TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. L 169, 30.6.2017) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/2121 (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 (Ú. v. L 172, 26.6.2019), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019 (Ú. v. L 186, 11.7.2019) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/23 zo 16. decembra 2020 (Ú. v. EÚ L 22, 22.1.2021)
1. Návrh zákona č. .../2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
(gestor : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
2. Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
3. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „OBZ“)
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
4. Zákon č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení zákona
(gestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
5. Zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
6. Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
7. Vyhláška 25/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
8. Občiansky zákonník (ďalej aj ako „OZ“)
(gestor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
9. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
(gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
10. Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)(gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
11. Zákon 371/2014 o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(gestor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
12. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZOCV“)
(gestor: Úrad vlády Slovenskej republiky)
13. Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(gestor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Článok
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Identifikácia goldplatingu
Identifikácia oblasti gold- platingu a vyjadrenie k opodstatnenosti goldplatingu*
Č: 64
O: 1
Článok 64
Finančná pomoc spoločnosti pre nadobudnutie jej akcií treťou osobou
1. Ak členské štáty povolia spoločnosti buď priamo, alebo nepriamo poskytovať preddavky, pôžičky alebo zábezpeky s cieľom nadobúdať jej akcie treťou osobou, podmienia takéto transakcie splnením podmienok stanovených v odsekoch 2 až 5
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
8. § 161e vrátane nadpisu znie:
㤠161e
Finančná asistencia
(1) Spoločnosť môže poskytovať priamo alebo nepriamo preddavky, pôžičky, úvery alebo zábezpeky s cieľom nadobúdať jej akcie treťou osobou (ďalej len „finančná asistencia“) ak tak určia stanovy spoločnosti a za splnenia aspoň nasledovných podmienok
a)finančná asistencia musí byť poskytnutá za spravodlivých trhových podmienok, najmä ak ide o úrok vyplatený spoločnosti a zábezpeku poskytnutú spoločnosti za finančnú asistenciu, ktorá je preddavkom, pôžičkou alebo úverom; transakcia je vykonaná za spravodlivých trhových podmienok aj ak je spoločnosti poskytnuté primerané protiplnenie podľa § 67j,
Ú
Predkladateľ považuje za vhodné pre spoločnosti umožniť im poskytnúť finančnú asistenciu v prípade nadobúdania ich vlastných akcií. Predmetná úprava bola pripravená na základe požiadaviek právnej praxe. Uvedenou úpravou sa dosiahnuť umožniť
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
b)predstavenstvo preverí finančnú spôsobilosť každej tretej strany, ktorej alebo prostredníctvom ktorej byť finančná asistencia poskytovaná,
c)poskytnutím finančnej asistencie neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu upísaného základného imania zvýšenú o rezervný fond a iné fondy, ktoré spoločnosť vytvára povinne podľa zákona a ktoré podľa zákona alebo stanov nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a zníženú o hodnotu nesplateného upísaného základného imania, ak toto nesplatené upísané základné imanie ešte nie je zúčtované v aktívach uvedených v súvahe, a to ani s prihliadnutím k prípadnému zníženiu vlastného imania, ku ktorému môže dôjsť, ak svoje vlastné akcie nadobúda spoločnosť alebo iná osoba konajúca na jej účet,
d)spoločnosť vytvorí vo výške poskytovanej finančnej asistencie osobitný rezervný fond.
(2) Predstavenstvo vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, ktorá obsahuje najmä
a)dôvody poskytnutia finančnej asistencie,
b)odôvodnenie poskytnutia finančnej asistencie v záujme spoločnosti,
c)podmienky vykonania finančnej asistencie,
d)posúdenie rizík súvisiacich s finančnou asistenciou, ak ide o likviditu spoločnosti a jej platobnú schopnosť a
e)cenu nadobudnutia akcií spoločnosti treťou osobou.
spoločnostiam zvýšiť ich konkurencieschopnosť a rozšíriť možnosť hľadania kapitálu.
(3) Dozorná rada vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, v ktorej posúdi, či poskytnutie finančnej asistencie nie je v rozpore s najlepším záujmom spoločnosti a tiež posúdi správu predstavenstva podľa odseku 2, ak byť finančná asistencia poskytnutá
a)členovi predstavenstva,
b)ovládajúcej osobe alebo členovi jej štatutárneho orgánu, alebo
c)osobe konajúcej vo vlastnom mene, ale na účet člena predstavenstva alebo ovládajúcej osoby.
(4) Ak tretia osoba nadobúda s finančnou asistenciou spoločnosti vlastné akcie tejto spoločnosti alebo upisuje akcie vydané v dôsledku zvyšovania upísaného základného imania, musí byť takéto nadobudnutie alebo upisovanie uskutočnené za primeranú cenu.
(5) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o poskytnutí finančnej asistencie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.
(6) Správu predstavenstva podľa odseku 2 a správu dozornej rady podľa odseku 3 uloží spoločnosť do zbierky listín bez zbytočného odkladu po tom, čo valné zhromaždenie schváli rozhodnutie o poskytnutí finančnej asistencie.
(7) Ustanovenia odsekov 1 6 sa nevzťahujú na bežnú činnosť bánk, v rámci ktorej banky poskytujú iným osobám prostriedky na poskytnutie finančnej asistencie a na právne úkony vykonané v súvislosti s nadobudnutím akcií
zamestnancami spoločnosti alebo pre zamestnancov spoločnosti za predpokladu, že v dôsledku týchto úkonov neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom, ktorý spoločnosť vytvára povinne podľa zákona.“.
Č: 64
O: 2
2. Transakcie sa uskutočnia na zodpovednosť správneho alebo riadiaceho orgánu za spravodlivých trhových podmienok, najmä pokiaľ ide o úrok vyplatený spoločnosti a pokiaľ ide o zábezpeky poskytnuté spoločnosti za pôžičky a preddavky uvedené v odseku 1. Úverová bonita tretej osoby, alebo v prípade transakcie za účasti viacerých strán úverová bonita každej zo zúčastnených protistrán musí byť náležite preverená.
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 1
P: a)
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 1
P: b)
8. § 161e vrátane nadpisu znie:
㤠161e
Finančná asistencia
(1) Spoločnosť môže poskytovať priamo alebo nepriamo preddavky, pôžičky, úvery alebo zábezpeky s cieľom nadobúdať jej akcie treťou osobou (ďalej len „finančná asistencia“) ak tak určia stanovy spoločnosti a za splnenia aspoň nasledovných podmienok
a)finančná asistencia musí byť poskytnutá za spravodlivých trhových podmienok, najmä ak ide o úrok vyplatený spoločnosti a zábezpeku poskytnutú spoločnosti za finančnú asistenciu, ktorá je preddavkom, pôžičkou alebo úverom; transakcia je vykonaná za spravodlivých trhových podmienok aj ak je spoločnosti poskytnuté primerané protiplnenie podľa § 67j,
b)predstavenstvo preverí finančnú spôsobilosť každej tretej strany, ktorej alebo prostredníctvom ktorej má byť finančná asistencia poskytovaná,
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 64
O: 3
3. Správny alebo riadiaci orgán predloží transakcie na predchádzajúce schválenie valnému
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 5
(5) Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o poskytnutí finančnej asistencie je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov.
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64
GP-A
b) navýšenie
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
zhromaždeniu, pričom valné zhromaždenie koná v súlade s pravidlami týkajúcimi sa uznášaniaschopnosti a väčšiny stanovenými v článku 83.
odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
požiadaviek
Č: 64
O: 3
Správny alebo riadiaci orgán predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, v ktorej uvedie:
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 2
V: 1
(2) Predstavenstvo vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, ktorá obsahuje najmä
a)dôvody poskytnutia finančnej asistencie,
b)odôvodnenie poskytnutia finančnej asistencie v záujme spoločnosti,
c)podmienky vykonania finančnej asistencie,
d)posúdenie rizík súvisiacich s finančnou asistenciou, pokiaľ ide o likviditu spoločnosti a jej platobnú schopnosť a
e)cenu nadobudnutia akcií spoločnosti treťou osobou.
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 64
O: 3
P: a)
a) dôvody pre danú transakciu;
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 2
P: a)
(2) Predstavenstvo vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, ktorá obsahuje najmä
a)dôvody poskytnutia finančnej asistencie,
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 64
O: 3
P: b)
b) záujem spoločnosti na vykonaní takejto transakcie;
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 2
P: b)
(2) Predstavenstvo vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, ktorá obsahuje najmä
b)odôvodnenie poskytnutia finančnej asistencie v záujme spoločnosti,
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 64
O: 3
P: c)
c) podmienky, za akých sa transakcia vykoná;
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
(2) Predstavenstvo vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, ktorá obsahuje najmä
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle
GP-A
b) navýše
Oblasť s vplyvom na
O: 2
P: c)
c)podmienky vykonania finančnej asistencie,
článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
nie požiadaviek
podnikateľské prostredie
Č: 64
O: 3
P: d)
d) riziká súvisiace s transakciou, pokiaľ ide o likviditu a platobnú schopnosť spoločnosti, a
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 2
P: d)
(2) Predstavenstvo vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, ktorá obsahuje najmä
a)dôvody poskytnutia finančnej asistencie,
b)odôvodnenie poskytnutia finančnej asistencie v záujme spoločnosti,
c)podmienky vykonania finančnej asistencie,
d)posúdenie rizík súvisiacich s finančnou asistenciou, ak ide o likviditu spoločnosti a jej platobnú schopnosť a
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 64
O: 3
P: e)
e) cenu, za akú tretia osoba akcie nadobudne.
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 2
P: e)
(2) Predstavenstvo vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, ktorá obsahuje najmä
e)cenu nadobudnutia akcií spoločnosti treťou osobou.
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Táto správa sa predloží registru na zverejnenie podľa článku 16.
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 6
(6) Správu predstavenstva podľa odseku 2 a správu dozornej rady podľa odseku 3 uloží spoločnosť do zbierky listín bez zbytočného odkladu po tom, čo valné zhromaždenie schváli rozhodnutie o poskytnutí finančnej asistencie.
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 64
O: 4
4. Celková finančná pomoc poskytnutá tretím osobám nesmie mať za žiadnych okolností za následok zníženie čistého obchodného imania pod čiastku uvedenú v článku 56 ods. 1 a 2, a to ani pri
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 1
P: c)
8. § 161e vrátane nadpisu znie:
㤠161e
Finančná asistencia
(1) Spoločnosť môže poskytovať priamo alebo nepriamo preddavky, pôžičky, úvery alebo zábezpeky s cieľom nadobúdať jej
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
zohľadnení zníženia čistého obchodného imania, ku ktorému môže dôjsť, keď svoje vlastné akcie nadobúda spoločnosť alebo niekto na jej účet v súlade s článkom 60 ods. 1
akcie treťou osobou (ďalej len „finančná asistencia“) ak tak určia stanovy spoločnosti a za splnenia aspoň nasledovných podmienok
c)poskytnutím finančnej asistencie neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu upísaného základného imania zvýšenú o rezervný fond a iné fondy, ktoré spoločnosť vytvára povinne podľa zákona a ktoré podľa zákona alebo stanov nie je možné rozdeliť medzi akcionárov a zníženú o hodnotu nesplateného upísaného základného imania, ak toto nesplatené upísané základné imanie ešte nie je zúčtované v aktívach uvedených v súvahe, a to ani s prihliadnutím k prípadnému zníženiu vlastného imania, ku ktorému môže dôjsť, ak svoje vlastné akcie nadobúda spoločnosť alebo iná osoba konajúca na jej účet,
Spoločnosť zahrnie do pasív v súvahe nerozdeliteľnú rezervu vo výške celkovej finančnej pomoci.
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 1
P: d)
d)spoločnosť vytvorí vo výške poskytovanej finančnej asistencie osobitný rezervný fond.
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 64
O: 5
5. V prípadoch, keď tretia osoba nadobúda s finančnou pomocou spoločnosti vlastné akcie tejto spoločnosti v zmysle článku 60 ods. 1 alebo upisuje akcie vydané v dôsledku zvyšovania upísaného základného imania, musí byť takéto nadobudnutie alebo
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 4
8. § 161e vrátane nadpisu znie:
㤠161e
Finančná asistencia
(4) Ak tretia osoba nadobúda s finančnou asistenciou spoločnosti vlastné akcie tejto spoločnosti alebo upisuje akcie vydané v dôsledku zvyšovania upísaného základného imania, musí byť takéto
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
upisovanie uskutočnené za primeranú cenu.
nadobudnutie alebo upisovanie uskutočnené za primeranú cenu.
Č: 64
O: 6
6. Odseky 1 5 sa neuplatnia na transakcie uskutočnené v rámci bežných obchodov bankami a inými finančnými inštitúciami ani na transakcie uskutočnené s cieľom nadobudnutia akcií zamestnancami alebo pre zamestnancov spoločnosti alebo spoločnosti s ňou prepojenej.
Uvedené transakcie však nesmú spôsobiť zníženie čistého obchodného imania pod čiastku stanovenú v článku 56 ods. 1
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 7
8. § 161e vrátane nadpisu znie:
㤠161e
Finančná asistencia
(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na bežnú činnosť bánk, v rámci ktorej banky poskytujú iným osobám prostriedky na poskytnutie finančnej asistencie a na právne úkony vykonané v súvislosti s nadobudnutím akcií zamestnancami spoločnosti alebo pre zamestnancov spoločnosti za predpokladu, že v dôsledku týchto úkonov neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom, ktorý spoločnosť vytvára povinne podľa zákona.“.
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 64
O: 7
7. Odseky 1 5 sa neuplatňujú na transakcie uskutočnené s cieľom nadobudnúť akcie podľa článku 61 ods. 1 písm. h).
D
1
3
Č: II
B: 12
§: 220b
O: 11
§: 220b
O: 11
12. V § 220b ods. 11 sa slová „§ 161e ods. 2“ nahrádzajú slovami „161e“.
(11) Ustanovenia § 157 ods. 1 a 2, § 161a až 161d a § 161e ods. 2 sa na akciovú spoločnosť s premenlivým základným imaním nepoužijú.
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí pre celý odsek článok 64.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 65
Článok 65
Dodatočné ochranné opatrenia v prípade transakcií so spriaznenými stranami
D
1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 3
8. § 161e vrátane nadpisu znie:
㤠161e
Finančná asistencia
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí aj pre článok 65.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
V prípadoch, keď jednotliví členovia správneho alebo riadiaceho orgánu spoločnosti, ktorá je súčasťou transakcie uvedenej v článku 64 ods. 1 tejto smernice, alebo členovia správneho alebo riadiaceho orgánu materskej spoločnosti v zmysle článku 22 smernice 2013/34/EÚ, alebo samotná materská spoločnosť, alebo osoby konajúce vo vlastnom mene, ale na účet členov týchto orgánov alebo na účet takejto spoločnosti, protistranou tejto transakcie, členské štáty zaistia prostredníctvom primeraných ochranných opatrení, aby takáto transakcia nebola v rozpore s najlepším záujmom spoločnosti.
3
§: 161f
O: 2
(3) Dozorná rada vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu písomnú správu, v ktorej posúdi, či poskytnutie finančnej asistencie nie je v rozpore s najlepším záujmom spoločnosti a tiež posúdi správu predstavenstva podľa odseku 2, ak byť finančná asistencia poskytnutá
a)členovi predstavenstva,
b)ovládajúcej osobe alebo členovi jej štatutárneho orgánu, alebo
c)osobe konajúcej vo vlastnom mene, ale na účet člena predstavenstva alebo ovládajúcej osoby.
(2) Ustanovenia § 161, § 161a ods. 1 4, § 161b ods. 1 písm. b) f) a ods. 2 , § 161c 161e a § 161f ods. 1 sa primerane použijú aj na upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou.
Č: 66
O: 1
Článok 66
Prijatie vlastných akcií ako záruky
1. Prijatie vlastných akcií samotnou spoločnosťou alebo prostredníctvom osoby konajúcej vo vlastnom mene, avšak na účet spoločnosti, ako
D
3
§: 161f
§ 161f
(1) Ustanovenia § 161a, § 161b ods. 1, § 161d a 161e sa primerane použijú aj na zriadenie záložného práva k vlastným akciám spoločnosti.
(2) Ustanovenia § 161, § 161a ods. 1 4, § 161b ods. 1 písm. b) f) a ods. 2 , § 161c 161e a § 161f ods. 1 sa primerane použijú aj na upisovanie alebo nadobúdanie akcií alebo na zriadenie záložného práva k
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí aj pre článok 66.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
záruky sa považuje za nadobudnutie na účely článku 60, článku 61 ods. 1 a článkov 63 a 64.
akciám ovládajúcej osoby ovládanou osobou.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak ovládaná osoba
a) koná na účet inej osoby okrem prípadu, ak koná na účet ovládajúcej osoby alebo spoločnosti, ktorá je ovládaná tou istou ovládajúcou osobou,
b) je obchodníkom s cennými papiermi a ide o úkony, ktoré sa uskutočňujú v rámci jej podnikania ako obchodníka s cennými papiermi, alebo
c) získala postavenie ovládanej osoby po nadobudnutí akcií.
(4) S akciami nadobudnutými ovládanou osobou podľa odseku 3 nemožno vykonávať hlasovacie práva. Akcie nadobudnuté podľa odseku 3 sa na účely určenia, či je splnená podmienka podľa § 161a ods. 2 písm. b), považujú za vlastné akcie ovládajúcej osoby.
Č: 66
O: 2
2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že neuplatnia odsek 1 na transakcie uzavreté v rámci bežných obchodov bánk a iných finančných inštitúcií.
D
3
1
§: 161f
O: 1
Č: II
B: 8
§: 161e
O: 7
§ 161f
(1) Ustanovenia § 161a, § 161b ods. 1, § 161d a 161e sa primerane použijú aj na zriadenie záložného práva k vlastným akciám spoločnosti.
8. § 161e vrátane nadpisu znie:
㤠161e
Finančná asistencia
(7) Ustanovenia odsekov 1 6 sa nevzťahujú na bežnú činnosť bánk, v rámci
Ú
Vyjadrenie ku goldplatingu v zmysle článku 64 odsek 1 platí aj pre článok 66.
GP-A
b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
ktorej banky poskytujú iným osobám prostriedky na poskytnutie finančnej asistencie a na právne úkony vykonané v súvislosti s nadobudnutím akcií zamestnancami spoločnosti alebo pre zamestnancov spoločnosti za predpokladu, že v dôsledku týchto úkonov neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom, ktorý spoločnosť vytvára povinne podľa zákona.“.
HLAVA II
PREMENY, ZLÚČENIA ALEBO SPLYNUTIA A ROZDELENIA KAPITÁLOVÝCH SPOLOČNOSTÍ
KAPITOLA –I
Cezhraničné premeny
n.a.
n.a.
GP-N
Č: 1
Č: 86a
O: 1
Rozsah pôsobnosti
1. Táto kapitola sa uplatňuje na premeny kapitálových spoločností, ktoré boli založené podľa práva členského štátu a ktoré majú svoje sídlo, ústredie riadenia alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území Únie, na kapitálové spoločnosti, ktoré sa riadia právom iného členského štátu.
n.a.
n.a.
GP-N
Č: 86a
O: 2
2. Táto kapitola sa neuplatňuje na cezhraničné premeny, pri
N
1
Č: I
§: 129
O: 2
§ 129
Spoločné a záverečné ustanovenia
Ú
GP-N
ktorých ide o spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je kolektívne investovanie kapitálu poskytnutého verejnosťou, podnikajúcu na základe zásady rozloženia rizika, ktorej podiely spätne odkupované alebo vyplácané na požiadanie ich vlastníkov, a to priamo alebo nepriamo z majetku tejto spoločnosti. Činnosť takejto spoločnosti smerujúca k zabezpečeniu toho, aby sa burzová hodnota jej podielov príliš nelíšila od jej čistej hodnoty aktív, sa považuje za obdobu takéhoto spätného odkúpenia alebo vyplatenia.
(2) Ustanovenia o cezhraničných premenách a cezhraničnej zmene právnej formy sa nepoužijú na subjekty kolektívneho investovania podľa osobitného predpisu7).
7) Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
Č: 86a
O: 3
P: a)
3. Členské štáty zabezpečia, aby sa táto kapitola neuplatňovala na spoločnosti, za ktorejkoľvek z týchto okolností:
a) spoločnosť je v likvidácii a začala rozdeľovať aktíva svojim spoločníkom;
N
1
Č: I
§: 3
O: 6
P: a)
§ 3
Neprípustnosť premeny, cezhraničnej premeny a zmien právnej formy
Zmena právnej formy a cezhraničná zmena právnej formy je neprípustná, aj vtedy, ak
a)spoločnosť je v likvidácii,
Ú
GP-N
Č: 86a
O: 3
P: b)
b) na spoločnosť sa uplatňujú nástroje riešenia krízových situácií, právomoci a
N
1
Č: XXVII
B: 2
§: 40
O: 9
2. V § 40 ods. 9 písmená s) a t) znejú:
Ú
GP-N
mechanizmy stanovené v hlave IV smernice 2014/59/EÚ alebo v hlave V nariadenia (EÚ) 2021/23
11
P: s)
Č: XXVII
B: 2
§: 40
O: 9
P: t)
Č: XXVII
B: 1
§: 40
O: 9
V: 1
„s) cezhraničnej premene a cezhraničnej zmene právnej formy spoločností podľa osobitného predpisu81j)
2. V § 40 ods. 9 písmená s) a t) znejú:
„t) účasti zamestnancov pri cezhraničnej premene a cezhraničnej zmene právnej formy.81j)“.
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 81j znie:
81j) Zákon č. .../2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
§ 40
Účinky začatia rezolučného konania
(9) Počas rezolučného konania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu25a) sa neuplatňujú ustanovenia o
Č: 86a
O: 4
P: a)
4. Členské štáty môžu rozhodnúť, že túto kapitolu neuplatnia na spoločnosti:
a) ktoré v konkurznom konaní alebo prechádzajú preventívnou reštrukturalizáciou;
D
1
Č: I
§: 3
O: 6
P: b)
§ 3
Neprípustnosť premeny, cezhraničnej premeny a zmien právnej formy
Zmena právnej formy a cezhraničná zmena právnej formy je neprípustná, aj vtedy, ak
b)voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; to neplatí ak správca
Predkladateľ považuje za nevyhnutné, vzhľadom na ochranu veriteľov, aby v prípade konkurzu a reštrukturalizačného
GP-A b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: I
§: 3
O: 6
P: c)
súhlasí so zmenou právnej formy alebo s cezhraničnou zmenou právnej formy,
c)voči spoločnosti pôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie; to neplatí ak reštrukturalizačný plán potvrdený súdom zmenu právnej formy alebo cezhraničnú zmenu právnej formy predpokladá,
konania bolo v právnom predpise prítomné obmedzenie cezhraničnej premeny.
Č: 86a
O: 4
P: b)
b) ktoré predmetom iného likvidačného konania, než sa uvádza v odseku 3 písm. a), alebo
D
1
Č: I
§: 3
O: 6
P: d)
§ 3
Neprípustnosť premeny, cezhraničnej premeny a zmien právnej formy
Zmena právnej formy a cezhraničná zmena právnej formy je neprípustná, aj vtedy, ak
d)súd voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení.
Ú
Predkladateľ považuje za nevyhnutné, vzhľadom na ochranu veriteľov, aby v prípade, že sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, bolo prítomné obmedzenie cezhraničnej premeny.
GP-A b) navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
Č: 86a
O: 4
P: c)
c) v ktorých sa vykonávajú opatrenia na predchádzanie kríze v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 101 smernice 2014/59/EÚ (EU) alebo v článku 2 bode 48 nariadenia (EÚ) 2021/23.
D
n.a.
GP-N
Č: 86b
O: 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
N
1
Č: I
§: 2
O: 15
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
Ú
Smernica vyžaduje pre cezhraničnú premenu aplikáciu ustanovení na
GP-N
(1) „spoločnosť“ je kapitálová spoločnosť, ktorá niektorú z foriem uvedených v prílohe II a ktorá uskutočňuje cezhraničnú premenu;
Č: I
§: 3
O: 4
§: 112
O: 1
§: 112
O: 2
(15) Cezhraničná zmena právnej formy je postup, pri ktorom spoločnosť bez zrušenia alebo likvidácie zmení svoju právnu formu zapísanú v registri pôvodného štátu na právnu formu podľa práva cieľového štátu a zároveň premiestni do cieľového štátu aspoň svoje sídlo.
(4) Cezhraničná zmena právnej formy je neprípustná, ak § 112 neustanovuje inak.
§ 112
(1) Cezhraničná zmena právnej formy je neprípustná, ak slovenskou spoločnosťou, ktorá mení cezhranične právnu formu, alebo slovenskou premenenou spoločnosťou je iná ako akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným.
(2) Zahraničnou spoločnosťou, ktorá mení cezhranične právnu formu, alebo zahraničnou premenenou spoločnosťou nemôže byť iná spoločnosť ako spoločnosť, ktorá právnu formu zodpovedajúcu právnej forme spoločnosti podľa odseku 1 v súlade s právnym poriadkom iného členského štátu.
akciovú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným.
Č: 86b
O: 2
(2) „cezhraničná premena“ je operácia, pri ktorej spoločnosť bez zrušenia, ukončenia prevádzky alebo vstúpenia do likvidácie zmení právnu formu zapísanú v registri v pôvodnom členskom
N
1
Č: I
§: 2
O: 5
§ 2
Základné pojmy
(15) Cezhraničná zmena právnej formy je postup, pri ktorom spoločnosť bez zrušenia alebo likvidácie zmení svoju právnu formu zapísanú v registri pôvodného štátu na právnu formu podľa práva cieľového štátu
Ú
GP-N
štáte na právnu formu v cieľovom členskom štáte, uvedenú v prílohe II, a premiestňuje do cieľového členského štátu aspoň svoje sídlo, pričom si zachováva svoju právnu subjektivitu;
a zároveň premiestni do cieľového štátu aspoň svoje sídlo.
Č: 86b
O: 3
(3) „pôvodný členský štát“ je členský štát, v ktorom je spoločnosť zapísaná v registri pred cezhraničnou premenou;
N
1
Č: I
§: 2
O: 17
P: b)
§ 2
Základné pojmy
(17) Na účely tohto zákona sa rozumie
b)pôvodným štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), v ktorom je registrovaná spoločnosť pred cezhraničnou zmenou právnej formy,
Ú
GP-N
Č: 86b
O: 4
(4) „cieľový členský štát“ je členský štát, v ktorom je premenená spoločnosť zapísaná do registra v dôsledku cezhraničnej premeny;
N
1
Č: I
§: 2
O: 17
P: c)
§ 2
Základné pojmy
(17) Na účely tohto zákona sa rozumie
c)cieľový štátom členský štát, v ktorom je registrovaná spoločnosť po cezhraničnej zmene právnej formy,
Ú
GP-N
Č: 86b
O: 5
(5) „premenená spoločnosť“ je spoločnosť vytvorená v cieľovom členskom štáte v dôsledku cezhraničnej premeny.
N
1
Č: I
§: 2
O: 17
P: d)
d)premenenou spoločnosťou spoločnosť vytvorená v cieľovom štáte po cezhraničnej zmene právnej formy.
Ú
GP-N
Č: 86c
Postupy a formálne náležitosti
V súlade s právom Únie sa právom pôvodného
N
1
Č: I
§ 87
O: 1
O: 9
§ 87
Osvedčenie predchádzajúce cezhraničnej premene
Ú
Proces cezhraničnej zmeny právnej formy potvrdzuje
GP-N
členského štátu riadia tie časti postupov a formálnych náležitostí, ktoré je potrebné dodržiavať v súvislosti s cezhraničnou premenou s cieľom získať osvedčenie predchádzajúce premene, a právom cieľového členského štátu sa riadia tie časti postupov a formálnych náležitostí, ktoré je potrebné dodržiavať po prijatí osvedčenia predchádzajúceho premene.
Č: XIII
B: 11
§: 7
O: 18
(9) Notár uloží osvedčenie predchádzajúce cezhraničnej premene do zbierky listín postupom podľa osobitného predpisu10) bezodkladne po jeho vydaní.
7. V § 5 sa vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
(11) Ak ukladá notár do zbierky listín osvedčenie podľa osobitného predpisu5a), listina sa ukladá do zbierky listín registrového súdu výlučne elektronickými prostriedkami. Registrový súd zašle osvedčenie podľa prvej vety bezodkladne po jeho uložení prostredníctvom systému prepojenia registrov zahraničnému obchodnému registru alebo inej evidencii, v ktorej je zahraničná zúčastnená alebo nástupnícka osoba zapísaná alebo v ktorej je povinná ukladať listiny.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 5a znejú:
10) § 5 ods. 11 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(18) Pred zápisom spoločnosti, ktorá sa zapisuje v dôsledku cezhraničnej zmeny právnej formy, do obchodného registra, registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či
a)spoločnosť a premenená spoločnosť majú obdobnú právnu formu, ak nejde o prípad podľa osobitného zákona,15)
b)spoločnosť schválila návrh projektu cezhraničnej zmeny právnej formy,
notár svojím osvedčením, ktoré sa uloží do zbierky listín a následne zašle prostredníctvom systému prepojenia registrov registru premenenej (nástupníckej) spoločnosti.
Následne už proces pokračuje podľa vnútroštátnych noriem daného obchodného registra, kde na návrh obchodný register rozhoduje o zápise premenenej (nástupníckej) spoločnosti.
2
§ 5
O: 1
§: 5
O: 2
c)spoločnosť dodržala požiadavky kladené na postup pri cezhraničnom rozdelení ustanovené osobitným zákonom,15) ktorých splnenie sa preukazuje predložením osvedčenia vydaného podľa ustanovení osobitného zákona,5a) ktoré nesmie byť staršie ako šesť mesiacov.
§ 5
Návrh
(1) Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva navrhovateľ, ktorým je zapísaná osoba alebo osoba oprávnená podľa osobitného zákona.1) Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.
(2) Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy6a) alebo špecializovaného portálu.6b) Elektronický formulár obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom.6c)
6a) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6b) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6c) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 563/2004 Z. z.
Č: 86d
Návrh zmluvy o cezhraničných premenách
Správny alebo riadiaci orgán spoločnosti vypracuje návrh zmluvy o cezhraničnej premene. Návrh zmluvy o cezhraničnej premene obsahuje aspoň tieto podrobnosti:
a) právna forma a názov spoločnosti v pôvodnom členskom štáte a umiestnenie sídla spoločnosti v uvedenom členskom štáte;
b) navrhovaná právna forma a názov pre premenenú spoločnosť v cieľovom členskom štáte a navrhované umiestnenie sídla v uvedenom členskom štáte;
c) v uplatniteľných prípadoch akt o založení spoločnosti v cieľovom členskom štáte a stanovy,
N
1
Č: I
§: 113
Č: I
§: 112
O: 3
Č: I
§: 77
P: a)
Č: I
§: 77
P: b)
§ 113
Návrh projektu cezhraničnej zmeny právnej formy
(1) Na cezhraničnú zmenu právnej formy sa vyžaduje vypracovanie návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy.
(2) Na zrušenie schváleného projektu cezhraničnej zmeny právnej formy sa primerane použijú ustanovenia § 14.
(3) Na cezhraničnú zmenu právnej formy sa primerane použijú ustanovenia prvej hlavy tretej časti tohto zákona. Ustanovenia § 76, 78, 89 a 92 sa nepoužijú.
§ 77
Všeobecné náležitosti návrhu projektu cezhraničnej premeny
Návrh projektu cezhraničnej premeny musí obsahovať najmä
a)obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, zúčastnených spoločností,
b)navrhované obchodné meno, právnu formu a sídlo zúčastnených spoločností, ak sa budú tieto údaje pri cezhraničnej premene meniť,
Ú
GP-N
ak predstavujú osobitný dokument;
d) navrhovaný orientačný harmonogram pre cezhraničnú premenu;
e) práva udelené premenenou spoločnosťou spoločníkom požívajúcim osobitné práva alebo vlastníkom iných cenných papierov ako tých, ktoré predstavujú podiel na základnom imaní spoločnosti, alebo navrhované opatrenia, ktoré sa týchto osôb týkajú;
f) akékoľvek záruky poskytnuté veriteľom, ako garancie alebo záložné práva;
g) akékoľvek osobitné výhody, ktoré sa poskytnú členom správnych, riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov spoločnosti; h) prípadné stimuly alebo subvencie, ktoré dostala spoločnosť v pôvodnom členskom štáte za predchádzajúcich päť rokov; i) podrobnosti o ponuke peňažnej náhrady pre spoločníkov v súlade s článkom 86i; j) pravdepodobné vplyvy
Č: I
§: 114
Č: I
§ 115
§ 114
Osobitné náležitosti návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy
(1) Návrh projektu cezhraničnej zmeny právnej formy musí okrem náležitostí podľa § 77 obsahovať aj
a)informáciu o stimuloch podľa osobitného predpisu,12) ak ich spoločnosť v pôvodnom členskom štáte získala v období predchádzajúcom päť rokov pred vyhotovením návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy,
b)informáciu o peňažnej náhrade ponúknutej spoločníkom, ktorí budú hlasovať proti schváleniu návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy.
(2) Návrh projektu cezhraničnej zmeny právnej formy vypracuje štatutárny orgán spoločnosti.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú v. EÚ L 187, 26.6.2014) v platnom znení.
§ 115
Prílohy návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy
cezhraničnej premeny na zamestnanosť; k) v príslušných prípadoch údaje o postupoch, ktorými sa stanovia opatrenia na účasť zamestnancov na vymedzení ich práv na spolurozhodovanie v premenenej spoločnosti podľa článku 86l.
K návrhu projektu cezhraničnej zmeny právnej formy sa pripojí návrh spoločenskej zmluvy a návrh stanov premenenej spoločnosti.
Č: 86e
O: 1
Správa správneho alebo riadiaceho orgánu pre spoločníkov a zamestnancov
1. Správny alebo riadiaci orgán spoločnosti vypracuje správu pre spoločníkov a zamestnancov obsahujúcu vysvetlenie a odôvodnenie právnych a hospodárskych aspektov cezhraničnej premeny, ako aj vysvetlenie dôsledkov cezhraničnej premeny pre zamestnancov. V správe sa vysvetlia najmä dôsledky cezhraničnej premeny na budúcu podnikateľskú činnosť spoločnosti.
N
1
Č: I
§: 112
O: 3
Č: I
§: 79
O: 1
§ 112
(3) Na cezhraničnú zmenu právnej formy sa primerane použijú ustanovenia prvej hlavy tretej časti tohto zákona. Ustanovenia § 76, 78, 89 a 92 sa nepoužijú.
§ 79
Správa štatutárneho orgánu
(1) Pred konaním valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o cezhraničnej premene, je štatutárny orgán každej slovenskej zúčastnenej spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní cezhraničnú premenu, najmä dôsledky na budúcu podnikateľskú činnosť spoločnosti a dôsledky pre zamestnancov.
Ú
GP-N
Č: 86e
O: 2
2. Správa musí obsahovať aj časť pre spoločníkov a časť pre zamestnancov. Spoločnosť sa môže rozhodnúť, či vypracuje
N
1
Č: I
§: 79
O: 2
(2) Správa štatutárneho orgánu obsahuje časť pre spoločníkov a časť pre zamestnancov; štatutárny orgán môže rovnako vypracovať samostatnú správu štatutárneho orgánu pre spoločníkov a
Ú
GP-N
jednu správu, ktorá bude obsahovať uvedené dve časti, alebo či vypracuje samostatnú správu pre spoločníkov a samostatnú správu pre zamestnancov, obsahujúce príslušnú časť.
samostatnú správu štatutárneho orgánu pre zamestnancov.
Č: 86e
O: 3
3. V časti správy pre spoločníkov sa musí konkrétne vysvetliť:
a) peňažná náhrada a metóda použitá na stanovenie peňažnej náhrady;
b) dôsledky cezhraničnej premeny pre spoločníkov;
c) práva a prostriedky nápravy, ktoré majú spoločníci k dispozícii v súlade s článkom 86i.
N
1
Č: I
§: 79
O: 3
(3) Časť správy pre spoločníkov musí obsahovať informácie o
a)výške peňažnej náhrady alebo výške výmenného pomeru podielov a určenie metódy alebo metód, na základe ktorých bola určená peňažná náhrada alebo výmenný pomer podielov,
b)právach spoločníkov, ktorí sa nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti,
c)dôsledkoch cezhraničnej premeny pre spoločníkov a
d)právach spoločníkov podľa § 89, 90 a 91.
Ú
GP-N
Č: 86e
O: 4
4. Časť správy pre spoločníkov sa nevyžaduje, ak všetci spoločníci spoločnosti súhlasili s tým, že sa uvedenej požiadavky vzdávajú.
N
1
Č: I
§: 79
O: 5
(5) Časť správy podľa odseku 3 sa nevyžaduje, ak sa všetci spoločníci vzdali práva na jej predloženie.
Ú
GP-N
Členské štáty môžu vyňať spoločnosti s jedným spoločníkom z ustanovení tohto článku.
D
1
Č: I
§: 79
O: 7
P: b)
(7)Správa štatutárneho orgánu sa nevyžaduje, ak
b) je zúčastnenou spoločnosťou spoločnosť s jedným spoločníkom.
Ú
Pozitívny goldplating ak spoločnosť jediného spoločníka, nie je potrebné vypracúvať správu
GP-A
b)
navýšenie požiadaviek
Oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie
štatutárneho orgánu, čím sa znižuje záťaž na spoločnosť.
Č: 86e
O: 5
5. V časti správy pre zamestnancov sa musia konkrétne vysvetliť:
a) dôsledky cezhraničnej premeny na pracovnoprávne vzťahy a v príslušných prípadoch aj akékoľvek opatrenia na zabezpečenie uvedených vzťahov;
b) akékoľvek dôležité zmeny v príslušných podmienkach zamestnávania alebo v umiestnení miest podnikateľskej činnosti spoločnosti;
c) spôsob, akým sa faktory uvedené v písmenách a) a b) týkajú dcérskych spoločností danej spoločnosti.
N
1
Č: I
§: 79
O: 4
(4) Časť správy pre zamestnancov musí obsahovať informácie o
a)dôsledkoch cezhraničnej premeny na pracovnoprávne vzťahy, a opatreniach na ich zabezpečenie,
b)akýchkoľvek dôležitých zmenách v podmienkach zamestnávania alebo v umiestnení miest podnikateľskej činnosti spoločnosti a
c)vplyvoch údajov podľa písmen a) a b) na ovládané osoby zúčastnenej spoločnosti.
Ú
GP-N
Č: 86e
O: 6
6. Správa alebo správy sa sprístupnia v každom prípade elektronicky, spolu s návrhom zmluvy o cezhraničnej premene, ak je k dispozícii, spoločníkom a zástupcom zamestnancov, alebo, ak takíto zástupcovia neexistujú, samotným zamestnancom, a to najneskôr šesť týždňov
N
1
Č: I