeden alebo viac typov nákladov (A. Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality, B. Iné poplatky, C. Nepriame finančné náklady, D. Administratívne náklady). Rozčleňte ich a vypočítajte v súlade s metodickým postupom.
V predkladanom návrhu zákona bolo identifikovaných 45 regulácií s vplyvom na podnikateľské prostredie.
Predmetom kalkulačky nákladov regulácie súvisiace s premenami obchodných spoločností či prostredníctvom rozdelenia jedného subjektu na viac subjektov, zmenami právnych foriem, ale i cezhraničnými rozdeleniami a cezhraničnými zmenami právnych foriem.
Pri identifikácií počtov dotknutých subjektov bolo zámerom v čo najväčšej miere využiť dáta rezortnej štatistiky, ktoré pochádzajú priamo z registrových súdov – okresné súdy vedúce obchodný register.
Tam, kde to však nebolo možné, počet dotknutých subjektov bol určený na základe modelových príkladov alebo expertných odhadov.
1.Vypracovanie projektu pri odštiepení
Vypracovanie projektu pri odštiepení je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Vypracovanie dokumentu/správy pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii. Nepredpokladá sa, že obchodné spoločnosti v pravidelných intervaloch budú takéto projekty pri odštiepení vypracovávať.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako s. r. o. v počte 473 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Keďže počet s. r. o. (307 230) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 95 %, určil sa počet s. r. o. (1894), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť. Keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet (1894) sa vydelil číslom štyri, čím vznikol určený expertný odhad počtu dotknutých subjektov.
Nie je predpoklad, že všetky subjekty budú využívať možnosť odštiepenia ako vznik/zánik obchodnej spoločnosti a následne vypracovávať projekt pri odštiepení.
2.Vypracovanie projektu pri odštiepení
Vypracovanie projektu pri odštiepení je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Vypracovanie dokumentu/správy pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii. Nepredpokladá sa, že obchodné spoločnosti v pravidelných intervaloch budú takéto projekty pri odštiepení vypracovávať.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako a. s. v počte 10 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia, zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Keďže počet a. s. (6646) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 2 %, určil sa počet a. s. (39), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť. Keďže odštiepenie
Príloha č. 3a
8
bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri. Vznikol tak expertný odhad počtu dotknutých subjektov.
Nepredpokladá sa, že všetky subjekty budú využívať možnosť odštiepenia ako vznik/zánik obchodnej spoločnosti a následne vypracovávať projekty pri odštiepení.
3.Zverejňovanie návrhu projektu premeny
Zverejnenie návrhu projektu premeny je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii. Nepredpokladá sa, že dotknuté obchodné spoločnosti v pravidelných intervaloch budú zverejňovať návrhy projektu premeny.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako v. o. s, k. s. v počte 12 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia, zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Keďže počet v. o. s., k. s. (2083) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 0,6 %, určil sa počet v. o. s, k. s. (12), ktoré by mohli vzniknúť/zaniknúť prostredníctvom premeny.
4., 5. Zverejňovanie návrhu projektu premeny pri odštiepení
Zverejnenie návrhu projektu premeny pri odštiepení je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii. Nie je predpoklad, že obchodné spoločnosti budú zverejňovať návrhy projektu premeny pri odštiepení v pravidelných intervaloch.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako s. r. o, a. s. v súhrnnom počte 483 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia, zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Výsledný počet vychádza sa z dvoch predpokladov:
a)keďže počet s. r. o. (307 230) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 95 %, určil sa počet s. r. o. (1894), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť; keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri – výsledok je 473;
b)keďže počet a. s. (6646) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 2 %, určil sa počet a. s. (39), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť; keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri – výsledok je 10.
Nepredpokladá sa, že všetky dotknuté subjekty (s.r.o. a a.s.) budú využívať možnosť odštiepenia ako možnosť vzniku/zániku obchodnej spoločnosti a následne zverejňovať návrh projektu premeny pri odštiepení.
6., 7. Oznámenie správcovi dane o vypracovaní projektu rozdelenia spoločnosti odštiepením
Oznámenie správcovi dane o vypracovaní projektu rozdelenia spoločnosti odštiepením je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Príloha č. 3a
9
Nie je predpoklad, že obchodné spoločnosti budú v pravidelných intervaloch oznamovať správcovi dane vypracovanie projektu rozdelenia spoločnosti odštiepením.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako s. r. o, a. s. v súhrnnom počte 483 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia, zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Súhrnný počet vychádza z dvoch predpokladov:
a)keďže počet s. r. o (307 230) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 95 %, určil sa počet s. r. o. (1894), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť; keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri – výsledok je 473;
b)keďže počet a. s. (6646) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 2 %, určil sa počet a. s. (39), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť; keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri – výsledok je 10.
Nepredpokladá sa, že všetky subjekty budú oznamovať správcovi dane vypracovanie projektu rozdelenia spoločnosti odštiepením a využívať tak možnosť odštiepenia ako vznik/zánik obchodnej spoločnosti.
8., 9. Vyhotovenie správy audítora o zistených skutočnostiach pri rozdelení spoločnosti odštiepením
Vyhotovenie správy audítora o zistených skutočnostiach pri rozdelení spoločnosti odštiepením je typ regulácie, ktorá zvyšuje nepriame finančné náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako Nepriame finančné náklady pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by audítori v pravidelných intervaloch vyhotovovali správy o zistených skutočnostiach pri rozdelení spoločnosti odštiepením.
Hodnota nepriameho finančného nákladu na jedného podnikateľa v EUR bola určená v hodnote 250 EUR ako modelový príklad.
Modelový príklad bol určený z dôvodu novej služby pre dotknuté subjekty, ktorú audítori a audítorské spoločnosti doteraz neposkytovali. Prístup audítorov a audítorských spoločností môže byť k obchodným spoločnostiam rôzny. Nie je preto možné v tejto chvíli zobjektivizovať náklady na jedného podnikateľa.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako s. r. o, a. s. v súhrnnom počte 483 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia, zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Súhrnný počet vychádza z dvoch predpokladov:
a)keďže počet s. r. o (307 230) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 95 %, určil sa počet s. r. o. (1894), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť; keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri – výsledok je 473;
b)keďže počet a. s. (6646) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 2 %, určil sa počet a. s. (39), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť; keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri – výsledok je 10.
Príloha č. 3a
10
Nepredpokladá sa, že všetky subjekty budú oznamovať správcovi dane vypracovanie projektu rozdelenia spoločnosti odštiepením a využívať tak možnosť odštiepenia ako vznik/zánik obchodnej spoločnosti.
10., 11. Návrh na zápis premeny odštiepením do obchodného registra
Návrh na zápis premeny odštiepením do obchodného registra je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Predloženie dokladu/dokumentu elektronicky pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii. Nepredpokladá sa, že by obchodné spoločnosti v pravidelných intervaloch predkladali návrhy na zápis premeny odštiepením do obchodného registra.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako s. r. o, a. s. v počte 483 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia zlúčenia je za obdobie 2018 – 06/2022 1994. Ide o spočítanie dvoch kategórii subjektov – s. r. o. a a. s.
Vychádza sa z dvoch predpokladov:
a)keďže počet s. r. o (307 230) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 95 %, určil sa počet s. r. o. (1894), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť; keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri;
b)keďže počet a. s. (6646) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 2 %, určil sa počet a. s. (39), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť; keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri.
Nepredpokladá sa, že všetky subjekty budú navrhovať zápis premeny odštiepením do obchodného registra a využívať tak možnosť vzniku/zániku spoločnosti odštiepením.
12. Návrh na zápis premeny do obchodného registra
Návrh na zápis premeny do obchodného registra je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Predloženie dokladu/dokumentu elektronicky pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii. Nepredpokladá sa, že by obchodné spoločnosti v pravidelných intervaloch predkladali návrhy na zápis premeny odštiepením do obchodného registra.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako v. o. s, k. s. v počte 12 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Keďže počet v. o. s., k. s. (2083) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 0,6 %, určil sa počet v. o. s, k. s. (12), ktoré by mohli vzniknúť/zaniknúť prostredníctvom premeny.
13. Správa audítora o návrhu projektu premeny pri odštiepení
Vyhotovenie správy audítora o návrhu projektu premeny pri odštiepení je typ regulácie, ktorá zvyšuje nepriame finančné náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako Nepriame finančné náklady pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by audítori v pravidelných intervaloch vyhotovovali správy o návrhu projektu premeny pri odštiepení.
Príloha č. 3a
11
Hodnota nepriameho finančného nákladu na jedného podnikateľa v EUR bola určená v hodnote 250 EUR ako modelový príklad.
Modelový príklad bol určený z dôvodu novej služby pre dotknuté subjekty, ktorú audítori a audítorské spoločnosti doteraz neposkytovali. Prístup audítorov a audítorských spoločností môže byť k obchodným spoločnostiam rôzny. Nie je preto možné v tejto chvíli zobjektivizovať náklady na jedného podnikateľa.
Kategóriou dotknutých subjektov bola určená obchodná spoločnosť s.r.o. v počte 473 na základe expertného odhadu. Keďže počet s. r. o (307 230) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 95 %, určil sa počet s. r. o. (1894), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť. Keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri – výsledok je 473.
14. Správa štatutárneho orgánu k premene spoločnosti odštiepením
Správa štatutárneho orgánu k premene spoločnosti odštiepením je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 – Vypracovanie dokumentu/správy – pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by dotknuté subjekty v pravidelných intervaloch vypracovávali správy k premene spoločnosti odštiepením.
Kategóriou dotknutých subjektov bola určená s. r. o. v počte 473 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia a zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Keďže počet s. r. o (307 230) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 95 %, určil sa počet s. r. o. (1894), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť. Keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri. Vznikol tak počet 473.
Nepredpokladá sa, že všetky subjekty budú vyhotovovať správy k premene spoločnosti odštiepením a využívať tak možnosť odštiepenia ako vznik/zánik obchodnej spoločnosti.
15. Povinnosť priebežného informovania pri odštiepení
Povinnosť priebežného informovania pri odštiepení je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie – pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by dotknuté subjekty v pravidelných intervaloch informovali pri odštiepení.
Kategóriou dotknutých subjektov bola určená s. r. o. v počte 473 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia a zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Keďže počet s. r. o (307 230) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 95 %, určil sa počet s. r. o. (1894), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť. Keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri.
Nepredpokladá sa, že všetky subjekty budú mať povinnosť priebežného informovania pri odštiepení a využívať možnosť odštiepenia ako vznik/zánik obchodnej spoločnosti.
Príloha č. 3a
12
16. Správa audítora o návrhu projektu premeny pri odštiepení
Vyhotovenie správy audítora o návrhu projektu premeny pri odštiepení je typ regulácie, ktorá zvyšuje nepriame finančné náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako Nepriame finančné náklady pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by audítori v pravidelných intervaloch vyhotovovali správy o návrhu projektu premeny pri odštiepení.
Hodnota nepriameho finančného nákladu na jedného podnikateľa v EUR bola určená v hodnote 250 EUR ako modelový príklad.
Modelový príklad bol určený z dôvodu novej služby pre dotknuté subjekty, ktorú audítori a audítorské spoločnosti doteraz neposkytovali. Prístup audítorov a audítorských spoločností môže byť k obchodným spoločnostiam rôzny. Nie je preto možné v tejto chvíli zobjektivizovať náklady na jedného podnikateľa.
Kategóriou dotknutých subjektov bol určený obchodný subjekt a. s. v počte 10 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Keďže počet a. s. (6646) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 2 %, určil sa počet a. s. (39), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť. Keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri. Vznikol tak počet 10.
17. Správa predstavenstva k premene spoločnosti odštiepením
Správa predstavenstva k premene spoločnosti odštiepením je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 – Vypracovanie dokumentu/správy – pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by predstavenstvo (štatutárny orgán obchodnej spoločnosti) vypracovávalo správu k premene spoločnosti odštiepením v pravidelných intervaloch.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako a. s. v počte 10 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia zlúčenia za obdobie 2018 06/2022 je 1994.
Keďže počet a. s. (6646) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 2 %, určil sa počet a. s. (39), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť. Keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri.
Nepredpokladá sa, že všetky subjekty budú vyhotovovať správy predstavenstva k premene spoločnosti odštiepením a využívať možnosť odštiepenia ako vznik/zánik obchodnej spoločnosti.
18. Povinnosť priebežného informovania pri odštiepení
Povinnosť priebežného informovania pri odštiepení je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie – pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by dotknuté subjekty v pravidelných intervaloch informovali pri odštiepení.
Kategóriou dotknutých subjektov bola určená a. s. v počte 10 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia a zlúčenia za obdobie 2018 – 06/2022 je 1994.
Príloha č. 3a
13
Keďže počet a. s. (6646) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 2 %, určil sa počet a. s. (39), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť. Keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri.
Nepredpokladá sa, že všetky subjekty budú mať povinnosť priebežne informovať pri odštiepení a využívať možnosť odštiepenia ako vznik/zánik obchodnej spoločnosti.
19. Sprístupnenie dokumentov akcionárom pri odštiepení
Sprístupnenie dokumentov akcionárom pri odštiepení je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Ohlásenie, oznámenie, poskytnutie informácie – pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by dotknuté subjekty v pravidelných intervaloch sprístupňovali dokumenty akcionárom pri odštiepení.
Kategóriou dotknutých subjektov bola určená a. s. v počte 10 na základe expertného odhadu. Celkový počet subjektov, ktorý vznikol a zanikol v dôsledku rozdelenia, splynutia a zlúčenia za obdobie 2018 06/2022 je 1994.
Keďže počet a. s. (6646) zapísaných v obchodnom registri z celkového počtu subjektov k 06/2022 (321 706) je 2 %, určil sa počet a. s. (39), ktoré mohli takto vzniknúť alebo zaniknúť. Keďže odštiepenie bude nový typ možnosti vzniku alebo zániku obchodnej spoločnosti, tento počet sa vydelil číslom štyri.
Nepredpokladá sa, že všetky subjekty budú sprístupňovať dokumenty akcionárom pri odštiepení a využívať možnosť odštiepenia ako vznik/zánik obchodnej spoločnosti.
20. Vypracovanie správy štatutárneho orgánu k cezhraničnej premene cezhraničným rozdelením
Vypracovanie správy štatutárneho orgánu je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Vypracovanie dokumentu/správy – pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by štatutárne orgány obchodných spoločností v pravidelných intervaloch vypracovávali takéto správy k cezhraničnej premene cezhraničného rozdelenia.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako s. r. o a a. s. v počte 61 (60 s.r.o., 1 a.s.).
Expertný odhad bol určený nasledovne:
a)počet podnikov zahraničnej osoby k 11.1.2023 v
Registri právnických osôb Štatistického
úradu SR bol 252
, čo je 0,08 % k celkovému počtu subjektov v Obchodnom registri SR
k 06/2022 (321 706)
b)expertným odhadom sa určil celkový počet s.r.o. (239 ako 95% z celkového počtu podnikov zahraničnej osoby 252) a počet a.s. (5 ako 2% z celkového počtu podnikov zahraničnej osoby – 252);
c)cezhraničné rozdelenie bude novou možnosťou vzniku/zániku obchodnej spoločnosti, ktoré navrhuje predkladateľ, predkladateľ preto zvolil počet vzniku subjektov cez cezhraničné rozdelenie na základe expertného odhadu;
d)počet 239 pri s.r.o. predkladateľ vydelil štyrmi, čím vznikol výsledok po zaokrúhlení 60; štyrmi z titulu, že spoločnosť môže vzniknúť aj z titulu splynutie a zaniknúť z titulov splynutia a zlúčenia; pri a.s. predkladateľ počet 5 vydelil rovnako štyrmi, čím vznikol počet po zaokrúhlení 1 (1,25).
Príloha č. 3a
14
21. Vypracovanie správy štatutárneho orgánu k cezhraničnej premene pri cezhraničnej zmene právnej formy
Vypracovanie správy štatutárneho orgánu je typ regulácie, ktorá administratívne zvyšuje náklady. Aj preto typ nákladov bol zvolený ako administratívny náklad pri Alternatíve číslo 2 Vypracovanie dokumentu/správy – pri nepravidelnej/jednorazovej frekvencii.
Nepredpokladá sa, že by štatutárne orgány obchodných spoločností v pravidelných intervaloch vypracovávali takéto správy k cezhraničnej zmene právnej formy.
Kategória dotknutých subjektov bola určená ako s. r. o., a. s. v počte 2 (1 s.r.o, 1 a.s.).
Expertný odhad bol určený nasledovne:
a)celkový počet s.r.o. a a.s., ktoré pribudli/ubudli cez zmenu právnej formy do/z ORSR za obdobie 09/2021 – 11/2022 je 310 subjektov (s.r.o. 231 a a.s. 79);
b)počet podnikov zahraničnej osoby k 11.1.2023 v
Registri právnických osôb Štatistického úradu
SR bol 252
, čo je 0,08 % k celkovému počtu subjektov v Obchodnom registri SR k 11/2022
(300 173);
c)cezhraničná zmena právnej formy bude novou možnosťou vzniku/zániku obchodnej spoločnosti, ktorú predkladateľ navrhuje, zvolil preto počet vzniku subjektov cez cezhraničnú zmenu právnej formy na základe expertného odhadu;
d)počet 231 pri s.r.o. predkladateľ vydelil 0,08 %, čím vznikol výsledok 0,18; na základe toho predkladateľ určil počet 1 s.r.o.; pri a.s. predkladateľ určil počet 1.
22. Povinnosť priebežného informovania pri cezhraničnej premene cezhraničným rozdelením
Povinnosť priebežného informovania pri