DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Vláda Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)v primárnom práve Európskej únie
-článok 50 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení
b)v sekundárnom práve Európskej únie
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (Ú v. EÚ L 321, 12.12.2019) – Ministerstvo spravodlivosti (gestor)
-Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) v platnom znení (Ú v. EÚ L 169, 30.6.2017) – Ministerstvo spravodlivosti (gestor)
-Smernica Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení (Ú. v. ES L 294, 10.11.2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4) – Ministerstvo spravodlivosti (gestor)
c)nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná lehota účinnosti jeho ustanovení:
Podľa čl. III smernice (EÚ) 2019/2121 členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. januára 2023.
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti
k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie:
proti Slovenskej republike bolo dňa 22. marca 2023 zo strany Európskej komisie, podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, doručením formálneho oznámenia začaté konanie o porušení zmlúv č. INFR (2023) 0102 z dôvodu neoznámenia transpozičných opatrení smernice (EÚ) 2019/2121.
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebrané spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav:
-zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
-zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a) úplný