Príloha č. 6
1
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Biznis vrstva
A – nová služba
B – zmena služby
Kód koncovej služby
Názov koncovej služby
Úroveň elektronizácie
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich koncových služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb pre občana alebo podnikateľa?
B
ks_340713
Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri
4
Aplikačná a technologická vrstva
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
Vo vládnom cloude – áno / nie
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy? Predpokladá správca umiestnenie informačného systému vo vládnom cloude?
B
isvs_6117
Obchodný register
Nie
B
isvs_241
Informačný systém elektronických služieb obchodného registra
Nie
B
isvs_10498
Integračná platforma eBOX
Nie
B
isvs_7714
Integrovaný systém Finančnej správy - správa daní (ISFS-SD)
Nie
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
B
Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie
Elektronické konanie
6.4.1. Predpokladá predložený návrh vedenie konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb?
Áno
Nie
Prostredníctvom konania o návrhu na zápis údajov do obchodného registra (registrácia) je možné cez existujúcu elektronickú službu založiť spoločnosť, ktorá je právny nástupcom v dôsledku zlúčenia, rozdelenia zlúčením, alebo odštiepenia spoločností.
Príloha č. 6
2
Rovnako prostredníctvom konania o návrhu na zápis údajov do obchodného registra (registrácia) je možné zapísať spoločnosť, ktorá sa zapisuje do obchodného registra v dôsledku cezhraničnej zmeny právnej formy.
6.4.2. Je dané konanie možné v celku vykonať elektronicky?
Áno
Nie
Prostredníctvom konania o návrhu na zápis údajov do obchodného registra je možné cez existujúce elektronickú službu založiť spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia, rozdelenia zlúčením alebo odštiepenia spoločnosti alebo cez existujúcu elektronickú služby zapísať spoločnosť v dôsledku cezhraničnej zmeny právnej formy.
6.4.3. Je úprava konania kompatibilná s inštitútmi zákona o e-Governmente a je na dané konanie zákon o e-Governmente možné použiť?
Áno
Nie
Zásada „jedenkrát a dosť“
6.5.1. Predpokladá predložený návrh predkladanie dokumentov, informácií alebo preukazovanie skutočností (ďalej len „údaje“) orgánu, ktorý konanie vedie?
Áno
Nie
K návrhu na zápis údajov pri premene obchodných spoločností sa prikladajú štandardné prílohy (listiny), z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto zákona preveriť, uvedené vo vyhláške MSSR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.
V súvislosti so zavádzaním dvoch nových procesov, ktorými cezhraničné rozdelenie a cezhraničná zmena právnej formy, bude potrebné k návrhu na zápis priložiť tieto dokumenty. Ide o:
Pri cezhraničnom rozdelení:
-rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo družstiev o splynutí, zlúčení alebo rozdelení,
-listina, ktorou sa preukazuje, že nástupnícka spoločnosť, ktorá je výsledkom cezhraničného rozdelenia bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie, ak výsledkom cezhraničného rozdelenia je nástupnícka spoločnosť so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a ak právo štátu, ktorým sa nástupnícka spoločnosť spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
-schválený projekt cezhraničnej premeny spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
-projekt cezhraničnej premeny spoločnosti schválený príslušným orgánom spoločnosti zahraničnej
Príloha č. 6
3
zúčastnenej spoločnosti v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,
-osvedčenie notára podľa osobitného predpisu,
-osvedčenie alebo iná verejná listina vydaná v súlade s právom členského štátu, na ktorého území zahraničná zúčastnená spoločnosť sídlo podľa osobitného predpisu, a to za každú zúčastnenú spoločnosť jedno osvedčenie alebo iná verejná listina,
-dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu, alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu uplynula bez uzavretia dohody,
-správa audítora podľa osobitného predpisu alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu,
-iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis,
-čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením tejto spoločnosti,
3.voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.voči zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená
Pri cezhraničnej premene právnej formy:
-schválený projekt cezhraničnej premeny spoločnosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
-projekt cezhraničnej premeny spoločnosti schválený príslušným orgánom spoločnosti zahraničnej zúčastnenej spoločnosti v cudzom jazyku s overeným prekladom do štátneho jazyka,
-osvedčenie notára podľa osobitného predpisu,
Príloha č. 6
4
-dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu, alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu uplynula bez uzavretia dohody,
-správa audítora podľa osobitného predpisu alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu,
-iné listiny, ak tak ustanoví osobitný predpis,
-čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,
2.voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením tejto spoločnosti,
3.voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
4.voči zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení alebo nebola súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušená.
6.5.2. Predpokladá predložený návrh, aby sa predkladali údaje, ktoré sa nachádzajú v zákonom ustanovenej evidencii vedenej orgánom, ktorý konanie vedie alebo iným orgánom?
Áno
Nie
6.5.3. Budú údaje poskytované režimom podľa zákona č. 177/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo iným obdobným spôsobom, ktorý zabezpečí, aby si údaje orgán, ktorý konanie vedie, získaval z úradnej moci a nemuseli mu byť predkladané subjektom súkromného práva, navrhovateľom, žiadateľom, účastníkom konania (ďalej len „účastník konania“)?
Áno
Nie
6.5.4. Ak si orgán, ktorý konanie vedie, údaje nebude získavať z úradnej moci ale mu budú predkladané účastníkom konania, je v návrhu upravené prechodné obdobie, po ktorého uplynutí si údaje orgán, ktorý konanie vedie, bude získavať z úradnej moci?
Áno
Nie
Výmena údajov medzi orgánmi verejnej moci
Príloha č. 6
5
6.6.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov?
Áno
Nie
Predložený návrh zákona upravuje rozsah evidencie údajov v obchodnom registri vo vzťahu k cezhraničným premenám a cezhraničnej zmene právnej formy. Predmetné údaje sa budú zapisovať na základe výmeny informácií prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločnosti. Uvedená evidencia si nebude vyžadovať konanie zo strany subjektu, nebude potrebné podávať návrh na zápis alebo dokladať listiny potrebné k vykonaniu zápisu.
6.6.2. Umožňuje predložený návrh poskytovanie údajov z evidencie iným orgánom verejnej moci, resp. iným osobám na plnenie ich zákonom ustanovených úloh bez obmedzenia subjektu (teda vo všetkých prípadoch, kedy tieto údaje na plnenie zákonom ustanovených úloh potrebujú)?
Áno
Nie
Uvedené je možné pri výmene informácií prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločnosti.
6.6.3. Je zabezpečené poskytovanie údajov z evidencie elektronicky a automatizovaným spôsobom?
Áno
Nie
Zapísané údaje z obchodného registra je možné poskytovať elektronicky prostredníctvom elektronických služieb obchodného registra, ako aj prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločnosti.
6.6.4. Je na poskytovanie údajov z evidencie využitý režim podľa zákona č. 177/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov?
Áno
Nie
Referenčné údaje
6.7.1. Predpokladá predložený návrh zriadenie novej evidencie údajov alebo upravuje vedenie evidencie údajov, ktoré budú navrhnuté na zaradenie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?
Áno
Nie
6.7.2. Kedy je plánované zaradenie údajov z evidencie do zoznamu referenčných údajov podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente?