V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-13471/2023
1557
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
o premenách obchodných spoločností a družstiev a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2023